Home About Browse Search
Svenska


Hüllert Åkesson, Lukas and Ivedal, Gabriella, 2024. Påverkar medlemmarnas engagemang uppfattningen av medlemskap, förtroende och socialt kapital? : en komparativ studie mellan olika engagemangsnivåer bland medlemmar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sverige är unikt som land med sin höga andel skog av den totala ytan, 75% utgörs av jord- och skogsmark, vilket motsvarar 30,9 miljoner hektar. Det gör att skogsnäringen har en viktig roll för Sverige, både för handeln, exporten och sysselsättningen inom landet. Ägandeformen utgörs av en stor del privata aktörer, vilket medför flera positiva följder. Av alla företag som är registrerade i Sverige är 58 000 företag verksamma inom lantbruk och har haft en nedåtgående trend sedan 90-talet av flera anledningar. Det är vanligt förekommande att lantbrukare även äger skogsfastigheter. Det kan vara genom arv och generationsskifte, eller långsiktiga placeringar. Efterhand som antalet markägare blir färre och bolag vuxit sig stora internationellt har en alternativ organisationsform visat stora framsteg. Kooperativ har visat sig vara ett framgångsrikt alternativ, många mindre markägare går samman och blir medlemmar i ett kooperativ och driver egen verksamhet. Grundidén är att vara en demokratisk organisation där medlemmarna styr och bestämmer, alla jobbar mot gemensamma mål och intresse. Genom att ansluta sig till ett kooperativ bildas ett medlemskap, där medlemmen anförtror sig till kooperativet och accepterar deras värderingar och kriterier. Förväntningarna på kooperativet kan variera mellan medlemmarna precis som deras vilja att engagera sig.

Syftet med denna studie är att jämföra medlemmar med olika engagemangsnivåer inom ett kooperativ för att se om deras uppfattning om medlemskap, förtroende och socialt kapital skiljer sig åt. För att besvara forskningsfrågan som författarna formulerat valdes en komparativ studie mellan engagerade och icke engagerade medlemmar. Ett fallföretag tillämpades för att applicera forskningsfrågan på och samla in empiri av deras medlemmar. Resultatet kommer från en analysering av det material som samlats in från intervjuer av kooperativets medlemmar tillsammans med de valda teorierna och befintliga forskningen som gjorts. Kooperativet som undersökningen grundar sig i är en skogsägarförening som är verksam i Sverige. Sammanfattningsvis är författarnas slutsats att medlemmarnas olika engagemangsnivå inte har någon betydelse hur de upplever medlemskap, förtroende och socialt kapital. Trots att de kan kategoriseras inom samma steg på en engagemangstrappa kan medlemmarna uppleva begreppen olika. En engagerad och en icke engagerad medlem kan uppleva medlemskap, förtroende och socialt kapital på samma sätt inom ett kooperativ, trots de är på helt olika steg i engagemangstrappan.

,

Sweden is unique as a country with its high proportion of forest in the total area, 75% is agricultural and forest land, which corresponds to 30.9 million hectares. This means that the forestry industry has an important role for Sweden, both for trade, exports and employment within the country. The form of ownership consists of a large number of private actors, which entails several positive consequences. Of all companies registered in Sweden, 58,000 companies are active in agriculture and have had a downward trend since the 90s for several reasons. It is common for farmers to also own forest properties. It can be through inheritance and generational change, or long-term investments. As the number of land owners becomes fewer and companies have grown large internationally, an alternative form of organization has shown success. Cooperatives have proven to be a successful alternative, many smaller landowners join together and become members of a cooperative and run their own business. The basic idea is to be a democratic organization where the members rule and decide, everyone works towards common goals and interests. By joining a cooperative, a membership is formed, where the member entrusts themselves to the cooperative and accepts their values and criteria. Expectations of the cooperative may vary between members just as their willingness to get involved.

The purpose of this study is to compare members with different commitment levels within a cooperative to see if their perceptions of membership, trust and social capital differ. In order to answer the research question that’s is formulated by the authors, a comparative study was chosen between engaged and non-engaged members. A case company was applied to answer research question and collect empirical data from their members. The result comes from an analysis of the material collected from interviews of the members of the cooperative together with the selected theories and the already existing research. The cooperative on which the survey is based is a forest owners' association that operates in Sweden. In summary, the authors' conclusion is that the members' different level of commitment has no bearing on how they experience membership, trust and social capital. Although they may be categorized within the same step on the commitment ladder, members may experience the concepts differently. An engaged and a non-engaged member can experience membership, trust and social capital in the same way within a cooperative, even though they are on completely different steps on the engagement ladder.

Main title:Påverkar medlemmarnas engagemang uppfattningen av medlemskap, förtroende och socialt kapital?
Subtitle:en komparativ studie mellan olika engagemangsnivåer bland medlemmar
Authors:Hüllert Åkesson, Lukas and Ivedal, Gabriella
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1568
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperativ, medlemskap, förtroende, socialt kapital, lantbrukskooperativ, skogskooperativ
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19766
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19766
Language:Swedish
Deposited On:08 Mar 2024 11:06
Metadata Last Modified:09 Mar 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page