Home About Browse Search
Svenska


Lind, Karin and Sernert, Henriette, 2024. Djursjukvårdspersonals upplevelse av hur djurägare påverkar hundars stressrelaterade beteende vid klinikbesök. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
645kB

Abstract

För många hundar är besök till veterinärkliniken en orsak till stress i varierande grad. Detta är ett
faktum som uppmärksammats allt mer på senare år då stress har såväl mentala som fysiologiska
konsekvenser. Dessa konsekvenser kan försvåra hantering på klinik och diagnosticering av
patologiska tillstånd samt utgöra en säkerhetsrisk för alla inblandade; detta utöver den effekt de har
på hundens välbefinnande.
I detta studentarbete undersöktes hur personal inom smådjurssjukvård upplever prevalensen av
stress hos hundar på veterinärmottagningen. Fokus för arbetet var hur personal upplever att
stressprevalensen påverkas av djurägarens aktiva assistans, passiva närvaro samt frånvaro i samband
med ett antal vanliga undersöknings- och behandlingsmoment. Dessutom identifierades de
egenskaper och faktorer hos djurägare som i högst utsträckning upplevdes bidra till stress hos hundar
på kliniken.
Datainsamling skedde genom en enkät som skickades ut till 119 kliniker och djursjukhus runtom
i Sverige. Deltagare fick därefter besvara 26 frågor av typerna en- eller flervalsalternativ samt
gradering på skalor. Vissa frågor gav möjlighet att komplettera svar med fritext.
Enkäten besvarades av 166 personer. Resultaten visade en numerisk tendens bland personal att
uppleva stressprevalensen hos hundar högst när djurägare assisterar vid olika moment och lägst när
djurägaren är frånvarande. Hela 71 % av respondenterna svarade att de upplevde att graden av stress
hos en hund minskade i djurägarens frånvaro och 45 % ansåg också att hundar uppvisar andra typer
av stressrelaterade beteenden när djurägaren är frånvarande jämfört med när hen är närvarande.
Osäkerhet i hur ägare skulle hantera sin hund och situationsrelaterad nervositet var de
djurägarfaktorer som främst upplevdes bidra till hundars stress på kliniken.
Att stressprevalensen upplevs högre i djurägarens närvaro jämfört med frånvaro går emot
resultaten av de observationsstudier som gjorts i syfte att undersöka hur djurägares närvaro
respektive frånvaro påverkar hundars stressnivå på kliniken. Det kan finnas många förklaringar till
detta: exempelvis en varierande kompetens hos personal i djursjukvård att tolka stressignaler hos
hundar samt hur djurägarens närvaro och assistans påverkar personalens egna stressnivåer.
Samtidigt bör man ha i åtanke att de standardiserade formerna för en observationsstudie aldrig helt
kan efterlikna den komplexa och varierande vardagen på kliniken.
Ytterligare studier behövs för att vidare undersöka hur djurägare påverkar sina hundars
stressnivå på kliniken, inklusive den roll en ägares närvaro respektive frånvaro spelar. Djurägare
bör också ges möjlighet att lära sig hur ett veterinärbesök kan gå till och hur de hemma kan träna
både sig själva och sina hundar för att avdramatisera och underlätta klinikbesök.

,

For many dogs a visit to the veterinary clinic is a cause for varying degrees of stress. This fact has
received increasing attention in recent years as stress has mental as well as physiological
consequences. In addition to the impaired welfare of the dog, these consequences can complicate
the handling of the dog at the clinic and the reliability of diagnosing pathological conditions as well
as compromise the safety of everyone involved.
The aim with this study was to explore how employees in small animal veterinary medicine
consider the prevalence of stress in dogs visiting veterinary clinics. The main focus was to see how
personnel view the effect of owner assistance, passive presence or absence on the prevalence of
stress in conjunction with a number of common procedures. Also, an attempt was made to identify
the owner traits and attributes that seem to negatively impact the level of stress in dogs the most.
The collection of data was done through a questionnaire distributed to 119 veterinary clinics and
small animal hospitals around Sweden. Participants were asked to answer 26 different questions.
The questions were of either one- or multiple-choice type or required grading on a scale, though
some offered the option of free text for complementary answers.
The questionnaire received 166 answers and showed a tendency among veterinary staff to
estimate the prevalence of stress in canines lower in the absence of owners and higher when owners
actively assist in procedures. As many as 71 % of participants considered the prevalence of stress to
decrease in the absence of owners and 45 % deemed the type of stress-related behaviors to change
depending on whether the owner was present or absent. Insecurity about how to handle their dogs
and situation-related nervousness were the most commonly chosen traits in owners that was believed
to negatively impact the level of stress in dogs.
The tendency of a lower estimated prevalence of stress in the absence of owners is in contrast to
previous results from observational studies made to determine the effect of owner presence vs.
absence on canine stress levels in the veterinary clinic. There are several possible explanations; for
instance, the competency of personnel to evaluate stress in dogs may vary and the presence or
assistance of owners may affect the experienced level of stress among staff themselves. However, it
is important to consider that the controlled conditions of standardized observational studies can
never fully reflect the complex and varying circumstances of veterinary clinic operation.
More research is required to explore how owners affect the stress levels of dogs in the veterinary
clinic, including the role owner presence vs. absence plays. Owners should be given opportunities
to learn what a visit to the clinic may involve and how they can train at home to prepare themselves
and their dogs, thus facilitating actual visits.

Main title:Djursjukvårdspersonals upplevelse av hur djurägare påverkar hundars stressrelaterade beteende vid klinikbesök
Authors:Lind, Karin and Sernert, Henriette
Supervisor:Rehn, Therese
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:djursjukvårdspersonal, djurägarassistans, djurägaregenskaper, djurägarfrånvaro, djurägarnärvaro, hundar, stress, stressbeteenden, veterinärmottagning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20176
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 07:54
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics