Home About Browse Search
Svenska


Stensson, Lisa, 2023. Dairy cow copper status in molybdenum rich areas : focus on copper excretion in faeces, urine and milk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Koppar (Cu) är ett essentiellt spårämne med flertalet funktioner hos idisslare men både över- och
underutfodring kan ha negativa effekter på djurets hälsa och produktion. Utöver det interagerar Cu
med andra mineraler i våmmen vilket minskar tillgängligheten av Cu i tunntarmen. En av de mest
avgörande antagonisterna för kopparupptag är molybden (Mo) som tillsammans med svavel (S)
binder till Cu och bildar olösliga komplex. Molybden överförs från jord till gräs vilket resulterar i
höga molybdenkoncentrationer i foder som är skördat från molybdenrika jordar. Högplatåerna kring
Falköping är ett sådant område och för att motverka den inhiberande effekten av Mo tillförs extra
Cu till mjölkkofoderstater i området. Idag är leverprover den vanligaste metoden för att utvärdera
kopparstatus, antingen från leverbiopsi eller från slaktade djur. En metod för att utvärdera Cu status
som kan implementeras i rutinskötsel av mjölkkor i områden med molybdenrika jordar hade varit
ett viktigt verktyg för att säkerställa korrekt utfodring av Cu. Målet med denna studie var därför att
utvärdera och jämföra kopparstatus på mjölkbesättningar i Falköpingsområdet med höga och låga
molybdenkoncentrationer i fodret. Fokus i detta masterarbete var på Cu som utsöndras via träck,
urin och mjölk då dessa metoder skulle vara möjligt att genomföra som del av rutinskötsel i
mjölkkobesättningar.
10 mjölkgårdar i Västra Götaland valdes ut för att delta i studien baserat på
molybdenkoncentrationen i hemodlat grovfoder. 5 av gårdarna hade högt (HI) molybdeninnehåll (≥
5 mg Mo/kg ts) och 5 av gårdarna hade lågt (LO) molybdeninnehåll (≤ 1.2 mg Mo/kg ts) i grovfodret.
På varje gård provtogs 5 kor på träck, urin och mjölk. Proverna analyserades för
kopparkoncentration. Utöver detta provtogs även allt hemodlat foder för mineralinnehåll och en
endagars foderstatskontroll genomfördes för att skatta dagligt foderintag, inklusive mineraler.
Kopparkoncentrationen i proverna jämfördes med intag samt analyserades för korrelationer.
Kopparkoncentrationen i både träck (FCu) och urin (UCu) påverkades av intaget av Cu, dock
inte av molybdenintaget. Kopparkoncentrationen i mjölk (MCu) påverkades varken av koppar- eller
molybdenintag. Inga prover visade någon skillnad mellan gårdar som var HI eller LO, troligen till
följd av lägre kopparutfodring än förväntat. Träckprov har i denna studie visat sig har störst potential
för att användas som ett verktyg att utvärdera kopparupptag hos mjölkkor men vidare forskning är
nödvändig för att bekräfta dess korrelationer med kopparstatus.

,

Copper (Cu) is an essential trace mineral with several important functions in ruminants, but both
under- and over feeding of Cu can have negative effects on the animals health and production. In
addition, Cu interacts with other mineral elements in the rumen, which decrease the Cu availability
in the small intestine. One of the major antagonists of Cu uptake is molybdenum (Mo) which
together with sulphur (S) binds to Cu, forming insoluble complexes. Molybdenum is transferred
from soil to crops which results in high Mo concentrations in feed harvested from Mo rich soils. The
high plateaus around Falköping, Sweden, is an area with high Mo soils. To compensate for the
inhibitory effect of Mo, extra supplementary Cu is included in the rations to dairy cows in the area.
At present, the most common method for assessing Cu status is analysis of liver samples, either as
liver biopsy or from slaughtered animals. A method for monitoring Cu status which could be
implemented into routine management of dairy herds in high Mo areas would be an important tool
to ensure correct supplementation of Cu. The objective of this study was therefore to evaluate and
compare Cu status in dairy herds located in the area around Falköping, Sweden, with high or low
Mo concentrations in the feed. Focus in this master thesis was on Cu excreted in faeces, urine and
milk as these methods could be relatively easy to implement in routine management of dairy herds.
10 dairy farms in Västra Götaland, Sweden, were chosen for the study based on the Mo levels in
their home grown forage. 5 farms had high (HI) levels of Mo (≥ 5 mg Mo/kg DM) and 5 farms had
low (LO) levels of Mo (≤ 1.2 mg Mo/kg DM) in their forage. On each farm 5 lactating cows were
sampled for faeces, urine and milk and the samples were analysed for Cu concentration. In addition,
feedstuffs produced on the farm were analysed for mineral content and a one day feeding control
was performed to estimate daily feed intake, including mineral intake. Sample Cu concentrations
were compared with intake and analysed for correlations.
Both faecal (FCu) and urine (UCu) Cu concentration was affected by intake of Cu but not intake
of Mo. Milk Cu concentration (MCu) was not affected by intake of either Cu or Mo. In none of the
samples a difference between HI or LO farms could be observed, probably because of lower Cu
supplementation than expected on HI farms. Faecal samples had the highest potential for being a
useful tool in monitoring of Cu status but further research is needed to confirm its correlations with
Cu status.

Main title:Dairy cow copper status in molybdenum rich areas
Subtitle:focus on copper excretion in faeces, urine and milk
Authors:Stensson, Lisa
Supervisor:Kronqvist, Cecilia and Åkerlind, Maria and Lundborg, Torbjörn
Examiner:Gonda, Horacio
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:dairy cow, ruminant, copper, molybdenum, antagonist, excretion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19604
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19604
Language:English
Deposited On:28 Nov 2023 09:44
Metadata Last Modified:01 Dec 2023 15:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics