Home About Browse Search
Svenska


Hård af Segerstad, Elsa and Silfver Östberg, Jonna, 2024. Hållbar utveckling i skogsstandarder : en fallstudie med fokus på jämställdhet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållbarhet är ett centralt begrepp inom skogsbruket, både den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen. Jämställdhet mellan könen är en del av den sociala hållbarheten. Medan Sverige som helhet ligger i topp inom jämställdhetsarbetet, jämfört med resten av världen, ligger den svenska skogssektorn efter där. Det finns behov av insatser för att främja arbetet med hållbar utveckling och standardisering samt certifiering är vanliga metoder för skogsägare att ta ansvar för hållbart skogsbruk. Trots att jämställdhet är ett av de globala målen, och ett certifieringskrav, så finns det fortfarande en underrepresentation av kvinnor inom skogssektorn.

Denna studie syftar till att undersöka hur en svensk skoglig standard beaktar jämställdhet som en del av hållbar utveckling. För att undersöka detta genomfördes en fallstudie på Svenska PEFC. Studien redogör för vilka krav på jämställdhet som ställs i standarden, förklarar hur intressenter inkluderas i standardiseringsprocessen och undersöker vilken påverkan som uppmärksammats till följd av jämställdhetskraven i standarden. Det konceptuella ramverket som ringar in arbetet utgår från begreppet standard, intressentteori, WPR-modellen och institutionell teori. Empirin bygger på primärdata insamlade genom en kvalitativ semistrukturerad intervju samt sekundärdata hämtade från en publicerad standard. Resultatet visar att jämställdhet är ett relativt nytt tillägg i standarden, som nämns i ett av kraven. Intressenter inkluderas på flertalet sätt för att bidra med kompetens och åsikter, genom att erbjudas deltagande i standardiseringsprocessen. Eventuella effekter till följd av jämställdhetskraven har ännu inte noterats av standardiseringsorganisationen, och en förklaring kan vara att en skoglig standardisering av jämställdhet ännu är i ett tidigt skede.

Sustainability is a central concept within forestry, both the economic, ecological and social dimensions. Equality between the sexes is a part of the social sustainability, and while Sweden as a whole is at the top in gender equality work compared to the rest of the world, the Swedish forest sector is lagging behind. There is a need for efforts to promote work with sustainable development and standardization and certification are common methods for forest owners to take responsibility for sustainable forestry. Despite gender equality being one of the global goals, and a certification requirement, there is still an underrepresentation of women in the forest sector.

This study aims to investigate how a Swedish forestry standard considers gender equality as part of sustainable development. This was investigated through a case study on Swedish PEFC. The study outlines the requirements for equality that are set in the standard, explains how stakeholders are included in the standardization process and examines the impact that has been noticed as a result of the equality requirements in the standard. The conceptual framework surrounding the work is based on the concept of standards, stakeholder theory, the WPR-model and institutional theory. The empirical work is based on primary data collected through a qualitative semi-structured interview and secondary data taken from a published standard. The results show that gender equality is a relatively new addition to the standard, which is mentioned in one of the requirements. Stakeholders are included in several ways to contribute expertise and opinions, by being offered participation in the standardization process. Any effects resulting from the gender equality requirements have not yet been noted by the standardization organization, and one explanation may be that a forestry standardization of gender equality is still at an early stage.

Main title:Hållbar utveckling i skogsstandarder
Subtitle:en fallstudie med fokus på jämställdhet
Authors:Hård af Segerstad, Elsa and Silfver Östberg, Jonna
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Aldberg, Julia
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:38
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SK002 Forest Business Management (BSc) 180.0 hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:fallstudie, institutionell teori, intressentteori, jämställdhet, PEFC, skogsbruk, skogscertifiering, social hållbarhet, standard
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20080
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20080
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 06:02
Metadata Last Modified:02 Jul 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics