Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Sara, 2024. Samodling med åkerböna, Vicia faba L. : vilken påverkan har samodlingen på insekter?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vi odlar på ett ohållbart sätt i Europa idag, genom storskalig odling av monokulturer och en ökad användning av insekticider för att hantera problem med skadegörare. Samodling kan omvända de negativa effekterna genom att erbjuda en ökad biodiversitet. Studien undersöker åkerbönans Vicia faba L. samodlingseffekter på insekter genom en litteratursökning av vetenskapligt material. För att få en helhetsbild över hur samodling med åkerböna görs undersöks även vilka de vanligaste samodlingsgrödorna är och vilka effekter samodlingen ger i allmänhet. Resultatet visade att samodling med baljväxter kan förbättra omgivningen för andra grödor, genom kvävefixering, förbättrad bördighet och ökad biologisk mångfald. Samodling med åkerböna ger en komplex påverkan på insekter vilket var en av grunderna till att utföra litteraturstudien. Samodling med åkerböna gav i de flesta fallen positiva effekter genom att minska förekomsten av skadegörare vid odling med oljeväxterna raps och rybs, spannmålsgrödorna vete och korn, samt honungsfacelia. Samodling med åkerböna gav varierande effekter vid odling med havre där hälften av fallen gav en minskning och hälften gav en ökning av skadegörare. Både när samodlingen minskade eller ökade förekomsten av skadegörare så varierade förekomsten av naturliga fiender i samodlingen. Antalet naturliga fiender ökade, undersöktes ej eller så gav samodlingen inte någon skillnad jämfört med i monokulturen. Det visades även att samodling med åkerböna attraherar specialiserade pollinatörer. Det är svårt att dra slutsatser om åkerbönans samodlingseffekter på insekter utifrån studiens skiftande resultat. Samodling med baljväxter ger många fördelar som kan förbättra omgivningen för andra grödor, genom kvävefixering, förbättrad bördighet och ett minskat behov av gödselmedel. Samodling bidrar med en ökad biologisk mångfald och kan attrahera naturliga fiender och pollinatörer, samt bidra med ekosystemtjänster. Samodling med baljväxter har en möjlig potential att användas som naturlig växtskyddsinsats mot insektsskadegörare. Fördelarna med samodling kombinerat med fördelarna att integrera baljväxter i ett odlingssystem tyder på att åkerbönan har potential att kunna bidra med liknande positiva effekter.

,

We are farming in an unsustainable way in agriculture in Europe today, through large-scale monocultures and an increased use of insecticides to deal with insect pest problems. Intercropping can reverse the negative effects by offering an increased biodiversity. This study investigates the effects of intercropping with faba bean Vicia faba L. on arthropods through a literature search of scientific material. To get an overall picture of how intercropping with faba bean is done, it is also investigated what the most common intercropped crops are and what effects the intercropping gives in general. The result showed that intercropping with legumes can improve the environment for other crops, through nitrogen fixation, improved fertility, and increased biodiversity. Intercropping with faba beans has shown a complex effect on many levels related to insects. In most cases, intercropping with faba beans gave positive effects by reducing the occurrence of pests when cultivated with rapeseed and field mustard, the cereal crops wheat and barley, and with lacy phacelia. Intercropping with faba beans produced varying effects when intercropped with oats, where half of the cases resulted in a reduction and half results in av increase in pests. Both when intercropping decreased or increased the presence of pests, the presence of natural enemies in the intercropping varied. The number of natural enemies increased, was not investigated or the intercropping did not give any difference compared to the monoculture. It was also shown that intercropping with faba bean attracts specialist pollinators. It is difficult to draw conclusions about the effects on intercropping with faba bean on insects, based on the varied results of this study. Intercropping with legumes provides many benefits that can improve the environment for other crops, through nitrogen fixation, improved soil-fertility, and a reduced need for fertilizers. Intercropping contributes to an increased biodiversity and can attract natural enemies and pollinators and contribute with ecosystem services. Intercropping with legumes has a possible potential to be used as a natural plant protection method against insect pests. The advantages of intercropping, combined with the advantages of integrating legumes into a cropping system, suggests that the faba bean has potential to contribute with similar positive effects.

Main title:Samodling med åkerböna, Vicia faba L.
Subtitle:vilken påverkan har samodlingen på insekter?
Authors:Nilsson, Sara
Supervisor:Raderschall, Chloë and Wallman, Dylan
Examiner:Dekker, Teun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Vicia faba, åkerböna, baljväxt, samodling, växtskydd, diversifiering, skadegörare, naturliga fiender, parasiter, pollinatörer, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19915
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19915
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2024 07:07
Metadata Last Modified:26 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics