Home About Browse Search
Svenska


Antfolk, Wilma and Olai, Tove, 2024. Hållbar utveckling i skogsbruket - operativa incitamentsstrukturer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Världen står inför rådande klimatförändringar där ett behov finns att anpassa samhället mot hållbar utveckling för att minimera negativa förändringar. Problematik kring tillämpning av social och miljömässig hållbarhet inom organisationer och företag har uppmärksammats. Hårdare restriktioner har införts vilket kräver en effektiv intern omstrukturering. I och med samhällets utveckling kan en analys av anställdas incitament kring arbete för hållbarhet på ett operativt plan vara ett villkor för att förstå förutsättningar för förändring på organisations- och systemnivå. Vilket kan hjälpa vid utvärdering och tillämpning av incitament för att uppnå intressenters och organisationens krav.

Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar arbetsplanering för hållbar utveckling. Studien fokuserar på skoglig verksamhet där planering av avverkning genomförs med hänsyn till minimering av markskador genom att studera incitament för arbete för hållbar utveckling.

Studien är en kvalitativ fallstudie av skogsbolaget Sveaskog som fokuserar på incitamentsstrukturer för hållbara arbetssätt. Urvalet syftade till att fånga in olika insikter från operativa och strategiska nivåer inom det svenska skogsbolaget. Studiens datainsamling genomfördes via semistrukturerade intervjuer med ett geografiskt utgångsläge i Svealand.

Resultatet visar att arbetet med incitamentsstrukturer i en affärssituation är en utmaning. Definitionen av belöning är individuell och kan ibland vara svår att definiera. Att skilja på monetära och icke-monetära belöningar kan vara en utmaning. Det kan även vara svårt att skilja på när och varför en belöning återfås. Studien tyder på att en tydlig incitamentsstruktur inte är ett behov inom skogssektorn. För att applicera incitamentsstrukturer krävs bättre operativ planering, kommunikation i alla led men även ett större fokus på utbildningar och uppföljningar.

Sammanfattningsvis sker betydande framsteg kring att gynna social och ekologisk hållbarhet trots att den ekonomiska hållbarheten är mer visuell utåt på grund av den direkta inverkan på finansiell tillväxt och resultat. Organisationer eftersträvar alltmer en långsiktig lönsamhet och har kommit till insikten att lönsamheten inte endast baseras på ekonomiskt välmående utan även social och ekologisk hållbarhet. Därav blir en utveckling av arbetet kring att gynna sociala och ekologiska värden en viktig aspekt i den strategiska planeringen.

The world is facing current climate changes and there is a need to adapt society towards sustainable development to minimize negative changes. The external environment has understood the problem and introduced tighter restrictions on organizations and companies and forced them to prioritize social and ecological values above economic values, hence an effective internal restructuring is a necessity. Due to the development of society, an analysis of employee incentives around work for sustainability on an operational level can be a condition for understanding the conditions for change at organizational and system level. Which can help assist in the evaluation and application of incentives to achieve stakeholder and organizational requirements.

The purpose of the study is to identify factors that influence work planning for sustainable development. The study focuses on forestry operations where harvesting planning is conducted regarding minimizing soil damage by studying incentives for work against sustainable development. The study is a qualitative case study of a Swedish forestry company which focuses on incentive structures for sustainable working methods. The selection of the study aimed to capture various insights from operational and strategic levels within the Swedish forest company. The study's data collection was conducted through semi-structured interviews with a geographical starting point in Svealand.

The result shows that working with incentive structures in a business situation is a challenge. The definition of reward is individual and can sometimes be difficult to define. To separate between monetary and non-monetary rewards as well as when a reward is recovered for a specific value prioritized action rather than an overall reward is a challenge. The study suggests that a clear incentive structure is not necessary in the forestry sector. Applying incentive structures not only requires better operational planning and communication at all levels, but also a greater focus on training and follow-ups.

In summary, significant progress is being made in favoring social and ecological sustainability despite economic sustainability being more attractive because of the financial growth and performance that it brings. Organizations are increasingly striving for long-term profitability and have come to the realization that profitability is not only based on financial well-being but also social and ecological sustainability. Hence, a development of the work around promoting social and ecological values becomes an important aspect in the strategic planning.

Main title:Hållbar utveckling i skogsbruket - operativa incitamentsstrukturer
Authors:Antfolk, Wilma and Olai, Tove
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Lindhagen, Cecilia
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:42
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SK002 Forest Business Management (BSc) 180.0 hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:ekologisk hållbarhet, förändring, markskador, organisation, social hållbarhet, styrmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20141
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 08:45
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics