Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Axel, 2024. Effektivitet inom rundvirkestransport : en fallstudie på Södra skogsägarnas eget åkeri. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Rundvirkestransporter med lastbil är ett kritiskt led i försörjningskedjan för skogsbranschen. En god effektivitet i transporter är centralt för att säkra lönsamheten för bilarna. Det första delsyftet med denna studie är att kvantifiera påverkan av arbetad tid, lastfyllnadsgrad och lastkörningsgrad på intäkter. Det andra delsyftet är att identifiera regionala skillnader i effektivitet och analysera orsaker för regionen med ett tidigare känt intäktsbortfall.
Studien utfördes åt Södra skogsägarna och undersökte effektiviteten på leveranser från deras 22 interna kranbilar under 2022. Den första delen i analysen var att identifiera relevanta nyckeltal genom litteraturstudier. Därefter samlades och sammanställdes datamaterialet och nyckeltalen beräknades. Slutligen utfördes en regressionsanalys och en multivariat PCA-analys av bilarnas nyckeltal för att kvantifiera påverkan av lastfyllnadsgrad, lastkörningsgrad och arbetad tid på intäkter under perioden samt förklara den regionala variationen.
Både lastfyllnadsgrad och lastkörningsgrad hade en signifikant påverkan på intäkterna under perioden. En regressionsmodell på intäkter innehållande lastfyllnadsgrad, lastkörningsgrad och arbetad tid hade en förklaringsgrad på ca 97%.
Den multivariata PCA-analysen visade på en tydlig klustring av bilarna på regionen med ett känt intäktsbortfall. Gemensamma faktorer var låg lastkörningsgrad, lastfyllnadsgrad och inkörningsförmåga i kombination med en låg andel leveranser på väg med bärighetsklass 4 och ett högt medeltransportavstånd.

,

Roundwood transportation by truck is a critical link in the supply chain for the forestry industry. Achieving high efficiency in transportation is essential to ensure the profitability of the trucks. The first objective of this study is to quantify the impact on efficiency by assessing the effects of working time, load fill rate, and load driving rate on revenue. The second objective is to identify regional differences in efficiency and analyze the reasons for the region with a previously known revenue loss.
The study was conducted for Södra Skogsägarna and examined the efficiency of deliveries from their 22 internal roundwood trucks during 2022. The first part of the analysis involved identifying relevant key performance indicators through literature review. Subsequently, the data material was collected and compiled, and the key indicators were calculated. Finally, a regression analysis and a multivariate PCA analysis of the trucks' key indicators were performed to quantify the impact of load fill rate, load driving rate, and labor time on the results and to explain the regional variation.
Both load fill rate and load driving rate had a significant impact on revenue during the period. A regression model on revenue containing load fill rate, load driving rate, and working time had an explanatory power of approximately 97%.
The multivariate PCA analysis showed a clear clustering of the trucks in the region with a known revenue loss. Common factors were low load driving rate, load fill rate, and loading capacity combined with a low proportion of deliveries on roads with bearing class 4 and a high average transport distance.

Main title:Effektivitet inom rundvirkestransport
Subtitle:en fallstudie på Södra skogsägarnas eget åkeri
Authors:Nilsson, Axel
Supervisor:Erlandsson, Emanuel
Examiner:Fjeld, Dag
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2024:2
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:lastfyllnadsgrad, lastkörningsgrad, effektivitet, rundvirkestransport, lönsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20020
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20020
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2024 09:05
Metadata Last Modified:27 Jun 2024 09:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics