Home About Browse Search
Svenska


Nord, Saga, 2024. SLU:s anställdas åsikter kring hållbart skogsbruk i Sverige – en enkätstudie. Second cycle, A2E. umeå: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

På grund av Sveriges lantbruksuniversitets (SLU:s) bidrag till skogssektorn genom forskning, utbildning, och miljöanalys har universitetet och dess anställda hamnat i strålkastarljuset under de senaste åren. Till följd av detta har offentliga generaliseringar om SLU-anställdas åsikter om Sveriges skogsbruks hållbarhet dykt upp i sociala media. Om folk till följd av detta på förhand förkastar forskningen som SLU publicerar kan detta vara problematiskt för trovärdigheten av forskningen som kommer från skogsfakulteten, och kan även eventuellt påverka arbetsmiljön på universitetet. Denna studie utfördes i syfte att få underlag till SLU-anställdas åsikter om hållbart skogsbruk och undersöka om dessa åsikter varierar beroende på olika sociodemografiska grupper, samt vad resultatet har för betydelse för SLU. Studien utfördes som en totalundersökning med en digital enkät med slutna och öppna frågor som insamlingsmetod.
Resultatet demonstrerar en överlag stor åsiktsspridning bland SLU:s anställda angående hållbart skogsbruk i Sverige. Signifikanta skillnader återfanns vid de statistiska analyserna av kön, ålder, och fakultet; jämfört med män anser en större andel kvinnor att skogsbruket inte är hållbart, anställda tillhörande S- och VH-fakulteterna anser att skogsbruket är mer hållbart jämfört med anställda inom LTV- och NJ-fakulteten, och anställda äldre än 60 år har en mindre kritisk inställning till dagens skogsbruks hållbarhet jämfört med andra åldersgrupper. Grafer visade att varierande kunskapsnivåer om de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna kan påverka anställdas åsikter, dock var korrelationen inte signifikant.
Resultatet signalerar att vidare undersökning i hur åsiktsspridningen påverkar arbetsmiljön och samarbetet på SLU kan vara av intresse. Även undersökningar i åsiktsskillnader mellan arbetsrollerna utbildning och forskning inom S-fakulteten är nödvändigt för att komma underfund med vad detta innebär för SLU samt de utbildningar som erbjuds. De öppna frågorna erbjuder utvecklade svar kring vissa anställdas åsikter om hållbart skogsbruk samt SLU:s arbete inom hållbart skogsbruk. Inga definitiva slutsatser kan dras från dessa resultat, däremot kan de agera som inspirationskällor för framtida studier samt ge insikt i vissa SLU-anställdas åsikter om hållbart skogsbruk i Sverige.
Då det finns begränsat med forskning om SLU:s anställdas åsikter om hållbart skogsbruk kan denna studie förhoppningsvis användas som underlag eller inspiration för framtida undersökningar.

,

Due to the Swedish University of Agricultural Sciences' (SLU) contribution to the forest sector through research, education, and environmental analysis, the university has been in the spotlight in recent years. As a result, public generalizations about SLU employees' opinions about the sustainability of Sweden's forest management have appeared in social media. If, as a result to this, people reject the research published by SLU in advance, it could be problematic for the credibility of the research coming from the forestry faculty, and could possibly even affect the working environment at the university. This study was therefore conducted with the aim of obtaining data on SLU employees' opinions on sustainable forest management and investigating whether these opinions vary depending on different socio-demographic groups, and what the results mean for SLU. The study was conducted as a total survey using a digital questionnaire with closed and open questions as a data-collection method.
The result demonstrates an overall broad spread of opinion among SLU's employees regarding sustainable forest management in Sweden. Significant differences were found in the statistical analyzes of sex, age, and faculty; compared to men, a larger proportion of women believe that the forest management is not sustainable, employees belonging to the S and VH faculties believe that the forest management is more sustainable compared to employees within the LTV and NJ faculties, and employees older than 60 years have a less critical attitude to the sustainability of today's forest management compared to other age groups. Graphs showed that varying levels of knowledge about the economic, ecological and social aspects can influence employees' opinions, however the correlation was shown to not be significant.
The result signals that further investigation into how the spread of opinion affects the work environment and collaboration at SLU may be of interest. Investigations into differences of opinions between the work roles of education and research within the S-faculty are also necessary to get to the bottom of what this means for SLU and the educations that are offered. The open-ended questions offer developed answers regarding certain employees' views on sustainable forestry and SLU's work in sustainable forestry. While no definitive conclusions can be drawn from these results, they can act as sources of inspiration for future studies and provide insight into the opinions of some SLU employees about sustainable forestry in Sweden.
As there is limited research on this topic, this study can hopefully be used as a basis or inspiration for future studies.

Main title:SLU:s anställdas åsikter kring hållbart skogsbruk i Sverige – en enkätstudie
Authors:Nord, Saga
Supervisor:Eggers, Jeannette
Examiner:Nordström, Eva-Maria
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
Volume/Sequential designation:562
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:Enkätundersökning, hållbart skogsbruk, skogsskötsel, SLU
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20001
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20001
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2024 09:27
Metadata Last Modified:05 Jun 2024 09:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics