Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Sanna, 2024. Förluster av nötkött på svenska slakterier. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
918kB

Abstract

Matsvinn och livsmedelsförluster är globala problem som driver upp produktionskostnader för livsmedlen samtidigt som produktionens påverkan på klimat och miljö ökar. Kassation av kött och organ på grund av sin otjänlighet att bli livsmedel är förluster som kan uppkomma i samband med köttbesiktningen på slakteri. Huvudsyftet med detta arbete var att belysa veterinärbesiktningens roll för förluster av nötkött som förekommer på svenska slakterier. Arbetets två delar bestod av en deskriptiv sammanställning av kassationsdata från Livsmedelsverket och en intervjustudie med officiella veterinärer (OV) med erfarenhet av köttbesiktning av nöt. Syftet med den deskriptiva sammanställningen var att kunna undersöka omfattningen, och ta reda på orsaker till att nötkreatur kasseras på slakterier. Den kvalitativa delen syftade till att, genom semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades tematiskt, kunna ge en inblick kring vilken roll OV själva upplever de har när det kommer till förluster av nötkött på slakterier. Den deskriptiva sammanställningen visar på att omfattningen av beslut om delkassationer över 10 kg på de svenska slakterierna ligger kring 0,3 % och helkassationer på 0,1 % av den totala nötkreaturslakten i Sverige under perioden 2018–2023. De vanligaste huvudorsakerna till beslut om delkassation hos nötkreatur var kroniskt trauma, följt av ledskada, böld, akut trauma och parafilarios. För beslut om totalkassation var allmänt utbredd sjukdom, följt av hjärtklaffsinflammation, utmärgling/avmagring, tumör och avvikande utseende de fem främsta huvudorsaker bakom besluten. Intervjuer med OV gav en indikation på att arbetet med att minska svinn av kött i samband med köttbesiktningen beaktas och eftersträvas till viss del vilket därför skulle kunna spela en direkt roll för hur mycket förluster av livsmedelsdugligt kött som förekommer på slakteri, under den rådande praxis och lagstiftning kring köttbesiktningen. Sammanfattningsvis visar litteraturöversikten i detta arbete att kassationsdata skulle kunna utgöra en central roll för kartläggning i arbete att förbättra djurhälsa ute på gård. Den officiella veterinärbesiktningens roll för att minska förlusterna skulle därmed kunna vara att bistå med värdefull information, användbar i arbetet med förebyggande åtgärder ute på gård.

,

Food waste and food losses are global problems that drive up food production costs and increase the environmental impact of food production. The condemnation of meat and organs due to their unfitness for human consumption represents losses that can occur during meat inspection at abattoirs. The main aim of this work is to highlight direct and indirect roles the meat inspection can have for losses of beef at Swedish abattoirs. This master’s thesis consists of two parts: a descriptive summary of condemnation data obtained from the Swedish Food Agency, and an interview study with official veterinarians (OV) with work experience in beef meat inspection. The aim of the descriptive summary was to investigate the extent and reasons for the partial and whole condemnation of cattle at abattoirs. The semi-structured interviews aimed to provide insights into the role OVs perceive they have in relation to beef losses at abattoirs. The descriptive summary shows that the extent of decisions on partial condemnations over 10 kg is around 0.3% and total condemnation at 0.1% of the total cattle slaughter in Sweden between the years 2018–2023. The most common reasons for partial condemnation were chronic trauma, followed by joint damage, abscess, acute trauma and parafilarios. The top five reasons for total condemnation were widespread disease, followed by endocarditis, emaciation/wasting, tumor and abnormal appearance. Interviews with OVs indicated that efforts reduce wastage of meat in connection with meat inspection are being pursued to some extent. These efforts could play a direct role in how much edible meat is lost in abattoirs, under the prevailing practices and legislation regarding the meat inspection within the EU. In summary, the literature review shows that condemnation data could play a central role for mapping efforts to improve animal health on farms. This makes the official veterinary inspection's role in losses valuable, as it provides useful information for preventive measures out on the farm.

Main title:Förluster av nötkött på svenska slakterier
Authors:Johansson, Sanna
Supervisor:Alvåsen, Karin and Strid, Ingrid
Examiner:Fall, Nils
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:matsvinn, livsmedelsförluster, nötkreatur, köttbesiktning, kassation, slakteri, livsmedelssäkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20118
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20118
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2024 08:30
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics