Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Niklas, 2023. Mikroplaster i damm från ridunderlag - pilotstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
999kB

Abstract

Ridsporten är en av de största ungdomsidrotterna inom Sverige. År 2018 beräknades det att cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs på landets ridskolor årligen. På grund av Sveriges klimat spenderas mycket av denna tid inom ridhus. Det behövs därför ett underlag som är bra inom alla grenar och som är enkelt att underhålla samt säkert ut arbetsmiljöperspektiv. Fibersand som ridunderlag ger en god elasticitet och stabilitet både inomhus och utomhus. Fibersanden består av sand blandat med upp till 25 procent fiber. Tilläggsmaterialet kan ursprungligen komma från till exempel mattor från bilindustrin, fleece samt rester från geotextilindustrin och mattor som används vid vägkonstruktion. När underlagen brukas, slits plastfibrerna ned och dessa riskerar att spridas ut i naturen men även att andas in. All plast under 5 mm räknas som mikroplast. Människor kan ta upp mikroplaster via mat, dryck, inandning och genom huden. Det är okänt hur mikroplaster kan påverka människors hälsa men en studie på möss har visat att hjärtats funktion har påverkats negativt.
Denna pilotstudie undersöker hur mycket mikroplaster som kan finnas i damm från ridunderlag bestående av fibersand. Luftfilterprover har tagits på ekipage under ridlektioner på fyra olika anläggningar i Västmanland. Noteringar gjordes angående förhållanden vid provtagningen. Varje luftfiltergrupp har körts tre lektioner som totalt varierar mellan 165-225 minuter på lektionstid. Filter från grupp två (utomhus) och grupp fyra (ridhus) valdes ut för att jämföra mängden partiklar i dammet mellan utebanor och ridhus. Filtren analyserades sedan med micro Fourier transform infrared spectroscopy (µFTIR) och scanning electron microscopy (SEM) för att utvärdera innehåll. Resultaten från analyserna användes för att jämföra luften vid utomhus- och inomhusbanor.
Förhållandena mellan de två grupperna var relativt lika avseende väder, storlek på banorna och ålder på underlagen. Analyserna visade att luftfiltren från inomhusbanorna innehöll fler mikroplaster, partiklar och fibrer än utomhusbanorna. Trots att underlagen var fuktigare och mängden damm i luften vid provtagningen förväntades vara mindre på inomhusbanorna var det totalt 12 mikroplastpartiklar motsvarande cirka 33 partiklar per m3. Utomhusbanorna låg under det mätbara gränsvärdet. I olika studier med mätningar av inomhusluft från bostäder rapporteras mängden mikroplaster vara från 9 ± 4 upp till 1583 ± 1181 partiklar per m3. Vid jämförelse med undersökningarna av inomhusluft var det låga mängder för inomhusbanorna. Värdena är även låga jämfört med luften i en storstad som Paris. Studien gjord i Paris visade på relativt få mängder partiklar av mikroplast, 110 ± 96 mikroplaster per m2/dygn. Dock anges värdena i m2 vilket innebär att en direkt jämförelse inte kan göras.
Pilotstudien visade att luften på inomhusbanorna innehöll fler partiklar och fibrer inklusive mikroplaster än luften på utomhusbanorna. I jämförelse med andra studier är dock värdena låga.

,

Equestrian sport is one of the largest youth sports in Sweden. In 2018, it was estimated that about 5 million lection hours per year were spent at riding schools in Sweden. Due to the Swedish climate, much of this time is spent riding indoors. Because of the qualities of fibre sand, it offers good elasticity and stability for arenas. Fibre sand consists of sand mixed with approximately up to 25 precent fibre of different kinds of plastics. When the substrates are used, the plastic fibres are worn down and risk being spread out into the environment but also to be inhaled. All plastics smaller than 5 mm diameter are considered microplastics. People can absorb microplastics via food, drink, inhalation and through the skin. It is not known how microplastics may affect human health but a study on mice has shown that heart function has been negatively affected. Is there a risk of inhaling microplastics for humans and horses while riding on a fibre sand arena?
This pilot study investigated how much microplastics may be present in dust from riding surfaces consisting of fiber sand. Was there a difference between the air on indoor and outdoor arenas? Air filter samples were taken during riding lessons at four different facilities in Västmanland, Sweden. Notes were made on the conditions during sampling. Each air filter group was run during three riding lessons ranging in total from 165-225 minutes. Filters were selected to compare the number of particles in the dust between outdoor and indoor arenas. The filters were then analyzed by micro Fourier-transform infrared spectroscopy (µFTIR) and scanning electron microscopy (SEM) to evaluate their content. Results from the analysis were used to compare the air quality of indoor arenas and outdoor arenas.
Conditions between the two groups were relatively equal in terms of weather, the size of the tracks and the age of the substrate. The analyses showed that the indoor air filters contained more microplastics, particles and fibers than the outdoor ones. The amount of dust on the indoor arena was expected to be less because of the more humid surfaces and less noticeable particles in the air. However, there were a total of 12 microplastic particles, equivalent to approximately 33 particles per m3 compared to the outdoor tracks that were below the measurable limit. In various studies using measurements of indoor air from homes, the amount of microplastics varies from 9 ± 4 up to 1583 ± 1181 particles per m3. When compared with the domestic indoor air studies, these were low amounts for indoor arenas. The values are also low compared to the air in a big city like Paris. The study conducted in Paris showed a relatively small amount of microplastic particles, 110 ± 96 microplastics per m2/day. However, the values are expressed in m2 which means that a direct comparison cannot be made.
The pilot study showed that the air on indoor arenas contained more particles and fibres including microplastics than the air in outdoor tracks. Compared to other studies, however, the values are low.

Main title:Mikroplaster i damm från ridunderlag - pilotstudie
Authors:Nilsson, Niklas
Supervisor:Riihimäki, Miia
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K160
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:fibersand, underlag, häst, nedbrytning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19632
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19632
Language:Swedish
Deposited On:15 Dec 2023 08:50
Metadata Last Modified:16 Dec 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics