Home About Browse Search
Svenska


Nygårds, Julia, 2024. Äggstockscystor hos mjölkkor : en jämförelse av den kliniska bilden, förekomst, och diagnostiken idag mot för 10–20 år sedan. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Äggstockscystor är en vanlig anledning till nedsatt fruktsamhet hos mjölkkor. Tillståndet uppstår till följd av en utebliven ägglossning där follikeln fortsätter att växa och blir kvarstående i äggstocken. Cystorna gör korna infertila under tiden som de finns kvar i äggstocken och kan därmed förlänga kalvningsintervallet. Nedsatt fruktsamhet kan till följd därav orsaka ekonomisk förlust för producenterna, både i veterinärkostnader och genom det oplanerade förlängda kalvningsintervallet.
Syftet med denna studie var bland annat att göra en jämförande undersökning kring förekomsten (prevalensen) av veterinärbehandlade äggstockscystor och distribution av dessa fall mellan olika faktorer, såsom ras, ålder och inhysningssystem, mellan år 2002, 2012 och 2022.
I denna studie hämtades sjukdomsdata om behandling av äggstockscystor från Växas kodatabas Kokontrollen® från år 2002, 2012, och 2022. Genom att studera data från en nationell databas kan en större del av Sveriges mjölkkor studeras, och detta medför förhoppningsvis att en mer tillförlitlig slutsats kan dras om de svenska mjölkkorna. En enkät skickades också ut till husdjurstekniker och djurhälsoveterinärer i landet. Detta var för att få en bild kring hur de som varit yrkesverksamma inom denna verksamhet upplever att uppfattningen om äggstockscystor har förändrats genom åren.
Prevalensen av äggstockscystor för år 2002, 2012 och 2022 låg mellan 0,10 % och 1,0 %, vilket var lägre än vad andra publicerade studier har tidigare rapporterat. Det är generellt färre kor som behandlas för cystor under sommarmånaderna.
Resultatet visade att det var främst äldre kor som drabbas av äggstockscystor. Kor av svensk holstein verkade drabbas mer ofta än svensk röd och vit boskap. Kalvningsintervallet ökade till mellan 400–599 dagar för majoriteten av korna, vilket hör ihop med att cystakorna upptäcktes sent (störst andel upptäcks vid 100–199 dagar efter kalvning). Behandling skedde främst med preparatet GnRH och korna behandlades oftast inte mer än en gång.
Det var ungefär hälften av alla kor som behandlades mot cystor som blev dräktiga. Dock klarade sig majoriteten av cystakorna från att bli utslagna med nedsatt fruktsamhet eller ej dräktig som angiven orsak, det var större andel som klarade sig år 2022 mot både år 2012 och 2002.
Det fanns inga tydliga samband mellan andelen kor som behandlats för cystor och inhysnings-system eller produktionsform, men eventuellt ett visst samband med besättningsstorlek och mjölk-ningssystem. Medelavkastningen i besättningarna med högst förekomst av kor med cystor låg något högre än medelavkastningen i landet, för både år 2012 och 2022.
I enkätundersökningen sågs en skillnad i hur de svarande upplevde de kliniska tecknen vid äggstockscystor, diagnostiken, vanliga fynden vid cysta och behandling idag jämfört med för 10 år sen.

,

Ovarian cysts are a common cause of reduced fertility in dairy cows. The condition occurs as a result of a failed ovulation where the follicle continues to grow and remains in the ovary. The cysts make the cows infertile during the time as they interrupt the cyclicity and they remain in the ovary and can thus extend the calving interval. Reduced fertility can result in financial loss for producers, both in veterinary costs and through the unplanned extended calving interval.
The aim of this study was to make a comparative investigation of the occurrence (prevalence) of veterinary treated ovarian cysts and the distribution of these cases between different factors, such as breed, age, and housing system, between the years 2002, 2012 and 2022.
In this study, disease data on the treatment of ovarian cysts were retrieved from Växas' cow database Kokontrollen® from the years 2002, 2012, and 2022. By studying data from a national database, a large part of Sweden's dairy cows can be studied, and this hopefully means that a reliable conclusion can be drawn about the Swedish dairy cows. A survey was also sent out to Swedish artificial insemination technicians and herd health veterinarians. The purpose of this was to get a picture of how the perception of ovarian cysts has changed over the years.
The prevalence of ovarian cysts for the years 2002, 2012, and 2022 was between 0.10% and 1.0%, which is lower than other published studies have previously reported. There were generally fewer cows treated for cysts during the summer months.
The results showed that mainly older cows suffered from ovarian cysts. Swedish Holstein cows seem to be more affected than Swedish red cattle. The calving interval increased to between 400–599 days for the majority of cows, which was connected with late detection of the cysts (highest proportion detected at 100–199 days after calving). Cows were mainly treated for ovarian cysts with GnRH and the cows were usually not treated more than once.
About half of all cows treated for cysts become pregnant. However, the majority of the cows manage to avoid being culled due to reduced fertility or not pregnant as the stated culling-reason, there were a larger proportion that avoided being culled in 2022 compared to both 2012 and 2002.
There was no clear connection between the proportion of cows treated for cysts and housing system or production type, but possibly some connection with herd size and milking system. The average yield in the herds with the highest incidence of cows with cysts was slightly higher than the average yield in the country, for both 2012 and 2022.
In the survey, a difference was seen in how the respondents experienced the clinical signs of ovarian cysts, the diagnostics, common findings in cysts and treatment today compared to 10 years ago.

Main title:Äggstockscystor hos mjölkkor
Subtitle:en jämförelse av den kliniska bilden, förekomst, och diagnostiken idag mot för 10–20 år sedan
Authors:Nygårds, Julia
Supervisor:Båge, Renee and Nodén, Marie
Examiner:Laskowski, Denise
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:follikelcysta, fruktsamhetstörning, fertilitet, riskfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19743
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19743
Language:Swedish
Deposited On:05 Mar 2024 08:11
Metadata Last Modified:06 Mar 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics