Home About Browse Search
Svenska


Boyarova, Sabrine Chavdarova and Rygaard, Teodora, 2024. Djursjukskötarens roll vid hantering av hund på klinik : en observationsstudie av hundars reaktioner under hantering av okänd person på okänd plats. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En vanlig arbetsuppgift för djursjukskötare är att hantera olika hundar i klinisk miljö. Detta innebär
att djursjukskötare kan behöva hantera hundar med olika mentaliteter och beteendeproblematik.
Beteendeproblem hos hundar kan visas i form av bland annat rädsla, ångest, osäkerhet, stress och
aggression. En anledning till att osäkerhet kan utvecklas till aggression i klinisk miljö är att hunden
saknar erfarenhet av hantering på okänd plats av okänd person. Detta kan innebära en säkerhetsrisk
för djursjukskötare och annan djurhälsopersonal som hanterar hunden. Andra faktorer som
exempelvis lukter, hala golv och ljud kan påverka hundens beteenden under klinikbesök. Det är
viktigt för en djursjukskötare att kunna bedöma hundens känslotillstånd för att kunna avgöra om
behandlingen behöver anpassas eller avbrytas. På så sätt kan risk för skador eller ”triggerstacking”,
där en hund exponeras för flertal stressande händelser utan möjlighet för återhämtning, minska.
Beteendeskalor som FAS och “ladder of aggression” används för att utbilda djursjukskötare inom
hundens beteende samt underlätta i dess bedömningen.
Om hundar med beteendeproblem inte kan hanteras under ett klinikbesök kan deras
välfärd påverkas negativt eftersom det kan leda till sämre vård på grund av uteblivna besök,
fysiologisk påverkan, felaktiga diagnoser och behandlingar. Hundar som tillhör rasgrupp 1 (vall-,
boskaps- och herdehundar), 2 (schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt
sennenhundar) och 3 (terriers) löper större risk för att bli omplacerade och avlivade än andra hundar
på grund av beteendeproblem.
Hundens mentala egenskaper går i arv och kan mätas genom mentala tester,
exempelvis MH (mentalbeskrivning hund) och BPH (beteende och personlighetsbeskrivning hund)
som är utformade av SKK (Svenska kennelklubben). MH och BPH testar olika egenskaper,
exempelvis jaktintresse, aggressivitet, hantering och socialitet. För att undersöka hur resultat från
MH och BPH speglas i kliniska situationer, i detta fall hantering på en okänd plats av en okänd
person, gjordes en observationsstudie på en hundutställning. Varje hund hanterades av en domare
samtidigt som hundarnas reaktioner noterades i protokoll A (som skapades för denna studie med
hjälp FAS och “ladder of aggression”). Efter studien jämfördes hundarnas resultat med hundarnas
tidigare resultat från MH/BPH som inhämtades från en offentlig databas som heter avelsdata från
SKK.
Studiens resultat visade att FAS och ”ladder of aggression” kan hjälpa
djursjukskötare att identifiera beteenden som kan tolkas som rädsla, ångest, osäkerhet, stress och
aggression hos hundar under hantering. Dessa hjälpmedel ger djursjukskötaren tillräckligt med
information för den ska kunna anpassa sin hantering efter hundens individuella behov och arbeta på
ett mer säkert sätt för både personalen och patienten. Anpassad hantering ger möjlighet till rätt vård,
korrekt diagnostik och behandlingar vilket påverkar hundens välfärd och livskvalitet positivt.
Utifrån resultat från observationsstudien kan en slutsats dras att det inte är möjligt att förutspå en
hunds reaktioner under hantering vid ett klinikbesök enligt hundens MH eller BPH resultat. Däremot
fanns det ett samband mellan hundar som visade högre resultat inom MH jaktintresse, MH
aggressivitet och BPH närmande person: arg och ett högre FAS under observationsstudien. Det finns
därför skäl för djursjukskötare att vidta extra säkerhetsåtgärder samt arbeta profylaktiskt mot rädsla,
ångest, osäkerhet, stress och aggression vid mottagande av hundar som tillhör arbetande raser.

,

A common task for veterinary nurses is to handle different types of dogs in a clinical environment.
This means that veterinary nurses may have to deal with dogs with different mentalities and
behavioral issues. Behavioral issues in dogs can be shown through fear, anxiety, insecurity, stress,
and aggression. One reason why insecurity evolves into aggression in a clinical environment is a
lack of experience of being handled in an unfamiliar environment by an unfamiliar person. This can
result in a safety risk for the veterinary nurse and other veterinary staff handling the dog. Other
factors such as smells, slippery floors, and sounds can also affect the dog’s reactions during a visit
to the veterinary clinic. It is important for a veterinary nurse to be able to assess the dog´s emotional
state in order to determine whether the treatment needs to be adapted or stopped. In that way, it’s
possible to reduce the risk of injuries or “trigger stacking”, to which a dog is exposed to numerous
stressful experiences without a way to recover. Behavior scales like FAS and “ladder of aggression”
are used in the education of veterinary nurses about canine behavior as well as assist in its
assessment.
If dogs with behavioural issues cannot be handled during a veterinary visit it could
lead to a decreased welfare due to less visitations, physiological changes, incorrect diagnostics, and
treatment. Dogs of breed groups 1 (herding and cattle dogs), 2 (schnauzers, pinschers, molossers
and mountain dogs) and 3 (terriers) have a higher risk of being rehomed and euthanized than other
dogs, due to behavioral issues.
The dogs' mental traits are passed on by heritage and can be measured through
mental tests as MH (mental description dogs) and BPH (behavior and personality description dogs)
which are developed by SKK (the Swedish kennel club). MH and BPH test different characteristics
as, for example hunting instinct, aggressiveness, handling, and social interest. To investigate how
the results from MH and MPH are reflected in clinical situations, in this case handling in an
unfamiliar environment by an unfamiliar person, an observation study was conducted at a dog show.
Each dog was handled by a judge while the reaction of every dog was noted using protocol A (which
was created for this study with the help from FAS and “ladder of aggression”). After the study, the
dogs’ results from the observational study were compared with the dogs´ previous results from MH
and BPH which were collected from the public database called avelsdata by SKK.
The result from the study showed that FAS and “ladder of aggression” could help
veterinary nurses to identify behaviors that can be interpreted as fear, anxiety, insecurity, stress, and
aggression during handling of dogs. Information collected from FAS and “ladder of aggression”
makes it possible for veterinary nurses to adapt their handling to the dog´ s individual needs, which
makes the situation safer for both staff and patient. By adapting the working method according to
each patient´s needs, it provides the opportunity to provide the right care, correct diagnostics and
treatments, which positively affects the welfare and quality of life of the dog. It is concluded from
the result of the study that it is not possible to predict how a dog will react during handling at a clinic
visit according to the dog’s individual MH or BPH result. However, a correlation was shown
between dogs who showed a higher result during MH hunting instinct, MH aggressiveness and BPH
approaching person: angry and a higher FAS during the observational study. Therefore, there are
reasons for veterinary nurses to provide extra safety measures and work prophylactically against
fear, anxiety, insecurity, stress, and aggression when handling dogs belonging to working breeds.

Main title:Djursjukskötarens roll vid hantering av hund på klinik
Subtitle:en observationsstudie av hundars reaktioner under hantering av okänd person på okänd plats
Authors:Boyarova, Sabrine Chavdarova and Rygaard, Teodora
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Skånberg, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:aggression, beteendeproblem, djurhälsopersonal, mentalitet, säkerhetsrisk, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20174
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20174
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 07:51
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics