Home About Browse Search
Svenska


Lantz, Linnéa and Möller, Olivia, 2024. Omvårdnad vid Felin hepatisk lipidos : djursjukskötarens upplevelser, utmaningar och rutiner på vårdavdelningen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
753kB

Abstract

Felin hepatisk lipidos (FHL) är en vanlig leversjukdom hos katt som i värsta fall kan ha dödlig
utgång. Sjukdomen uppstår efter en period av svält som orsakar nedsatt leverfunktion på grund av
ansamlingar av triglycerider i levern. Orsakerna till FHL varierar, men det främsta sjukdomstecknet
oavsett orsak är inappetens och/eller anorexi. Tidig initiering av nutritionellt stöd förbättrar
prognosen för överlevnad och katterna behöver ofta matningssond initialt men med målet att de så
snart som möjligt ska äta frivilligt.
Omvårdnadsperspektivet undersöks inte i litteraturen om FHL och det saknas beskrivningar av
djursjukskötarens roll och upplevelser i arbetet, samt rutiner och strategier för att omvårda katter
med FHL på vårdavdelning. Syftet med detta kandidatarbete inom djuromvårdnad var därmed att
undersöka legitimerade djursjukskötares utmaningar samt upplevelser i omvårdnaden av katter med
FHL. Även aspekter som hur trygga de känner sig i sin kompetens för att vårda katter med FHL
samt vilka arbetssätt och rutiner som finns på deras arbetsplatser undersöktes. Kandidatarbetet
utfördes i form av en intervjustudie där tre legitimerade djursjukskötare på vårdavdelningen från
olika djursjukhus deltog.
Resultatet från intervjustudien visade att djursjukskötarnas upplevelser av omvårdnaden av
katter med FHL inte skiljde sig nämnvärt från omvårdnaden av inappetenta katter generellt, och den
största utmaningen enligt informanterna var att få katterna att äta frivilligt. Sondmatning och
vätsketerapi var vanligt förekommande vid behandling av katter med FHL. De viktigaste
omvårdnadsåtgärderna som nämndes var stressreducerande åtgärder och olika metoder för att truga
med mat. Litteraturens beskrivningar av stressreducerande åtgärder och tillvägagångssätt för att
truga med mat för inappetenta katter stämde väl överens med informanternas berättelser. Trots
avsaknad av specifika rutiner för katter med FHL upplevde informanterna sig trygga i sin kompetens
för att vårda dessa patienter. Specifika rutiner eller riktlinjer för dessa patienter samt rutinmässig
handledning skulle kunna implementeras på vårdavdelningen för att underlätta djursjukskötarens
arbete. Detta kandidatarbete kan förhoppningsvis ge en inblick i hur vården av katter med FHL ser
ut på olika vårdavdelningar och potentiellt kunna ge förslag på möjliga metoder och
omvårdnadsåtgärder för att underlätta arbetet med dessa patienter.

,

Feline hepatic lipidosis (FHL) is a common liver disease in cats, which in worst case can be fatal.
The disease occurs after a period of starvation that causes liver dysfunction due to an accumulation
of triglycerides in the liver. The causes of FHL vary, but the main symptom of the disease regardless
of the cause is inappetence and/or anorexia. Initiating nutritional support at an early stage increases
the chance of survival and cats with FHL are usually tube fed initially with the goal of eventually
getting them to eat voluntarily. The veterinary nurse’s knowledge of stress reducing measures and
different ways of urging can favor the conditions of getting the cats to eat independently.
The nursing perspective is not investigated in the existing literature about FHL, and there is a
lack of descriptions of the veterinary nurse’s role and experiences in the workplace, as well as
routines and strategies to care for cats with FHL in hospital. The purpose of this bachelor’s thesis
was to investigate veterinary nurses’ experiences of nursing cats with FHL and what challenges they
may experience in connection to this. Aspects such as how confident they feel in their competence
to care for cats with FHL and which methods and routines exist in their workplaces were also
investigated. The bachelor’s thesis was carried out in the form of an interview study where three
veterinary nurses from three different animal hospitals participated.
Results from the interview study showed that the veterinary nurses’ experiences of caring for
cats with FHL did not differ notably from the care of generally inappetent cats, and the biggest
challenge according to the informants was getting the cats to eat voluntarily. Tube feeding and fluid
therapy were common during treatment of cats with FHL. The most important nursing care measures
mentioned were stress-reducing measures and different methods of urging the cats to eat. Literary
descriptions of stress-reducing measures and ways of getting cats to eat independently correlated
well with the informants’ experiences. Despite the lack of specific routines for cats with FHL, the
informants felt confident in their competence to care for these patients. Specific routines or
guidelines for these patients and routine supervision could potentially be implemented in the ward
to facilitate veterinary nurses’ work. This bachelor’s thesis can hopefully give insight into how the
care of cats with FHL looks like in different care departments, and potentially give suggestions for
possible methods and nursing measures to facilitate the work with these patients.

Main title:Omvårdnad vid Felin hepatisk lipidos
Subtitle:djursjukskötarens upplevelser, utmaningar och rutiner på vårdavdelningen
Authors:Lantz, Linnéa and Möller, Olivia
Supervisor:Redander, Jennie
Examiner:Gille, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:djuromvårdnad, felin hepatisk lipidos, legitimerad djursjukskötare, inappetens, katt, sondmatning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20165
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20165
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 07:33
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics