Home About Browse Search
Svenska


Ericsson, Karin, 2024. Privatträdgårdens potential som resurs för gynnande av pollinationssamhällen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I detta arbete undersöks hotbilden mot de viktigaste pollinatörerna i Sverige, påverkansfaktorer samt
vilka handlingsalternativ som finns för privatpersoner med engagemang i frågan. I dagsläget är
många viktiga pollinatörer globalt och nationellt hotade, och därmed också de ekosystemtjänster
som vi människor drar nytta av dagligen. Mänskliga handlingar så som urbanisering, effektiviserat
jordbruk och ständigt förändrande designtrender för utemiljöer leder i nutid och har historiskt lett
till minskade antal gynnsamma livsmiljöer för pollinatörer. Undersökningens två frågeställningar
omfattar samspelet mellan pollinerande insekter och omgivningen, samt vilka möjligheter som finns
för att använda privatträdgårdar som resurs för hantering av hotbilden mot pollinatörer. För att tackla
komplexiteten i problemet lyfts det i arbetet flera olika perspektiv, påverkansfaktorer och områden
i samhället där åtgärder kan implementeras för att skapa fler gynnsamma livsmiljöer för pollinerande
insekter.
Utifrån en litteraturstudie samt en kompletterande intervju med ett trädgårdsföretag, har
pollinatörers ekologi, biologisk mångfald kopplat till olika landskapsfaktorer, urbanisering och dess
följder, samt design och förvaltning av privatträdgårdar undersökts. Resultatet av undersökningen
visade att pollinerade insekter, i detta fall honungsbin, vildbin, fjärilar och blomflugor, reagerar
starkt på förändringar i markanvändning, då det kan leda till att flera av deras naturliga livsmiljöer
försvinner. Specialiserade pollinatörer som har specifika krav på omgivningen är extra utsatta när
naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald minskar i landskapet, och kan då ha svårt att överleva.
Resultatet ledde till slutsatsen att det vid gynnande av pollinerande insekter är centralt med biologisk
mångfald, urbana gröna nätverk, stödjande av livscykler, minskad intensitet gällande skötsel och
hantering av utemiljöer, samt kunskapsspridning. Privatträdgårdar i urbana miljöer lyfts i arbetet
som en möjlig resurs för pollinerande insekter när många av de naturliga livsmiljöerna har
försvunnit, men resultatet visar också att möjligheten att använda denna resurs bygger helt och hållet
på den enskilda individens kunskap, intresse och engagemang i frågan. Studien lägger därför fram
argument och förslag på åtgärder för att främja pollinatörsgynnande miljöer i privatträdgården, dels
för att inspirera privatpersoner till att agera, dels för att inspirera trädgårdsbranschen och
myndigheter till tydligare kommunikation med allmänheten gällande biologisk mångfald.
Åtgärderna behandlar årstidsplanering, växtval och praktiska åtgärder i trädgården. Resultatet anses
vara av betydelse för samhället, arbetet med den biologiska mångfalden, och samspelet mellan
människa och natur.

,

This study highlights the threats against some of the most important pollinators in Sweden, factors
of influence and alternative courses of action for individuals involved in the matter. As things stand,
many pollinators of global and national importance are endangered, which therefore also extends as
a threat to ecosystem services that humans benefit from daily. Human actions, such as urbanization,
streamlined agriculture and fast changing garden design trends, leads and has historically speaking
led to decreasing numbers of favorable habitats for pollinators. This investigative study has two
research questions, which comprises the interaction between pollinating insects and surrounding
environment, as well as the possibilities of using private gardens as a resource in dealing with the
threats against pollinators. Many different perspectives, sectors in society where measures can be
taken to create more favorable habitats for pollinating insects, as well as influencing factors are
being highlighted, in order to deal with the complexity of the matter.
The study is based on a literature study as well as an interview with a garden design business. With
this, information was gathered, concerning the ecology of certain pollinators, biodiversity in
connection with landscape factors, urbanization, as well as design and management of private
gardens. The results of the study indicated that pollinating insects, in this case honeybees, wild bees,
butterflies and hoverflies, generally have strong reactions to changes in land usage, since this can
lead to a loss of natural habitats. Specialized pollinators, who in order to survive have more specific
demands on the environment, are more vulnerable than others when the landscape experiences a
decrease in habitats and biodiversity and are naturally at a higher risk of dying when this occurs.
This result led to the conclusion that following factors are important when supporting pollinating
insects: biodiversity, urban green networks, supporting of pollinators life cycles, reduced intensity
regarding management and handling of green spaces, as well as disseminating knowledge. Private
gardens in urban areas are being highlighted in this study as a possible resource for pollinators when
many natural habitats have decreased in number. Although, the result also shows that the possibility
of using this as a resource is fully dependent of the knowledge, interest, and involvement in the
matter of those owning the private gardens. Therefore, this study proposes arguments and actions to
favor pollinator friendly habitats in private gardens, partly to encourage individuals to act, but also
to inspire the horticultural industry and governmental agencies to improve their communication with
the society regarding biodiversity. The improving measures being presented in the result part of the
study comprises seasonal planning, plant selection, as well as practical measures in the garden. The
result is considered to be of importance for society, the work with biodiversity, and the interaction
between human and nature.

Main title:Privatträdgårdens potential som resurs för gynnande av pollinationssamhällen
Authors:Ericsson, Karin
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Larsson, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Pollinatörer, Biologisk mångfald, Urbanisering, Gynnande åtgärder, Påverkansfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19688
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19688
Language:Swedish
Deposited On:07 Feb 2024 08:22
Metadata Last Modified:08 Feb 2024 02:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics