Home About Browse Search
Svenska


Kavak, Louise, 2024. Samband mellan förlossningsförlopp och valpdödlighetr : hos berner sennen och labrador retrieve. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Reproduktion och ett normalt förlossningsförlopp är av stor vikt inom aveln för renrasiga hundar. Flertal svenska och internationella studier har studerat normalfysiologi, reproduktionsstörningar och valpdödlighet. Det finns multifaktoriella orsaker till ökad valpdödlighet under förlossnings-förloppet. Det gemensamma temat är att ett avvikande förlossningsförlopp ökar risken för valpdöd-ligheten. Tikens ålder har visat sig vara korrelerat till ökad valpdödlighet och dystoki. I en svensk studie vid Sveriges lantbruksuniversitet identifierades reproduktionsproblem hos rasen berner sennen. En korrelation kunde ses mellan kullstorlek och valpdödlighet, samt att äldre tikar löpte större risk att föda små kullar. Samtidigt anses rasen labrador retriever vara en relativt fri ras från reproduktionsproblem som även är mer vanligt förekommande i jämförande studier.
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan förlossningsförloppet och valpdödlighet, samt ställa datan ur respektive ras i ett jämförande perspektiv. Hypoteserna är att ett förlängt förlopp mellan valpar leder till ökad risk för dödlighet samt att hög eller låg födelsevikt innebär ökad risk. Tidigare studier har inte satt dessa två raser med kända reproduktionsproblem respektive fria från dessa i förhållande till varandra.
I samarbete med berner sennens rasklubb och en grupp innehållande uppfödare på sociala plattformen Facebook skickas enkäter till uppfödare. Från rasen berner sennen var det 14 enkäter som bidrog till studien, respektive 15 från labrador retriever. Frågor i enkäten inkluderar information om tiken, tidpunkter för varje valps födsel, valparnas vikter vid födsel och fortsatt viktutveckling, valparnas överlevnad samt förekomst av förlossningsproblem (dystoki). Förlossningsintervall och valpvikter jämförs med valparnas överlevnad. Analyserad data från respektive ras presenteras i för-hållande till varandra. Insamlad data i studien är helt beroende av uppfödares självregistrering och motivering att delta i enkätundersökningen.
Studien visade en trend att majoriteten av uppfödarna av berner sennen upplevde att rasen hade reproduktionsproblem, respektive ingen av labrador retrieveruppfödarna upplevde det för labradorerna. Tikar av rasen labrador retriever betäcktes till större utsträckning i högre ålder, till skillnad från berner sennen. Samtidigt var det lägre förekomst dödfödda valpar hos labrador retriever (7,2 %) jämfört med berner sennen (7,7 %). Kullstorleken konstaterades ha en statistiskt signifikant skillnad mellan raserna där berner sennen hade en genomsnittlig kullstorlek på 4,6 valpar per kull och labrador retriever 7,4 valpar per kull.
Hos labradorerna såg man en signifikant skillnad i valpvikterna mellan de dödfödda och levande-födda valparna där de dödfödda valparna hade en lägre födelsevikt, något tidigare studier belyst en korrelation mellan. Tidsintervallet mellan valparna visade att det förelåg en signifikant högre risk för dystoki om intervallet ≥ 120 minuter. Hos berner sennen fann man en varierande total för-lossningstid på 10-940 minuter och hos labrador retriever 26-870 minuter. Det förelåg ingen markant skillnad mellan de totala förlossningstiderna mellan raserna. Den genomsnittliga totala förlossnings-tiden från första till sista valpen låg inom normalvariation för båda raserna. Berner sennen har däremot i förhållande till sin kullstorlek ett mer utdraget förlossningsförlopp än labrador retriever.
Sammanfattningsvis är denna studie till stor nytta för att belysa valpdödlighet korrelerat till förlossningsförloppet hos respektive ras i syfte att arbeta profylaktiskt för att förhindra att de fortskrider i aveln. Genom ett samarbete mellan veterinärer och uppfödare med dess kombinerande
kunskap kan hälsoläget för respektive ras. Framtida studier över längre tid med standardiserad dokumentation och registrering vore relevant för att främja avelsarbetet.

,

To maintain pure-bred dogs, reproduction and a birth process free from complications is of great importance. There are several multifactorial causes for an increase in neonatal mortality in dogs during the birth process, and a deviation from the normal physiological birth process increases the risk of death in puppies.
The purpose of this study, which is based on surveys distributed to dog breeders of the Bernese mountain dog and Labrador retriever breeds respectively, is to investigate whether there is a correlation between the birth process and canine puppy mortality. The data was then analyzed and compared between the breeds. The hypothesis was that an increased interval between puppies during the birth process increases the risk for puppy mortality, and that a higher as well as lower weight at birth also increases risk for puppy mortality. This paper investigates the reproductive patterns during whelping and compare the data between breeds.
In collaboration with the Bernese mountain dog club and a group consisting of breeders on the social media platform Facebook, surveys were sent out. A total of 60 surveys were received from Bernese mountain dog breeders, 14 of these were complete enough to contribute to this study. From the Labrador retriever breeders, 47 surveys were received and 15 complete enough to contribute to the study.
The data showed that the majority of breeders of Bernese mountain dog experienced reproductive issues in the breed, but none of the breeders of Labrador Retrievers did. The Labrador Retriever bitches were generally mated at an older age compared to the Bernese mountain dogs. In addition, a lower presence of deaths at birth were seen in the Labrador Retriever (7,2%) compared to the Bernese mountain dog (7,7%). There was a significant difference in size of the litter between the breeds. In the Labrador, there was a significant difference in weight between puppies that were alive versus dead at birth. Regarding the time interval between delivery of each puppy, a significant increase in the risk for dystocia was seen if the interval was >120 minutes between puppies.
In conclusion, this study recognizes the reproductive issues in the Bernese mountain dog, while even some of the Labrador retrievers lightened a purpose to continue studies to help prevent dystocia and puppy mortality.

Main title:Samband mellan förlossningsförlopp och valpdödlighetr
Subtitle:hos berner sennen och labrador retrieve
Authors:Kavak, Louise
Supervisor:Axner, Eva and Hermansson, Ulrika and Tamminen, Lena-Mari
Examiner:Sjunnesson, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Berner sennen, labrador retriever, valpdödlighet, dystoki, kullstorlek, reproduktion, reproduktionsproblem, förlossningsförlopp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19772
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19772
Language:Swedish
Deposited On:13 Mar 2024 08:09
Metadata Last Modified:14 Mar 2024 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics