Home About Browse Search
Svenska


Wikström Lilliebjelke, Beatrice and Johansson, Alva, 2024. Perennplanteringar i sol och torka i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

I denna studie har staden som växtplats undersökts och vilka förutsättningar som finns och bör finnas för perenner och deras trivsel i en torr och solig miljö. Staden idag är en extrem och utmanande miljö för växter med påverkande faktorer och det kommer bli svårare eftersom klimatet förändras. I och med att klimatet förändras kommer det att resultera i varmare somrar och fuktiga vintrar. Fokuset i arbetet har varit på perenna växter i stadsmiljö och hur deras levnadsstrategier, funktioner och egenskaper ser ut och utvecklas i staden. Genom att noggrant analysera en växtplats och komma fram till vad platsen har för ståndort kan gestaltaren utifrån detta planera och välja ett lämpligt växtmaterial som har chans att etablera sig på platsen. Innan platsanalys och växtval görs är det lämpligt att se över vilka resurser som är avsedda och tillgängliga till projektet för att lyckas med en långsiktigt hållbar plantering. Långlivade perenner med olika växtfunktioner gör att en plantering med rätt skötsel har stor sannolikhet att bli långsiktigt hållbar och bidrar till en grönare stad. Studien har funnit att ståndortsanpassat växtmaterial är viktigt för en långlivad och fungerande plantering. Utöver detta uppdagades även att substratet som passar bäst till solexponerade och torra planteringar är ett väldränerat sådant, exempelvis sand och grus. Som resultat av studien upptäcktes att upphöjda växtbädd förbättrar förhållandena för växterna avsevärt och är en mer hållbar och långsiktig lösning. Litteraturstudien som gjorts i det här arbetet har resulterat i en handbok som ska underlätta för branschmänniskor både i privat och offentlig sektor att gestalta och anlägga långsiktigt hållbara växtplatser i torra och soliga förhållande. Handboken är skriven utifrån en urban miljö men kan användas på växtplatser med liknande förutsättningar.

,

In this study, the city as a habitat has been investigated and what type of conditions that exist and should exist for perennials and their well-being in a dry and sunny environment. The city today is an extreme and challenging environment for plants with influencing factors and it will become more difficult as the climate changes. As the climate changes, it will result in warmer summers and humid winters. The focus of the study has been on perennial plants in urban environments and how their living strategies, functions and traits look and develop in the city. By carefully analysing a habitat and finding out what kind of habitat a site has, the designer can plan and choose a suitable plant material that has a chance of establishing itself and thriving on the site. Before site analysis and plant selections are made, it is advisable to review what resources are intended and available for the project in order to succeed with a long-term sustainable planting. Long-lived perennials with different plant functions indicate that a planting with the right maintenance is very likely to be sustainable in the long term and contribute to a greener city. The study has found that site-adapted plant material is important for a long-lived and functioning planting. In addition to this, it was also discovered that the substrate that is best suited for sun-exposed and dry plantings is a well-drained one, such as sand and gravel. As a result of the study, it was discovered that raised plant beds significantly improve the conditions for the plants and are a more sustainable and long-term solution. The literature study resulted in a handbook that will make it easier for people in the industry, both in the private and public sector, to design and construct long-term sustainable growing sites in dry and sunny conditions. The handbook is written from an urban environment but can be used in places with similar conditions.

Main title:Perennplanteringar i sol och torka i urbana miljöer
Authors:Wikström Lilliebjelke, Beatrice and Johansson, Alva
Supervisor:Wembling, Mona
Examiner:Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY011 Horticultural Management: Garden Design - Bachelor's programme, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban plantering, torka, sol, perenner, stadsmiljö, torktålig plantering, hållbart
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19950
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19950
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2024 08:23
Metadata Last Modified:14 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics