Home About Browse Search
Svenska


Gebremariam Chamiso, Lamrot, 2024. Det inglasade uterummets möjliga sociala effekter : en undersökning av vinterträdgårdens hälsofrämjande effekter ur ett socialt interaktionsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Allt fler äldre i Sverige känner sig ensamma och isolerade, speciellt under vinterhalvåret. Eftersom allt fler människor lever längre ökar även folkmängden. Ökningen av den äldre delen av befolkningen kommer att fortsätta de kommande åren. Flera forskare upplyser om att upplevelsen av ensamhet är en riskfaktor som kan leda till ohälsa. Denna uppsats handlar om åtgärder för att äldre ska kunna fortsätta leva ett hälsosamt liv. Då, bör man prioritera faktorer som påverkar deras sociala interaktioner, möjligheten för passivt deltagande och utsikten mot grönska. Offentliga platsers utformning påverkar möjligheterna till social interaktion. Både den formella interaktionen, det vill säga den inplanerade, och den informella interaktionen, som sker spontant, påverkas. För att underlätta social interaktion bör utformningen av offentliga platser ta hänsyn till avstånd, sittplatser och varierande rörelsemöjligheter. Forskning menar att passivt deltagande där deltagaren lyssnar på musik eller ser på en utsikt överblickande en park har positiva effekter på välbefinnande. Genom att studera tre seniorboenden med hjälp av fotografering och platsbesök har uppsatsen kartlagt egenskaper som kan påverka möjligheterna till social interaktion, passivt deltagande och utsikt mot grönska. Två av boendena har tillgång till inglasad vinterträdgård, vilket möjliggjorde jämförelser av hur de gemensamma utrymmenas utformning påverkar dessa aspekter. Resultaten visade att tillgången till väl utformade sociala utrymmen i grönskan, såsom i vinterträdgårdar, hade eventuellt positiva effekter på medlemmarnas välbefinnande. Studien bidrar med kunskap om hur boendemiljöns utformning kan främja ett meningsfullt åldrande. Genom att bygga vinterträdgårdar i anslutning till seniorboenden får äldre personer möjligheten att fortsätta leva ett självständigt liv i en trygg utemiljö som bidrar till social interaktion. Sammanfattningsvis kan äldre människors behov av social interaktion, utsikt mot grönska och möjligheten till passivt deltagande tillgodoses genom att integrera en vinterträdgård i anslutning till ett seniorboende. Detta kan vara ett bra sätt att motverka ensamhet och isolering. För framtida forskning föreslås att det genomförs studier om användningen av vinterträdgårdar i anslutning till seniorboenden med ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv.

,

Large number of elderly people in Sweden feel lonely and isolated, especially during the winter months. As more and more people are living longer, the population is also increasing. The increase among the elderly will continue in the coming years. Several researchers state that the experience of loneliness is a risk factor that can lead to ill health. In order for the elderly to continue to live a healthy life, priority should be given to factors that affect their social interactions, the possibility of passive participation and the view towards greenery. The design of public places affects the opportunities for social interaction. Both the formal interaction, i.e. the planned one, and the informal interaction, which takes place spontaneously, are affected. To facilitate social interaction, the design of public places should take into account distance, seating and varying possibilities of movement. Research suggests that passive participation where the participant listens to music or looks at a view overlooking a park has positive effects on well-being. By studying three senior residences with the help of photography and site visits, the essay has mapped characteristics that can affect the possibilities for social interaction, passive participation and views towards greenery. Two of the residences have access to a glazed conservatory, which enabled comparisons of how the design of the common areas affects these aspects. The results showed that access to well-designed social spaces in greenery, such as conservatories, had possibly positive effects on members well-being. The study contributes knowledge about how the design of the living environment can promote meaningful aging. By building conservatories adjacent to senior housing, older people are given the opportunity to continue living an independent life in a safe outdoor environment that contributes to social interaction. In summary, older people's needs for social interaction, views of greenery and the possibility of passive participation can be met by integrating a conservatory in connection with a senior residence. This can be a good way to counteract loneliness and isolation. For future research, it is suggested that studies be carried out on the use of conservatories in connection with senior housing with a nursing scientific perspective.

Main title:Det inglasade uterummets möjliga sociala effekter
Subtitle:en undersökning av vinterträdgårdens hälsofrämjande effekter ur ett socialt interaktionsperspektiv
Authors:Gebremariam Chamiso, Lamrot
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY011 Horticultural Management: Garden Design - Bachelor's programme, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:seniorboende, vinterträdgård, välbefinnande, social interaktion, äldre personer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19875
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19875
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2024 09:54
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics