Home About Browse Search
Svenska


Gyllenswärd, Lovisa, 2024. Konceptet naturban : möjligheter och risker med konceptets sociala och ekologiska effekter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Forskning tyder på att mer grönska i den byggda miljön är avgörande för att kunna hantera de klimat- och folkhälsorelaterade utmaningarna som urbanisering och förtätning medför. Nacka kommuns stadsutvecklingskoncept naturban är ett försök att binda samman stadsutveckling med långsiktig hållbarhet. Konceptet ramar in visionen om hur stadsdelen Centrala Nacka ska förvandlas till en ny typ av tunnelbanestad där befintlig och ny natur tar mer plats i den byggda miljön. En blandning av kvaliteter av natur och urbanitet förväntas bland annat bidra till en klimatneutral och socialt hållbar stadsdel. Att döma av det som finns att läsa om konceptet förhåller det sig övergripande och visionärt i relation till den utveckling som planeras, då det främst har förekommit i sammanhang av gestaltning, estetik och marknadsföring av stadsdelen. Från en bakgrund av landskapsarkitektur är det av vetenskapligt intresse att fördjupa sig i de sociala och ekologiska anspelningarna konceptet bär på, och vad de potentiella effekterna med konceptet kan vara.

En kvalitativ tematisk analys av planeringsdokument ligger till grund för att besvara frågeställningarna: Vad kännetecknar de sociala och ekologiska aspekterna av konceptet naturban i Nacka kommuns planeringsdokument för Centrala Nacka? Vad kan konceptet naturban medföra för effekter på sociala och ekologiska processer? Den teoretiskt grundade studien syftar till att genom dialog mellan olika synsätt och perspektiv fördjupa kunskaperna och förståelsen för konceptet. Perspektiv av urbanekologi, miljöpsykologi, ekosystemtjänster och grön gentrifiering används för att undersöka konceptets möjligheter och risker.

Den tematiska analysen resulterar i fem teman som ringar in särdragen hos konceptet naturban: En utgångspunkt i den befintliga miljön; Kontraster, variation och samspel; Grönska integreras i bebyggelsen; Människors interaktion med natur och med varandra; Att peka på naturbana situationer och den naturbana invånaren. Studien konstaterar att konceptet naturban har potential att bidra med en rad positiva effekter på sociala och ekologiska processer. Riskerna med konceptet handlar inte i sig om vad konceptet föreslår för åtgärder, utan snarare hur det framställs och vilka andra värden grönskan förknippas med.

,

Research suggests that increased greenery in the built environment is crucial for addressing the climate- and public health-related challenges posed by urbanization and densification. Nacka Municipality's urban development concept, naturban, is an attempt to integrate urban development with long-term sustainability. The concept frames the vision of transforming the Centrala Nacka district into a new type of subway city where existing and new nature takes up more space in the built environment. A blend of qualities of nature and urbanity is expected to contribute, among other things, to a climate-neutral and socially sustainable city. Judging by available information on the concept, it appears to be overarching and visionary in relation to the planned development, as it has primarily been presented in the context of design, aesthetics, and marketing of the district. Coming from a background in landscape architecture, there is scientific interest in delving into the social and ecological implications the concept carries and what the potential effects of the concept might be.

A qualitative thematic analysis of planning documents serves as the basis for answering the research questions: What characterizes the social and ecological aspects of the concept of naturban in Nacka municipality's planning document for Centrala Nacka? What effects can the concept of naturban have on social and ecological processes? The theoretically grounded study aims to deepen knowledge and understanding of the concept through dialogue between different perspectives. Perspectives of urban ecology, environmental psychology, ecosystem services, and green gentrification are used to examine the opportunities and risks associated with the concept.

The thematic analysis results in five themes that encapsulate the characteristics of the concept of naturban: A starting point in the existing environment; Contrasts, variation, and interaction; Greenery integrated into the built environment; People's interaction with nature and with each other; Highlighting naturban situations and the naturban resident. The study concludes that the concept of naturban has the potential to contribute to a range of positive effects on social and ecological processes. The risks associated with the concept do not inherently stem from the proposed actions but rather how it is presented, and the other values associated with greenery.

Main title:Konceptet naturban
Subtitle:möjligheter och risker med konceptets sociala och ekologiska effekter
Authors:Gyllenswärd, Lovisa
Supervisor:Engström, Amalia
Examiner:Johansson, Lars and Butler, Andrew
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM009 Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme, 120.0 hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Stadsutvecklingskoncept, naturban, Nacka kommun, Centrala Nacka, hållbar stadsutveckling, urbanekologi, miljöpsykologi, ekosystemtjänster, grön gentrifiering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500704
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500704
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2024 10:30
Metadata Last Modified:12 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics