Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Mikaela, 2023. Rosendalsängen på Djurgården : en restaurering med naturalistiska planteringsprinciper. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Bevarandet av historiska parker och trädgårdar är en viktig del av förvaltningen av det kulturhistoriska arv som finns i den bebyggda miljön, både i urbana och mer naturnära kontexter. Forskning har visat att det inom historiska trädgårdsanläggningar finns en anmärkningsvärt hög biodiversitet och att dessa platser därför kan spela en viktig roll i den hållbara utvecklingen eftersom de ofta är lagstadgat skyddade från exploatering till skillnad från övrig grönyta i städerna. Förutom de kulturhistoriska kopplingarna spelar historiska trädgårdsanläggningar stor roll i det sociala perspektivet då de utgör platser för rekreation och återhämtning. Detta innebär att historiska gröna miljöer också behöver utvecklas på ett hållbart sätt som kan tillgodose dagens behov, samtidigt som dess kulturhistoriska värde bevaras och lyfts fram på ett pedagogiskt och upplevelserikt sätt.

Detta arbete fokuserar på Rosendalsängen, belägen strax öster om Rosendals lustslott på Kungliga Djurgården i Stockholm, som brukats som ängsyta sedan medeltiden och senare gestaltats som en del av promenadparken, men är idag mer lik en vildvuxen gräsyta. Arbetet utgår från metoden analytisk och systematisk evidensbaserad design där den insamlade kunskapen från litteraturöversikt och platsbesök informerar designbesluten med platsens förutsättningar i fokus.

Restaureringsförslaget som presenteras i detta arbete fokuserar på att lyfta fram de kulturhistoriska värdena och återställa ytans karaktär till att bli en del av promenadparken samtidigt som upplevelsevärdet och biodiversiteten gynnas. För att uppnå målet av en upplevelserik ängsyta med en hög biodiversitet och rekreationsvärde har naturalistiska planteringsprinciper använts. Med naturalistisk planteringsdesign kan man skapa grönytor grundat i ekologi men som har det mänskliga perspektivet i fokus där estetiken spelar en lika stor roll som att bevara och höja den biologiska mångfalden. I restaureringsförslaget har Rosendalsängen återigen blivit gestaltad som en del av den omgivande promenadparken från 1800-talet, men ändå med sin egen identitet. Kopplingen till kultur och historia förstärkas då det ursprungliga gångvägssystemet återigen görs synligt, skapar gränser och belyser de historiska rörelsemönster samt binder samman byggnader med sittplatser och planteringar på ett visuellt sätt. Blomsterprakten som nämns i den historiska dokumentationen återvänder, dels genom den återupptagna hävden av befintliga ängsytor och dels med introduktionen av naturalistiska planteringsytor. Eftersom restaureringsförslaget strävar efter att behålla den naturalistiska, vilda estetiken kommer ängen fortsättningsvis upplevas som att den smälter in i det omgivande landskapet, och årstidsvariationen kommer att upplevas på ett tydligare och mer visuellt upplevelserikt sätt. Genom att ge Rosendalsängen permanenta planteringsytor kommer det historiska nätverket av gångar också att vara synligt året om, något som ytterligare förhöjer det kulturhistoriska värdet och upplevelsen av en historisk plats.

,

The preservation of historic parks and gardens is an important part of the management of the cultural and historical heritage found in the built environment, both in urban and natural contexts. Research has shown that within historic gardens a remarkably high biodiversity can be found and that these places therefore can play an important role in the sustainable development as they are often legally protected from exploitation unlike other green space in cities. In addition to the cultural and historical connections, historic gardens and parks play a major role in the social perspective as they constitute places for recreation. This means that historic green spaces also need to be developed in a sustainable way in order to meet today’s needs, while at the same time preserving and highlighting its cultural and historical value.

This thesis focuses on the meadow at Rosendal castle, located to the east of the castle on Royal Djurgården in Stockholm. This space has been used as a meadow since medieval times and was later designed as part of the larger promenade park during the 19th century but is today more like an overgrown area of wild vegetation dominated by grass. The restoration work is based on the analytical and systematic evidence-based design method, where the collected knowledge from literature review and site visit informs the design decisions with the site conditions in mind.

The restoration proposal presented in this thesis focuses on highlighting the cultural and historical values and restoring the character of the space to become part of the promenade park while at the same time benefitting the experience value and biodiversity. In order to achieve the goal of an experience rich meadow with a high biodiversity and recreational value, naturalistic planting principles have been used. With these principles it is possible to create green spaces based on ecology but with the human perspective in focus, where aesthetics plays as big a role as preserving and increasing biodiversity and ecosystem services. In the restoration proposal, the meadow at Rosendal has once again been designed as part of the surrounding promenade park but still with its very own identity. The connection to culture and history is strengthened by reintroducing the original pathways, which also creates boundaries and highlights the historical movement patterns as well as connecting buildings with seating and planting in a visual way. The floral splendour mentioned in the historical documentation is returning, partly through the management of existing meadow and partly with the introduction of naturalistic planting areas. As the restoration proposal strives to retain the naturalistic, wild aesthetic, the meadow will continue to be experienced as blending into the surrounding landscape, and the seasonal variation will be experienced in a clearer and more visually attractive way. By introducing the permanent planting areas, the historic pathways will also be visible all year round, something that further enhances the cultural and historical value and experience of a historic place.

Main title:Rosendalsängen på Djurgården
Subtitle:en restaurering med naturalistiska planteringsprinciper
Authors:Karlsson, Mikaela
Supervisor:Åkerblom, Petter and Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Myhr, Ulla and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM009 Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme, 120.0 hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Rosendals slott, historisk trädgård, trädgårdsrestaurering, hållbarhet, biologisk mångfald, naturalistisk planteringsdesign, äng
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500686
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500686
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2024 11:59
Metadata Last Modified:13 Jan 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics