Home About Browse Search
Svenska


Roos, Ellen and Helgerud, Hanna, 2024. Skador och skadeförebyggande arbete för svenska ridskolehästar : en pilotstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hästarnas hälsa och hållbarhet är en väsentlig komponent för en framgångsrik ridskola. En välfungerande ridskola kännetecknas av hästar som går i fullt arbete, når en hög ålder, efter ett liv med mycket få sjukskrivningsdagar. Ridskolehästens hälsostatus påverkas av en rad faktorer, exempelvis management och träningsupplägg. Ridskolans personal har en viktig roll för att anpassa hästarnas arbete och för att eftersträva en god hästvälfärd. Det innebär att många ridskolor strävar efter att ha utbildad personal inom hästkunskap och ridlära, som exempelvis hästskötarexamen och SRLI. Detta för att kunna arbeta framåt mot en god hästvälfärd och förebygga skador samt utveckla ridskoleverksamheten. Syftet med denna studie var att undersöka ridskolehästars arbete och kartlägga skadehistorik samt om det fanns förebyggande åtgärder för skador inom svenska ridskolor. Studiens frågeställningar: Vilka är de tre vanligaste skadorna som förekommer på ridskolehästar? Hur kan ridskolor arbeta förebyggande för skador?
Denna studie har använt en kvantitativ undersökningsmetod i form av en enkätundersökning. Enkätundersökningen skickades ut till 150 ridskolor med anslutning till Svenska Ridsportförbundet. Ridskolorna kontaktades per mejl för att svara på enkäten. Svarsfrekvensen på enkäten var 24,6%, motsvarande 37 svar av 150 ridskolor. Det var en lägre svarsfrekvens än det som hade önskats för att uppnå ett bredare och mer trovärdigt resultat. Anledningen till en lägre svarsfrekvens anses vara på grund av att ridskolor bedömt att enkäten var för tidskrävande eller svår att besvara. Andra anledningar kan vara att det helt enkelt inte fanns intresse att delta i studien. Enkäten innehöll 29 frågor som behandlade allmänna frågor om exempelvis underlag som hästarna arbetade på, antal uppsittningar på ridskolorna, vilka skador deras ridskolehästar drabbats av samt vilka skadeförebyggande åtgärder som användes på ridskolorna. Enkäten gav möjlighet för respondenterna att lämna egna kommentarer vilket gav utrymme för en djupare förståelse för ridskolornas olika tillvägagångssätt vid förekomsten av skador.
Enkätundersökningen visar att de tre vanligaste skadorna som förekommer på svenska ridskolehästar är hälta utan fastställd orsak, traumatisk sårskada och hovböld. Det skadeförebyggande arbetet som förekommer hos svenska ridskolor är i störst utsträckning hovslageri. Andra skadeförebyggande arbeten är ett specifikt träningsprogram, planerad vila och utfodring av tillskott, veterinärbesök samt behandling utifrån veterinärens direktiv och genomgång av hästar med equiterapeut eller sadelutprovare. Enkätundersökningen visar att 40% av ridskolorna har haft upprepade problem med samma skada medan 60% inte har haft upprepade problem.
Slutsatsen är att hälta utan fastställd orsak, traumatisk sårskada och hovböld är de tre vanligaste skadorna på svenska ridskolehästar. Skadeförebyggande åtgärder som ridskolor kan implementera är att ha utbildad personal, dokumentera och anpassa hästarnas arbetsmängd samt inkludera ett varierat arbete för ridskolehästarna i den dagliga verksamheten. Utöver detta kan ridskolor fokusera på säker utformning av hagar och stallmiljö samt att planera in viloperioder för ridskolehästarna. En annan viktig aspekt i det skadeförebyggande arbetet är ridskolehästars hull i relation till deras viktbärande förmåga.
Vidare studier krävs för att förtydliga sambandet mellan de vanligaste skadorna på ridskolehästar enligt denna studie, och vilket specifikt förebyggande arbete som behövs i ridskoleverksamheten.

,

The horse's health and soundness are an important key for a successful riding school. A meritorious riding school is characterized by horses that go into full work, reach an old age, after a life with few injuries, which are some of the aspects that this study has focused on. Previous studies have shown that the orthopedic health status of Swedish riding school horses vary between different riding schools. The aim of this study was to examine which three injuries that are most common among Swedish riding school horses, and how riding schools can operate to prevent them. Our research questions are: Which three injuries are most common among horses in Swedish riding schools? Which injury prevention measures can riding schools implement?
This study has used a quantitative research method in the form of a survey. The survey was sent out to 150 riding schools affiliated to the Swedish Equestrian Federation. The riding schools were contacted by email to respond to the survey. The frequency of responses to the survey was 24,6%, corresponding to 37 responses out of 150 riding schools. This was a lower response rate than what would have been desired in order to achieve a broader and more credible result. The questionnaire contained 29 questions that dealt with general questions about the riding schools, what injuries their riding school horses have suffered and what injury prevention measures were used at the riding schools. The survey gave the opportunity to leave comments, which gave room for a deeper understanding of how riding schools can operate to prevent injuries.
The conclusion of this study was that lameness without an established cause, traumatic wound injury and hoof abscess are the three most common injuries in Swedish riding school horses. Injury prevention measures that Swedish riding schools can implement are well educated staff, documentation and individualization of the horses' workload, and including a varied work for the riding school horses in the day-to-day work. In addition to this, riding schools can emphasize the safe design of paddocks and stable environments as well as plan for resting periods for the riding school horses. Riding school horses' body condition correlated to their weight-bearing capacity is also an important aspect of injury prevention.
Further studies are required to clarify the relationship between the most common injuries to Swedish riding school horses according to this study, and what specific preventive work is needed in the riding school activities.

Main title:Skador och skadeförebyggande arbete för svenska ridskolehästar
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Roos, Ellen and Helgerud, Hanna
Supervisor:Riihimäki, Miia and Lönnell, Cecilia
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K164
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
Keywords:arbete häst, underlag, hållbar häst, inhysning, import av häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20136
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20136
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 07:58
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics