Home About Browse Search
Svenska


Liffner, Emelie, 2024. Blomdoftsavgivning i rödklöver i relation till pollinationseffekter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

För att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion, behöver den variabla frösättningen hos rödklöver stabiliseras. Vad variationen beror på är däremot inte helt klarlagt. För att sätta frö behöver småblommorna i klöverhuvudet korspollineras av pollinatörer. Därför är det av intresse att undersöka möjliga faktorer till låg pollinationsgrad och därmed låg grad av frösättning. Eftersom blomdoft lockar pollinatörer och kan indikera blommans mottaglighet för pollination, har jag i denna studie undersökt hur klöverhuvudets doft förändras i och med pollination, och om det finns något samband mellan blomdoft och frösättningsgrad.
Studien har baserats på tidigare insamlat material bestående av klöverhuvuden och doftprover från dessa. Analys av doftprover har fokuserat på specifika doftämnen. Doften från utslagna, täckta blomsterhuvuden har jämförts med doftämnen från utslagna huvuden som öppet pollinerats under 48 timmar och kontrollerats mot doftprover från icke utslagna klöverhuvuden i knoppstadiet. Kontrollen har syftat till att testa om vissa blomdoftsämnen ökar när blommorna är utslagna och mottagliga för pollination. I studien har även frösättningsgraden undersökts, menat hur många procent av småblommorna per klöverhuvud som satt frö. Detta för att slutligen undersöka huruvida det förekommer ett samband mellan grad av frösättning och doftavgivning.
Resultatet indikerar att halten utvalda blomdoftsämnen generellt är lägst i knoppstadiet, för att sedan öka när blommorna slagit ut, men därefter sjunka då klöverhuvudena pollinerats och satt frö. Samtidigt tyder resultatet på att vissa blomdoftsämnen avges i mer konstant halt över klöverhuvudets olika utvecklingsstadier. Gällande graden av frösättning visar resultatet enligt förväntan en väsentligt högre frösättning hos klöverhuvuden som öppet pollinerats, jämfört med klöverhuvuden som varit täckta. Däremot kan ingen korrelation ses mellan graden av frösättning och mängden doft i pollinerade blommor. Arbetet avslutas med förslag på hur förbättringar kan ge mer tillförlitliga resultat.

,

To contribute to sustainable food production, the variable seeding rate in red clover needs to be stabilized. However, what the variation is due to is not fully understood. To set seed, the florets in the clover head need to be cross-pollinated by pollinators. Therefore, it is of interest to investigate possible factors for a low pollination rate and thus a low seed setting rate. Since floral scent attracts pollinators and can indicate the flower’s susceptibility to pollination, in this study I have investigated how the scent of the clover head changes with pollination, and whether there is any relationship between floral scent and seed set rate.
The study has been based on previously collected material consisting of clover heads and scent samples from them. Analysis of scent samples has focused on specific scent compounds. The scent of open, covered flower heads has been compared with odorants from open heads that had been open pollinated for 48 hours and checked against scent samples from unpollinated bud-stage clover heads. The control was aimed at testing whether certain floral scent compounds increase when the flowers are opened and susceptible to pollination. In the study, the seeding rate was also investigated, meaning how many percent of the florets per clover head set seed. This is to finally investigate whether there is a relationship between degree of seeding and scent emission.
The result indicates that the content of selected floral scent compounds is generally lowest in the bud stage, then increases when the flowers have bloomed, but then drops when the clover heads have been pollinated and set seed. At the same time, the results indicate that certain flower scent compounds are emitted in more constant levels across the different development stages of the clover head. Regarding the rate of seeding, the result shows, as expected, a significantly higher seeding in clover heads that were open pollinated, compared to clover heads that were covered. However, no correlation can be seen between the degree of seed setting and the amount of fragrance in pollinated flowers. The work concludes with suggestions on how improvements can produce more reliable results.

Main title:Blomdoftsavgivning i rödklöver i relation till pollinationseffekter
Authors:Liffner, Emelie
Supervisor:Larsson, Mattias and Lankinen, Åsa
Examiner:Bohman, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Trifolium pratense L., frösättning, klöverfröproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20114
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2024 07:45
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics