Home About Browse Search
Svenska


Samson, Eva, 2024. Sydsvenska kommuners metodval i arbetet mot invasiva växter : kan betesdjur vara en lösning?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Arbetets slutsats är att betesdjur som bekämpningsmetod mot invasiva
växtarter är ett hållbart alternativ ur ekologisk, ekonomisk, social och
kulturell synpunkt. I och med EU:s förordning om invasiva arter, en nationell
förteckning på gång samt Sveriges miljömål krävs det att vi tar fram hållbara
och lönsamma metoder där vi lyckas kontrollera eller utrota prioriterade
invasiva arter. Arbetet bygger på en litteraturstudie om invasiva växtarter,
bekämpningsmetoder samt hur djurbete kan användas som
bekämpningsmetod. Detta kombinerat med 13 semistrukturerade kvalitativa
intervjuer med kommuner i Sydsverige för att ta reda på vilka metoder som
används i praktiken, resultat, ekonomisk uppskattning samt deras attityd till
djurbete som bekämpningsmetod. I de kommuner där djurbete används
undersöktes tillvägagångssätt, resultat och ekonomisk uppskattning.
Resultatet analyserades tematiskt och sammanställdes i 4 tabeller för att ge en
överblick över de intervjuades metodval och resultat, en sammanfattning om
djurbete i de kommuner där det förekom samt en lista över djurbetes för- och
nackdelar.
Resultatet visar att betesdjur som bekämpningsmetod tillhör ett av de
ekonomiskt mest lönsamma alternativ jämfört med övriga metoder samt är
ett sätt att höja både naturvärden och sociala värden på ett område. Framtida
forskning behövs på huruvida bete leder till utrotning eller endast till att hålla
undan ett bestånd under tiden marken betas. Okunskap om djurhållning, brist
på djurägare eller otillgängliga marker är några av de hindren som tycks stå i
vägen för valet att använda djurbete som bekämpningsmetod.

,

The conclusion of the study is that using grazing animals as a method for
combating invasive plant species is a sustainable alternative from ecological,
economic, social, and cultural perspectives. With the EU regulation on
invasive species, a national list underway, and Sweden's environmental goals,
there is a need to develop sustainable and profitable methods to control or
eradicate prioritized invasive species. The study is based on a literature review
on invasive plant species, control methods, and how grazing can be used as a
control method. This is combined with 13 semi-structured qualitative
interviews with municipalities in Southern Sweden to determine which
methods are used in practice, results, economic estimation, and their attitude
towards grazing as a control method. In the municipalities where grazing is
used, approaches, results, and economic estimation were examined. The
results were analyzed thematically and compiled into 4 tables to provide an
overview of the interviewees' method choices and results, a summary of
grazing in the municipalities where it occurred, and a list of the advantages
and disadvantages of grazing. The results show that grazing animals as a
control method is one of the most economically profitable alternatives
compared to other methods and is a way to increase both natural and social
values in an area. Future research is needed on whether grazing leads to
eradication or only to keeping a population at bay while the land is grazed.
Lack of knowledge about animal husbandry, lack of animal owners, or
inaccessible land are some of the obstacles that seem to hinder the choice to
use grazing as a control method.

Main title:Sydsvenska kommuners metodval i arbetet mot invasiva växter
Subtitle:kan betesdjur vara en lösning?
Authors:Samson, Eva
Supervisor:Marttila, Salla
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Invasiva främmande arter, invasiva arter, invasiva växtarter, invasiva växter, IAS, kommun, bekämpningsmetod, kontroll, begränsning, betesdjur, djurbete, fårbete, kobete, getbete, grisbete, biologisk mångfald, EU-listan, EU-förordning 1143/2014, SLU ArtDatabanken, risklistan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19834
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19834
Language:Swedish
Deposited On:08 Apr 2024 07:36
Metadata Last Modified:09 Apr 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics