Home About Browse Search
Svenska


Bäckström, Olivia and Lindström, Elsa, 2024. Jämförelse mellan djurägares och veterinärers beskrivning av smärta hos katt och hund : en intervjustudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
808kB

Abstract

God kommunikation mellan djurägare och veterinärer är viktigt för att ge djur bästa möjliga vård.
Genom god kommunikation kan veterinären få en utförlig anamnes som senare, tillsammans med
undersökningen, kommer att ligga till grund för djurets behandling. Smärtbedömning kan vara
utmanande för både djurhälsopersonal och djurägare då hundar och katter kan dölja tecken på
smärta som en försvarsmekanism. Inom djursjukvården är verbal kommunikation mellan patient
och veterinär inte möjligt, vilket innebär att djurägaren spelar en avgörande roll vid förmedling av
vad denne observerat hos sitt djur. En utförlig anamnes är därför beroende av att djurägare besitter
tillräcklig kunskap för att kunna observera och notera förändringar hos sina djur, för att sedan
kunna uttrycka dessa på ett sådant sätt att veterinären förstår. Veterinären behöver i sin tur
kommunicera på ett sådant sätt att djurägaren förstår det väsentliga för det enskilda fallet.
Detta kandidatarbete inom djuromvårdad syftar till att undersöka hur smärta hos hund och katt
beskrivs av djurägare och veterinärer. Kandidatarbetet undersökte även om det sker en förändring i
kommunikationen kring smärta hos hund och katt efter det att en djurägare fått träffa en veterinär.
Arbetet omfattar en litteratursammanfattning följt av en intervjuundersökning.
Intervjuundersökningen utfördes på ett större djursjukhus i Sverige och omfattar totalt fem
intervjuer. Djuren som inkluderades ankom till djursjukhuset i någon form av förväntat
smärttillstånd. Djurägarna fick då beskriva sitt djurs smärta innan och efter ett veterinärbesök, där
de behandlande veterinärerna fick besvara samma frågor, men då efter undersökning av djuren.
Intervjusvaren kategoriserades vilket resulterade i de fem kategorierna; beteende, fysiologi,
känslouttryck,fysiska uttryck och vokalisering.
Alla fem djurägare som ingick i studien upplevde att kommunikation med veterinären under
besöket fungerade bra, en åsikt som delades av veterinärerna i fyra av fem intervjuer. Resultaten
visade att veterinärerna i denna studie uppskattade djurägare som visade förståelse för djurets
hälsotillstånd, kunde kommunicera kortfattat och koncist samt var beredda att dela med sig av
relevant information. Dessa egenskaper bidrog till att skapa en positiv kommunikationsmiljö
mellan djurägarna och veterinärerna.
Resultatet visade en viss skillnad i hur djurägarna och veterinärerna beskriver smärta hos katter
och hundar. Veterinärerna tenderade att i högre utsträckning beskriva djurens smärta med ord eller
fraser kopplade till fysiska uttryck och fysiologi, medan djurägarna föredrog ord och fraser inom
kategorierna beteende och vokalisering. Studien visade också att djurägare många gånger
omformulerar sin beskrivning av smärta efter en veterinärkonsultation och då frångår begreppen
inom kategorin beteende. Fler studier behövs för att undersöka och i förlängningen förbättra
kommunikation om djurs smärta mellan djurägare och djurhälsopersonal.

,

A good communication between owners and veterinarians is important to provide the best possible
care for the animal. Good communication enables veterinarians to get a complete anamnesis that,
combined with the clinical examination, will be the base for the choice of treatment for the animal.
Pain assessment can be challenging for both animal healthcare personnel and pet owners since
dogs and cats can hide signs of pain as a defence mechanism. Verbal communication between
patient and veterinarian is not possible within veterinary medicine, which results in the owners
playing an important role in communicating observations of their pet. A thorough anamnesis is
therefore dependent on the owners’ ability to observe changes in their pets’ behaviour, as well as
their ability to later communicate these changes in a way that the veterinarian will understand. The
veterinarian are then expected to communicate in a way so that the owners understand what is
essential to know in each case.
This bachelor’s thesis in veterinary nursing aims to investigate how pain in cats and dogs is
described by owners and veterinarians. The study also investigated possible changes in the
description of pain in cats and dogs after a veterinary examination. The study contains a summary
of literature within the subject, followed by conducted interviews. The interviews were performed
at an animal hospital in Sweden, and in total five interviews were conducted. The pets included
arrived at the animal hospital in some form of expected pain condition. Owners were then asked to
describe the painful condition in which their animal was in, both before and after a veterinary
examination. Later the veterinarians who conducted the examinations were asked to answer the
same questions regarding the pets. Answers from the interviews were categorized which resulted
in the five categories behaviour, physiology, expressions of feelings, physical expressions and
vocalization.
All five owners that were interviewed chose to describe the communication between
themselves and the veterinarian as good. This belief was shared with the veterinarians in four out
of the five interviews. The results showed that the veterinarians in this study appreciated owners
who understood the seriousness of their pet’s condition and that could communicate briefly and
stay consistent to the topic as well as without hindrance share important information about their
pets. These attributes contributed to a positive environment for communication between pet
owners and veterinarians.
The results showed some differences in how owners and veterinarians describe pain in cats and
dogs. The veterinarians tended to use word and phrases within the category physical expressions
and physiology, while owners preferred using terms within the categories behaviour and
vocalization. The study could also show that some owners were prone to changing their
description of pain after a veterinary examination, and with that excluding terms within the
category behaviour. More studies are needed to investigate and ultimately improve
communication about animal pain between pet owners and animal health professionals.

Main title:Jämförelse mellan djurägares och veterinärers beskrivning av smärta hos katt och hund
Subtitle:en intervjustudie
Authors:Bäckström, Olivia and Lindström, Elsa
Supervisor:Pedersen, Anja
Examiner:Enlund, Karolina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:hund, katt, kommunikation, smärta, smärtbedömning, smärttecken, tecken på smärta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20145
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20145
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 09:01
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics