Home About Browse Search
Svenska


Bergström, Olivia and Lindqvist, Josefine, 2024. Djursjukhusens möjlighet att bedriva ventilatorvård för hundar och katter : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Mekanisk ventilatorvård är en potentiellt livräddande intensivvårdskrävande behandling som kan
utföras på både hundar och katter under förutsättningarna att kompetens, personal och utrustning
finns att tillhandahålla. Syftet med denna enkätstudie är att kartlägga i vilken utsträckning resurser
som utrustning, personal, tid och kompetens finns för att bedriva invasiv mekanisk ventilatorvård
för hundar och katter på djursjukhus i Sverige. Vidare ämnar studien att utforska vilka möjligheter
och potentiella hinder djurhälsopersonalen upplever att det finns för att vårda dessa patienter samt
vilket behov djurhälsopersonal upplever att det finns av ventilatorvård för intensivvårdspatienter i
nuläget.
För att kunna besvara frågeställningarna utformades en enkät som distribuerades till 31
djursjukhus via mejl, samt i en Facebook grupp för legitimerade djursjukskötare. Totalt 33
respondenter deltog, varav 19 inkluderades i studien. Respondenterna arbetade på 11 olika
djursjukhus.
Tre av elva djursjukhus har möjlighet att bedriva invasiv mekanisk ventilatorvård i Sverige i
dagsläget och sex djursjukhus uppgavs inte ha den möjligheten. Respondenter från två djursjukhus
uppgav olika uppfattningar kring om dessa två djursjukhus har möjligheten eller inte. Övervägande
del av respondenterna upplevde ett minimalt behov av ventilatorvård och hade inte heller vårdat en
ventilatorpatient på intensivvårdsavdelningen. Fem respondenter upplevde ett måttligt behov av
ventilatorvård och en respondent upplevde inget behov av ventilatorvård. Samtidigt upplever 32 %
av respondenterna att en patient är i behov av ventilatorvård en gång per år, 26 % upplever ett behov
varje kvartal och 16 % mer sällan än varje år. Resultatet av denna studie visar även att majoriteten
av respondenterna upplever sin kompetens som liten eller ingen inom ventilatorvård i dagsläget.
Nästintill alla respondenter, oavsett självskattad kompetens, upplevde att de hade bristande kunskap
inom vissa ämnen inom ventilatorvård. Respondenterna uppgav även faktorer som hindrade
utförandet av ventilatorvård. Nästan en tredjedel av respondenterna uppgav avsaknad av utrusning
samt bristande lokal som ett totalt hinder. Vidare beskrevs följande faktorer av ungefär hälften av
respondenterna ofta utgöra ett hinder; patientens prognos, ekonomiska begränsningar hos
djurägaren, bristande personalresurser och etiska motsättningar.
Inga slutsatser kas tas gällande kartläggning av möjligheten till mekanisk ventilatorvård på
intensivvårdsavdelningar i Sverige, då en större studiepopulation med respondenter från samtliga
djursjukhus i Sverige krävs. Däremot konstaterar denna studie att minst fem olika djursjukhus i
Sverige erbjuder möjlighet till ventilatorvård. De faktorer som begränsar utförandet av
ventilatorvård är flertalet och berör flera aspekter som sjukdomsprognos, etik, utrustning och
ekonomi. Utöver detta upplevde majoriteten av djursjukskötarna i denna studie att de hade liten eller
ingen kompetens inom ventilatorvård, samt ansåg sig ha bristande kunskaper inom ämnet.
På grund av lågt deltagande är det svårt att dra slutsatser om omfattningen av ventilatorvård i
Sverige. Även det upplevda behovet och självskattad kunskap är inte representerbart för hur
legitimerade djursjukskötare ser på ventilatorvård för smådjur i Sverige.

,

Mechanical ventilation is a potential lifesaving intensive care treatment that can be performed on
both dogs and cats under the conditions that competence, staff, and equipment are available. The
purpose of this bachelor’s thesis was to map out where and to which extend resources as equipment,
staff, time, and competence exist to preform invasive mechanical ventilation care for dogs and cats
at the animal hospitals in Sweden. Another purpose of this thesis was to research possibilities and
obstacles for mechanical ventilation of intensive care patients, experienced by licensed veterinary
nurses. Furthermore, this thesis also aims to research the perceived need for mechanical ventilation,
from licensed veterinary nurses experience and perspective.
A questionnaire was created and distributed by email to 31 animal hospitals in Sweden, as well
as in a Facebook group for licensed veterinary nurses. The questions aimed to answer the study’s
research questions and provide insight into licensed veterinary nurses’ experiences and approach to
mechanical ventilation. A total of 33 respondents participated, of whom 19 was included.
Three of eleven animal hospitals provide mechanical ventilation care for their patients in the
intensive care unit, while six hospitals do not. Respondents from two animal hospitals stated
different opinions about whether the hospital provide this care or not. Majority of the respondents
stated that they see a minimal need for ventilation care, and they’ve also not treated a patient with
mechanical ventilation. Five respondents experience this need as moderate, and one respondent
experienced no need of mechanical ventilation care. Of the respondents, 32 % (n = 6) stated that
they see a patient in need of ventilator care once every year, 26 % (n = 5) every quarter year and 16
% (n = 3) less frequently than every year. The result of this study also show that the respondents
experience their competence as low or non-existing when it comes to ventilation care. Almost all
respondents, no matter their experienced competence, experience a lack of competence within at
least one area of care withing mechanical ventilation care. The respondents also stated factors that
prevented them to provide this care. Almost a third of respondents stated lack of equipment and
insufficient premises as a total obstacle. Furthermore, factors that were often experienced as an
obstacle were: the patient’s prognosis, economical limitations for the owner, lacking staff resources
and ethical considerations.
No conclusions can be drawn from this thesis regarding an attempt to map out the possibility for
invasive mechanical ventilation care at intensive care units in Sweden, because a bigger study
population would be required. However, this study can say that at least three animal hospitals in
Sweden have the possibility to provide this type of care to their patients. The factors limiting the
execution are multiple, and include aspects as the prognosis of the disease, equipment, and
economics. Beyond this, the majority of the veterinary nurses in this study stated a low or nonexisting experience regarding ventilation care, as well as a lack of knowledge within the subject.
Due to the low number of participants, conclusions regarding the extent of preformed mechanical
ventilation care in Sweden cannot be made. The perceived need and experienced knowledge
regarding mechanical ventilation care is not representative for how all veterinary nurses view
invasive mechanical ventilation care in Sweden.

Main title:Djursjukhusens möjlighet att bedriva ventilatorvård för hundar och katter
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Bergström, Olivia and Lindqvist, Josefine
Supervisor:Oltegen, Sara
Examiner:Ferrari, Desiree
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:djursjukskötare, djursjukvård, intensivvård, mekanisk ventilatorvård, positive pressure ventilation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20167
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20167
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 07:35
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics