Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Ebba and Jonsson, Olof, 2024. Råda bot på hot : svenska botaniska trädgårdars funktion i bevarandet av hotade och sällsynta nordiska växter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Två av fem kända växtarter och deras habitat uppges idag vara
utrotningshotade, främst till följd av mänsklig aktivitet – vilket i förlängningen
utgör ett hot mot mänskligheten, då viktiga ekosystemtjänster förloras. Detta
scenario ställer högre krav på bevarandet av hotade och sällsynta arter. Uppsatsen
syfte var att undersöka hur svenska botaniska trädgårdar arbetar för att behålla
biologisk mångfald, med fokus på nordiska växter – samt identifiera hinder och
skillnader i det arbetet.
För att besvara frågeställningen genomfördes en litteraturstudie, kombinerat
med intervjuer med vetenskapliga intendenter vid tre svenska botaniska
trädgårdar. Resultaten indikerar variationer i syn- och arbetssätt för
bevarandearbete bland de svenska botaniska trädgårdarna. För närvarande finns
inget nationellt uppdrag för trädgårdarna, men det förekommer samarbetsprojekt
på egna initiativ. Trädgården i Lund har ett pågående projekt för hotade skånska
arter, Göteborgs trädgård samarbetar med länsstyrelsen för bevarande av martorn
och ostronört – medan trädgården i Stockholm uppgav att de inte har något
pågående bevarandearbete. Alla trädgårdar ingår i nationella och internationella
nätverk för botaniska trädgårdar – vilka ansågs som nycklar i framtida
bevarandearbete.
Hindren för bevarandearbete inkluderar brist på samordning, långsiktig
finansiering, begränsade resurser, nationsgränser och politiskt beslutsfattande. En
slutsats är att vidare undersöka Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas inställning
till ett nationellt uppdrag för artbevarande, som involverar de botaniska
trädgårdarna.

,

Two out of five known plant species and their habitats are currently reported to be
endangered, primarily because of human activities – which ultimately constitutes
a threat against humanity, as crucial ecosystem services are compromised. This
imposes increased demands on the preservation of endangered and rare species.
The purpose of the essay was to examine how Swedish botanic gardens work
towards maintaining biodiversity, with a specific focus on Nordic plants, and to
identify obstacles and distinctions in this undertaking.
A literature review, supplemented by interviews with scientific curators at three
botanic gardens, was conducted to address the research question. The results
suggest variations in perspectives and methods concerning conservation efforts
among the botanic gardens. Currently there is no national assignment that
includes the gardens, however there are self-initiated collaborative projects. The
garden in Lund has an ongoing project for endangered species in Skåne,
Gothenburg’s botanic garden collaborates with the county administrative board on
Eryngium maritimum and Mertensia maritima – while the garden in Stockholm
reports no ongoing projects. All gardens are part of national and international
networks for botanic gardens, which are considered key in future conservation
work.
Obstacles to conservation efforts primarily include a lack of coordination, longterm
funding, constrained resources, national borders, and political decisionmaking.
A conclusion drawn is to further investigate the stance of the Swedish
Environmental Protection Agency and county administrative boards regarding a
national assignment for species conservation, that involves botanic gardens.

Main title:Råda bot på hot
Subtitle:svenska botaniska trädgårdars funktion i bevarandet av hotade och sällsynta nordiska växter
Authors:Andersson, Ebba and Jonsson, Olof
Supervisor:Marttila, Salla
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Biologisk mångfald, bevarandearbete, ex situ, in situ, integrerat bevarande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19816
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19816
Language:Swedish
Additional Information:EW240404
Deposited On:04 Apr 2024 08:39
Metadata Last Modified:05 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics