Home About Browse Search
Svenska


Borg, Maja, 2024. Motivation bland unga entreprenörer inom lantbrukssektorn. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Entreprenörskap spelar en viktig roll för samhällets utveckling. Att ha många företag påverkar samhället positivt då det skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Med klimatförändringar, krig och inflationen som råder, står svenskt lantbruk inför stora utmaningar. Detta har lett till att färre unga entreprenörer väljer att verka inom lantbrukssektorn. Syftet med studien är därför att undersöka unga entreprenörers motivation till att vilja starta och driva företag inom Sveriges lantbrukssektor samt hur motivationen påverkar utvecklingen av företagen.

Det teoretiska ramverket består av Maslows behovshierarki som syftar till en individuell motivation där individers behov tillfredsställs och utlöses i en specifik hieratisk ordning. Detta kompletteras med en induktiv motivationsteori som syftar till ett kontextuellt synsätt på motivation som förklarar hur samhället och yttre faktorer påverkar och samverkar med en individs behov och beteende. Studien har genomförts med en komparativ kvalitativ forskningsstrategi där två unga entreprenörer inom lantbrukssektorn har intervjuats utifrån ett semi-strukturerat frågeformulär.

Empirin visar att behov inte uppfylls och utlöses i det hierarkiska mönster som Maslow föreslår inom den individuella motivationen. Behovsnivåerna kan i stället förklaras genom en dynamisk process där drivkraften av att uppfylla ett specifikt behov kan utlösa andra behov som, enligt Maslow, är längre ner i behovshierarkin. De slutsatser som kan dras är att både en individuell och en kontextuell syn på motivation behövs för att förklara unga entreprenörers motivation till att vilja verka inom lantbrukssektorn. Även om ett synsätt kan dominera, behövs båda teorier för att förstå helheten. En annan slutsats är att motivationen styr hur utvecklingen av företaget ser ut. Det ena företaget utvecklas genom att bredda verksamheten och därmed få fler ben att stå på för att uppnå en ekonomisk stabilitet. Det andra företaget utvecklas genom att sträva efter att få en högre ekonomisk lönsamhet.

Sammanfattningsvis ger denna studie en insikt i hur Maslows behovshierarki kan förstås och utvecklas för att bättre passa dagens samhällsstruktur. Det ger även ett förslag på hur olika motivationsteorier kan kombineras för att förstå helheten på ett bättre sätt betonar vikten av att anpassa teorier för att reflektera över föränderliga samhällsprocesser.

,

Entrepreneurship plays a crucial role in societal development. Having many businesses positively impacts society by creating job opportunities and generating tax revenues. With climate change, war, and inflation prevailing, Swedish agriculture faces significant challenges. This has led to fewer young entrepreneurs choosing to operate within the agricultural sector. Therefore, the purpose of the study is to examine the motivation of young entrepreneurs to start and run businesses within Sweden's agricultural sector and how this motivation influences the company's development.

The theoretical framework consists of Maslow's hierarchy of needs, aiming for individual motivation where individuals' needs are satisfied and triggered in a specific hierarchical order. This is complemented by an inductive motivation theory, focusing on a contextual perspective on motivation that explains how society and external factors impact and interact with an individual's behavior. The study employed a comparative qualitative research strategy, conducting interviews with two young entrepreneurs in the agricultural sector using a semi-structured questionnaire.

The empirical findings indicate that individual motivation does not seem to be driven by needs fulfilled and triggered in the hierarchical pattern Maslow suggests. Instead, the levels of needs can be explained as a dynamic process where the drive to fulfill a specific need can trigger other needs that, according to Maslow, are lower in the hierarchy. The conclusions drawn are that both an individual and a contextual perspective on motivation are needed to explain young entrepreneurs' motivation to operate within the agricultural sector. Even if one perspective may dominate, both theories are necessary to understand the entirety. Another conclusion is that motivation governs how the development of the company unfolds. One company evolved by diversifying its operations to achieve economic stability, while the other aimed for higher economic profitability.

In summary, this study provides insights into how Maslow's hierarchy of needs can be understood and developed to better fit today's societal structure. It also proposes how different motivation theories can be combined to better understand the whole, emphasizing the importance of adapting theories to reflect changing societal processes.

Main title:Motivation bland unga entreprenörer inom lantbrukssektorn
Authors:Borg, Maja
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1572
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK013 Agricultural Business and Economics, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:motivation, entreprenörskap, lantbrukssektor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19760
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19760
Language:Swedish
Deposited On:08 Mar 2024 09:30
Metadata Last Modified:09 Mar 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page