Home About Browse Search
Svenska


Möller, Charlotte Alicia and Wässman, Märta, 2024. Medlemmarnas värderingar i ett lantbrukskooperativ : en studie om medlemmarnas upplevda värde i förhållande till ålder. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sverige har idag omkring 1,2 miljoner företag varav drygt 58 000 klassas som jordbruksföretag. Sedan år 1990 har antalet jordbruksföretag i Sverige minskat med 40 %, vilket delvis kan förklaras av den produktionsförändring som sker samt pressade priser på bland annat insatsvaror. Ett sätt för lantbrukare att bli konkurrenskraftiga på marknaden är genom medlemskap i kooperativ. Ett kooperativ har ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En enskild lantbrukare kan med stöd av kooperativet slå samman sina resurser för att främja ekonomiska intressen bland medlemmarna. Den kooperativa organisationen bygger på en affärsmodell där ägandet och styrningen av företaget åligger sina medlemmar. Syftet är således att skapa socialt och ekonomiskt värde för varje enskild medlem. Vidare ska även det samarbete som uppstår bland medlemmen och kooperativet sänka transaktionskostnader, ge ekonomisk trygghet samt bidra till relationsbyggande som genererar nytta. Denna studie syftar till att undersöka vilka värden som är mest betydelsefulla vad gäller medlemskapet i ett kooperativ för olika åldersgrupper. Studien genomfördes med en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer där totalt fyra respondenter har intervjuats. Intervjuerna genomfördes på två respondenter som tillhörde åldersgruppen 30 år eller yngre respektive två respondenter tillhörande åldersgruppen 60 år eller äldre. Samtliga respondenter är medlemmar i ett lantbrukskooperativ och ansvarar för driften av sin lantbruksverksamhet.

Studiens resultat visar att båda åldersgrupperna värdesätter kooperativets service och kontakten med kooperativets säljare. Tillit och förtroende skapas bland medlemmarna när en god relation till säljaren finns, vilket således speglar medlemmarnas syn på kooperativet som helhet. Detta kan även skapa en sårbarhet när medlemmens relation till säljaren inte är fungerande. Fortsättningsvis visar resultatet att kooperativets återbäring vid eventuell vinst har stor betydelse för de yngre medlemmarna vad gäller deras syn på kooperativet. De yngre medlemmarnas upplevelse står i kontrast till de äldre medlemmarna som värdesätter kooperativets grundtrygghet högre. De äldre medlemmarna betonar kooperativets säkerhet samt förmåga att möta lantbrukarens behov på gårdsnivå, vilket i sin tur medför ekonomisk avkastning. Dessutom visar resultaten av studien att faktorer som livsfas, åldrande, historiska händelser och individuella prioriteringar utgör grunden för hur lantbrukares värderingar till medlemskap ser ut.

De slutsatser som framkommit av studien är att säljaren har en betydelsefull roll gällande medlemmens värdeskapande i kooperativet, oavsett ålder. Relationen till säljaren skapar tillit och förtroende vilket följaktligen kan leda till sänkta transaktionskostnader. Således skapas en svaghet för kooperativet om säljaren byts ut eller om samarbetet inte är fungerande. Studien visar även att trygghet är ett centralt begrepp bland medlemmarna, men att uppfattningen av begreppet skiljer sig åt mellan åldersgrupperna. Äldre medlemmar betonar trygghet på gårdsnivå, vilket kopplas till ekonomisk avkastning. Yngre medlemmar värdesätter istället kooperativets ekonomiska fördel i form av återbäring som trygghet.

,

Sweden currently has about 1.2 million companies, of which just over 58,000 are classified as agricultural enterprises. Since 1990, the number of agricultural enterprises in Sweden has decreased by 40%, partially explained by the changes in production and increased prices for input goods. One way for farmers to remain competitive in the market is through membership in cooperatives. The purpose of a cooperative organization is to promote the economic interests of its members. An individual farmer, supported by the cooperative, can combine resources to promote economic interests among the members. The cooperative organization is based on a business model where ownership and control of the company lie with its members. Thus, the aim is to create social and economic value for each individual member. Additionally, the collaboration between members and the cooperative aims to reduce transaction costs, provide economic security, and contribute to relationship-building that generates benefits. This study aims to explore the most significant values regarding membership in a cooperative for different age groups. The study was conducted using a qualitative case study approach with semi-structured interviews, involving a total of four respondents. Interviews were made with two respondents belonging to the age group of 30 years or younger, and two respondents belonging to the age group of 60 years or older. All respondents are members of an agricultural cooperative and responsible for the operation of their farming businesses.

The results of the study show that both age groups value the cooperative's service and the contact with its sales representatives. Trust and confidence towards the cooperative are established among the members when there is a good relationship with the sales representative, reflecting the members' perception of the cooperative as a whole. However, this could also create vulnerability when the member's relationship with the sales representative is not functioning. Furthermore, the results indicate that the cooperative's dividend, in the event of a profit, is significant for younger members in their perception of the cooperative. This differs from older members who prioritize the cooperative's fundamental security more. The older members emphasize the cooperative's safety and its ability to meet the farmer's needs at the farm level, resulting in economic returns. Additionally, the study's results indicate that factors such as life stage, aging, historical events, and individual priorities form the basis of farmers' values towards the membership.

The conclusions drawn from the study highlight the significant role of the sales representative in creating value for the member within the cooperative, irrespective of age. The relationship with the sales representative builds trust and confidence, potentially leading to reduced transaction costs. Thus, the cooperative becomes vulnerable if the sales representative is replaced or if the collaboration is not functioning. The study also reveals that security is a central concept among members, but its perception varies between age groups. Older members emphasize security at the farm level, which is linked to economic returns. Younger members, however, prioritize the cooperative's economic benefit in the form of rebates as security.

Main title:Medlemmarnas värderingar i ett lantbrukskooperativ
Subtitle:en studie om medlemmarnas upplevda värde i förhållande till ålder
Authors:Möller, Charlotte Alicia and Wässman, Märta
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1569
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperativ, upplevt värde, medlemskap, lantbrukskooperativ, mänskliga värderingar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19755
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19755
Language:Swedish
Deposited On:08 Mar 2024 07:23
Metadata Last Modified:09 Mar 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page