Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Fredrik and Karlsson, Arvid, 2024. Odling av ettåriga grödor i samband med EU-förordnings grundvillkor GAEC 7. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
993kB

Abstract

GAEC 7 är ett grundvillkor skapat av EU:s gemensamma jordbrukspolitik som kallas ”Common
Agricultural Policy” (CAP) som behandlar hur en växtföljd får se ut för att få beviljat gårdsstöd.
Grundvillkoret börjar gälla 2024 och innebär bland annat att ettåriga grödor inte får odlas på
samma fält i mer än tre år, med en del undantag.

Syftet med studien var att undersöka vad GAEC 7 innebär för den enskilde lantbrukaren som odlar
ettåriga grödor. Studien skulle också undersöka hur lantbrukarna ställer sig till det uppdaterade
grundvillkoret GAEC 7 och om det skiljdes sig åt mellan olika åldrar. Genom en djupdykning i
relevant litteratur har även EU:s och CAP:s historia undersökts för att kunna svara på hur och
varför det nya grundvillkoret tillkommit.

Det skickades ut en webbaserad enkät i två lantbruksinriktade Facebook-grupper med
sammanlagt drygt 33 000 medlemmar. Enkäten handlade om demografisk information, men också
GAEC 7:s påverkan på lantbruket och odling av ettåriga grödor. Avslutningsvis behandlade enkäten
även lantbrukarens allmänna inställning till uppdatering av ett nytt grundvillkor samt
CAP:s arbete över lag. Enkäten besvarades av 76 anonyma personer varav 56 slutförde den
helt, vilket gav en låg svarsfrekvens. Respondenter fanns representerade från alla län
förutom Blekinge, Kronoberg, Dalarna, Västernorrland, Gävleborg och Norrbotten. Flest
svarande befann sig i Skåne och Östergötland. Inga deltagande respondenter var över 64 år
gamla. Grödorna som påverkades mest av GAEC 7 var höstvete och majs, men också vårkorn, rågvete,
råg, havre och färskpotatis fanns representerade. Respondenterna hade en övervägande negativ
inställning till både det nya grundvillkoret GAEC 7 och CAP:s uppdatering över lag. Det kan dock
berott på att de som är missnöjda också var mer benägna att besvara enkäten.

Kompletterande till webbenkäten gjordes även sju kvalitativa intervjuer. De sju intervjuade bestod
av två forskare, två rådgivare och tre lantbrukare. Intervjuerna användes dels för att kunna
validera enkätens resultat, dels för att inkludera rådgivares och forskares åsikter kring
ämnet. Intervjuerna kunde jämfört med enkäterna visa på något positivare inställning till det nya
grundvillkoret och CAP:s arbete överlag.

Resultatet av intervjuerna används som triangulering tillsammans med litteraturen för att bekräfta
om det som framkom av enkäten är tillförlitliga. Det som intervjuerna pekar på är att den negativa
inställningen som enkäten visar på i många fall kan bero på den ökade administrativa bördan i
större utsträckning än det faktiska grundvillkoret GAEC 7. Det kan delvis bekräftas via de fria
kommentarer i enkäten där flera respondenter hänvisar deras negativa åsikt till att ökat regelverk
och styrning aldrig är positivt för lantbrukare. Flera kommentarer anger även att en mer varierad
växtföljd i många fall är bra, men att de inte tycker om mer administration.

,

GAEC 7 is a basic requirement created by the European Union's Common Agricultural Policy (CAP), which decides how crop rotation should be managed to qualify for farm subsidies. The requirement takes effect in 2024 and decides, among other things, that annual crops cannot be grown on the same field for more than three years, with some exceptions.
The aim of the study was to investigate how the new GAEC 7 requirement affects farmers engaged in annual crop cultivation. The study also aimed to explore farmers' attitudes towards the updated requirement and if there was a difference between ages. Through a thorough investigation in relevant literature, the history of the EU and CAP was also examined to be able to answer how and why the new requirement has been updated.
A web-based survey was distributed in two agricultural-focused Facebook groups with a total of over 33 000 members. The survey collected demographic information as well as data on the impact of GAEC 7 on farming and the cultivation of annual crops. Additionally, the survey addressed farmers' general attitudes towards the new requirement and the CAP's overall work. The survey was completed by 76 anonymous individuals, with 56 completing it in full, resulting in a low response rate. Respondents were represented from all counties except Blekinge, Kronoberg, Dalarna, Västernorrland, Gävleborg, and Norrbotten, with the highest number of respondents from Skåne and Östergötland. None of the participants were above the age of 64. The crops most affected by GAEC 7 were winter wheat and maize, but spring barley, triticale, rye, oats, and fresh potatoes were also represented. Respondents overwhelmingly held a negative attitude towards both the new GAEC 7 requirement and the CAP's update overall. However, this could be because those who are dissatisfied were also more likely to respond to the survey.
In addition to the web survey, 7 qualitative interviews were conducted. The 7 interviewees included 2 researchers, 2 advisors, and 3 farmers. The interviews served both to validate the survey results and to incorporate the opinions of advisors and researchers on the subject. The interviews, compared to the surveys, could indicate a somewhat more positive attitude towards the new basic condition and the overall work of the CAP.
The interview results were used to triangulate with the literature to confirm whether the findings of the survey are representative. The interviews suggest that the negative attitudes reflected in the survey may, in many cases, be due to the increased administrative burden rather than the actual GAEC 7 requirement. This is partly confirmed by the free text comments in the survey, where several respondents express their negative opinions to the fact that increased regulations and control are never positive for farmers. Several comments also suggest that a more varied crop rotation is often beneficial, but farmers dislike additional administration.

Main title:Odling av ettåriga grödor i samband med EU-förordnings grundvillkor GAEC 7
Authors:Karlsson, Fredrik and Karlsson, Arvid
Supervisor:Svensson, Sven-Erik and Englund, Jan-Eric
Examiner:Albertsson, Johannes
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY012 Lantmästarprogrammet 180,0 hpp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Majs, EU-bidrag, Växtföljd, Ettåriga grödor, Vete, Kväveläckage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20103
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20103
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 06:21
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics