Home About Browse Search
Svenska


Häussermann, Astrid and Svensson Linde, Emilia, 2024. Aggressivt beteende hos hund vid klinikbesök : en enkätstudie om klinikpersonal och djurägares tolkning av motivationen bakom aggressivt beteende. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Aggressivt beteende är ett vanligt förekommande beteendeproblem och en viktig välfärdsfråga för hunden, dess ägare samt klinikpersonal. Hundens uttryck av aggression är i grund och botten ett naturligt beteende samt kan ha en instinktiv funktion. Men i vissa situationer kan aggressivt beteende upplevas som hotfullt för omgivningen, till exempel vid klinikbesök. Genom att förstå bakomliggande motivation till det aggressiva beteendet kan man både som djurägare och personal inom djurens hälso- och sjukvård erhålla en djupare förståelse för hundars beteende.
Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka hur klinikpersonal och hundägare tolkar bakomliggande motivation till aggressivt beteende samt vad som anses vara dom vanligaste motivationerna. Dessutom undersöktes kunskapskällor och utbildning med syfte att öka hundens välbefinnande under klinikbesök. Studien utgick från två enkäter som distribuerades till veterinärkliniker och studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet genom sändlistor samt hundägare via inlägg i 22 Facebookgrupper.
Resultatet från klinikenkäten visade att djurhälsopersonal upplevde att de vanligaste bakomliggande orsakerna som motiverar till uttryck av aggressivt beteende inkluderade rädsla, smärta och försvar, där rädsla var den mest frekvent rapporterade motivationen. Hundägares respons var liknande där resultatet visade att de flesta upplevde att rädsla var orsaken till sin hunds beteende, därefter försvar respektive smärta. I båda enkäterna tillfrågades respondenterna att lista en till tre indikationer eller beteenden som de ansåg påvisade olika typer av aggressivt beteende, där fem motivationer presenterades: rädsla, frustration, dominans, smärta och resursförsvar.
Denna studie visar att klinikpersonal och djurägare har liknande uppfattning kring vad som anses vara de huvudsakliga motivationerna bakom aggressivt beteende. Indikationer till fem olika motivationer kunde sammanställas för att få en översikt av hur klinikpersonal respektive djurägare identifierar och kännetecknar olika typer av aggressivt beteende.

,

Aggressive behavior is a common behavior problem and an important welfare concern for the dog, their owners and veterinary staff. The dog's expression of aggression is in essence a natural behavior and can also have an instinctive function. But in certain situations, this behavior can be perceived as threatening, for example during visits to the veterinary clinic. By understanding the underlying motivation for aggressive behavior, both pet owners and personnel in animal health care can gain a deeper understanding of dogs' behavior.
The purpose of this study is to investigate how veterinary staff and dog owners interpret the motivation behind aggressive behavior and what the most frequently distinguished motivations are. Furthermore, sources of knowledge and education were studied with the aim of increasing dogs' well-being during veterinary visits. The study was based on two questionnaires that were sent to veterinary clinics in Sweden and students at the Swedish University of Agricultural Sciences through mailing lists as well as to dog owners through the distribution throughout 22 Facebook groups.
The results from the questionnaire sent to veterinary clinics showed that the most common underlying causes that motivate aggressive behavior included fear, pain and defense, with fear being the most frequent motivation. Results shown from the dog owners’ questionnaire indicate a similar response where fear was the most commonly reported cause of their dog’s behavior, followed by defense and pain. In both questionnaires, respondents were asked to list one to three indications or behaviors that they believed demonstrated different types of aggressive behavior, where five motivations were presented: fear, frustration, dominance, pain and resource guarding.
This study revealed that veterinary staff and dog owners shared similar opinions on what is considered to be the primary motivations behind the expression of aggressive behavior. Indications for five different motivations were compiled to acquire an overview of how veterinary staff and dog owners identify and recognize different types of aggressive behavior.

Main title:Aggressivt beteende hos hund vid klinikbesök
Subtitle:en enkätstudie om klinikpersonal och djurägares tolkning av motivationen bakom aggressivt beteende
Authors:Häussermann, Astrid and Svensson Linde, Emilia
Supervisor:Rehn, Therese
Examiner:Skånberg, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:aggression, beteendeproblem, beteende, djurhälsopersonal, djurklinik, hund, hundägare, veterinärklinik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20157
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20157
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 11:14
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics