Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Viktor, 2024. Sockerbetstorlekens påverkan på lagringsdugligheten. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sockerbetsodlingen har haft och står inför förändringar. Med endast ett sockerbruk kvar i Sverige blir kampanjerna längre för varje år samtidigt som rotskördarna ökar årligen. Dessutom pekar sortutvecklingen mot att betorna blir allt mjukare. Att inte alla betor kan levereras direkt
vid upptagningen gör lagringsfrågor till ett aktuellt ämne. Lagringen av betor sker på fältet i så
kallade stukor. För att lyckas med detta mödosamma arbete måste en betodlare hålla
nere sockerförlusterna genom att ha uppsikt över vissa parametrar, däribland betornas
renhet, skadeförekomst och lagringsrötor samt stukans innertemperaturtemperatur. Fältspillet
är kopplat till skadorna som liksom sockerförlusterna har negativ påverkan på odlingsnettot.

Syftet med detta projekt var att undersöka hur olika utsädesmängder påverkar betornas storlek som
i sin tur kan påverka nämnda parametrar ovan. Detta har gjorts genom att etablera ett
praktiskt fältförsök under odlingssäsongen 2023–2024 på Hviderups gods utanför Örtofta.
Dagens rekommenderade utsädesmängd är 90 000 frö per hektar men i detta försök behövdes
utsädesmängderna sträckas ut till extrema skillnader för att tvinga fram olikheter. Det användes
tre olika utsädesmängder (75 000, 125 000 och 187 500 frö per hektar) i fyra block inom två olika
sorter (Caprianna KWS och Daphna KWS). Ingående mätningar gjordes då försöket skördades
på hösten 2023 vilka jämfördes med mätningar vid leverans i februari månad året därpå.

Resultatet visar att utsädesmängden ger signifikanta skillnader på betornas storlek då en låg
utsädesmängd ger större betor. Resultatet visar även att efter 79 dagars lagring har stora betor
förlorat mer socker än små. Dock var det inga skillnader i sockerskörden då stora
betors ingående värde var något högre än de små vilket gjorde att skillnaderna jämnats ut. Att gå
upp i utsädesmängd betyder alltså inte nödvändigtvis en förbättring ur ett
lagringsperspektiv. Skadeförekomsten samt lagringsrötorna tenderade att vara mer
förekommande i stora betor medan fältspillet hos små betor var betydligt högre. Betstorlekarna
visade sig inte ha någon signifikant påverkan på stukornas innertemperatur.

,

Sugar beet cultivation has undergone and is facing changes. With only one sugar
factory
remaining in Sweden, the campaigns are getting longer each year, while root-yield are
increasing annually. Additionally, variety development indicates that the beets are becoming
increasingly softer. Not all harvested sugar beets can be delivered directly at harvest, making
storage a relevant issue. Sugar beets are stored in the field in so-called clamps. To succeed in
this laborious task, a beet grower must minimize sugar losses by monitoring several parameters,
including the cleanliness of the beets, the occurrence of damage and storage mould, and the
internal temperature of the clamps. Field spillage is linked to the beet damage, which, like sugar
losses, negatively impacts the economy.

The purpose of this project is to investigate how different seed quantities can affect the size of
the beets, which in turn can affect the above-mentioned parameters. This was done by
establishing a practical field experiment during the 2023-2024 growing season at Hviderups estate
near Örtofta. The current recommended seed quantity is 90 000 seeds per hectare, but in this
experiment, the seed quantities needed to be stretched to extreme differences to force
distinctions. Three different seed quantities (75 000, 125 000, and 187 500 seeds per hectare) were
used in four blocks within two different varieties (Caprianna KWS and Daphna KWS). Initial
measurements were taken when the experiment was harvested in the fall of 2023, which were then
compared with measurements taken at delivery in February of the following year.

The results show that the seed quantity significantly affected the beet size, as a low seed
quantity resulted in larger beets. The results also indicate that after 79 days of storage, large
beets had lost more sugar than small ones. However, there were no differences in sugar yield, as
the initial value of large beets was slightly higher than the small ones, evening out
the differences. Increasing the seed quantity does not necessarily imply an improvement
from a storage perspective. Damage occurrence and storage mould tended to be more common in large
beets, while field spillage in small beets was significantly higher. Beet sizes did not have a
significant impact on the internal temperature of the clamps.

Main title:Sockerbetstorlekens påverkan på lagringsdugligheten
Authors:Larsson, Viktor
Supervisor:Albertsson, Johannes and Ekelöf, Joakim
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Sockerbetor, lagring, sockerförluster, stuka, storlek, spill, skador, röta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20156
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20156
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 06:06
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics