Home About Browse Search
Svenska


Charters-Rowe, Leon, 2024. Effekter av samodling av raps (Brassica napus) med baljväxter på förekomsten av rapsjordloppan (Psylliodes chrysocephala). First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Jordbruket står inför stora utmaningar när det gäller att möta hållbarhetsmål samtidigt som man ska säkerställa tillräcklig matproduktion. Raps (Brassica napus) är en viktig gröda som odlas för produktion av rapsolja och som foder, samt spelar en avgörande roll i växtföljder för att förbättra jordhälsa. En av de största utmaningarna är att hantera skadegörare såsom rapsjordloppan (Psylliodes chrysocephala) utan att överanvända kemiska bekämpningsmedel, vilket leder till resistensproblem och negativa miljöeffekter. Syftet med denna studie var att undersöka om samodling av raps med grödor som åkerböna (Vicia faba L.), klöver (Trifolium alexandrinum L.) och gräsärta (Lathyrus sativus L.) kan minska populationerna av rapsjordloppan och därmed minska behovet av kemiska bekämpningsmedel. Studien genomfördes genom försöksodlingar i Lönnstorp, Skåne, där raps samodlades med de valda grödorna under olika odlingsförhållanden. Data samlades in genom att räkna antalet larver av rapsjordloppor per planta och mäta plantvikt, samt genomföra statistiska analyser med ANOVA och post-hoc tester. Resultaten visade att vissa samodlingsbehandlingar signifikant minskade antalet larver av rapsjordloppor per planta jämfört med renbestånd av raps. Behandlingar som inkluderade klöver och våråkerböna visade särskilt lovande resultat med lägre larvantal och mindre variation i standardavvikelse. Samodling visade sig vara en effektiv metod för att minska skador orsakade av rapsjordloppan och kan därmed bidra till att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Resultaten överensstämmer delvis med tidigare forskning, men ytterligare studier behövs för att bekräfta fynden över flera odlingssäsonger och platser. Samodling av raps med baljväxter kan vara en hållbar strategi för att hantera rapsjordloppan, minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och främja ett mer hållbart jordbruk. Framtida forskning bör fokusera på långsiktiga effekter och utvärdera samodlingens bredare applicerbarhet på andra skadegörare och markhälsa.

,

Agriculture faces significant challenges in meeting sustainability goals while ensuring sufficient food production. One of the biggest challenges is managing pests such as the cabbage stem flea beetle (Psylliodes chrysocephala) without overusing chemical pesticides, which leads to resistance issues and negative environmental impacts. Rapeseed (Brassica napus) is an important crop grown for rapeseed oil production and as feed, and it plays a crucial role in crop rotation to improve soil health. The aim of this study was to investigate whether intercropping rapeseed with crops such as faba bean (Vicia faba L.), clover (Trifolium alexandrinum L.), and grass pea (Lathyrus sativus L.) can reduce the populations of the cabbage stem flea beetle and thereby decrease the need for chemical pesticides. The study was conducted through field trials in Lönnstorp, where rapeseed was intercropped with the selected crops under various growing conditions. Data were collected by counting the number of larvae per plant and measuring plant weight, followed by statistical analyses using ANOVA and post-hoc tests. The results showed that certain intercropping treatments significantly reduced the number of larvae per plant compared to pure stands of rapeseed. Treatments that included clover and faba bean showed particularly promising results with lower larval numbers and less variation in standard deviation. Intercropping proved to be an effective method to reduce damage caused by the cabbage stem flea beetle and could thereby contribute to reducing the use of chemical pesticides. The results are consistent with previous research, but further studies are needed to confirm the findings over multiple growing seasons and locations. Intercropping rapeseed with legumes can be a sustainable strategy for managing the cabbage stem flea beetle, reducing the use of chemical pesticides, and promoting more sustainable agriculture. Future research should focus on long-term effects and evaluate the broader applicability of intercropping to other pests and soil health.

Main title:Effekter av samodling av raps (Brassica napus) med baljväxter på förekomsten av rapsjordloppan (Psylliodes chrysocephala)
Authors:Charters-Rowe, Leon
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:samodling, rapsjordloppa, Brassica napus, integrerat växtskydd(IPM), baljväxter, växtskydd, raps, höstraps, Psylliodes chrysocephala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20077
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20077
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2024 06:10
Metadata Last Modified:28 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics