Home About Browse Search
Svenska


Boström, Emma and Svedberg, Malin, 2023. Skapandet av högstubbar : en undersökning av skördarförares perspektiv och systemstöd inom Mellanskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mellanskog är en skogsägarförening som är verksam från Gotland till Härjedalen. Vid generell hänsyn i skogen lämnas död ved, bland annat i form av högstubbar. Högstubbar bidrar till viktiga livsmiljöer för många arter. Uppföljningar visar att Mellanskog inte når sina mål när det gäller att skapa högstubbar vid gallring och föryngringsavverkning.
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad skördarförare tror ligger bakom att antalet högstubbar blir för få. Syftet var också att ta reda på om stödet i systemet Forest Link gör någon skillnad, samt om det påverkar huruvida åtgärden är en gallring eller föryngringsavverkning.

För att få en uppfattning om skördarförares åsikter har en enkätundersökning samt kompletterande djupintervjuer genomförts. Material som analyserats är instruktioner från Mellanskog, skördarförarnas egenkontroller och interna uppföljningar.

Resultatet visade att skördarförare hos Mellanskog tror att några av anledningarna till att målet gällande högstubbar inte uppnås är att det är för få uppföljningar, att uppföljningarna inte stämmer, att markägare inte vill ha högstubbar och att skördarförare struntar i att ställa högstubbar. En distinkt skillnad mellan enkäten och intervjuerna är svaren på frågan om hur markägare påverkar. Det nämns som en stor orsak i enkäten, medan de svarande i intervjuerna inte ser det som ett problem.

Resultatet visar också att trädräknarfunktionen i Forest Link enligt skördarförarna som använder funktionen är ett bra stöd. Vissa kan inte använda funktionen då den inte är kompatibel med deras skördare. De som har möjlighet att använda funktionen men ändå avstår gör det på grund av ointresse eller okunskap, enligt de svarande i enkäten.

När det är gallring är det fler objekt som blir underkända, vilket skördarförarna tror kan bero på otydlighet kring vad som gäller i gallring, osäkerhet om det är en första- eller andragallring samt att det är svårare att se hur många högstubbar som ställts när det blir så många träd kvar.

En av slutsatserna som dras är att resultatet i gallring är sämre och att det skulle kunna förbättras genom förtydliganden kring riktlinjer för just gallring samt en notering i objektsdirektivet om det är en första- eller andragallring. En annan slutsats som dras är att Forest Links trädräknarfunktion är ett bra stöd och att en förbättrande åtgärd kan vara att ha den funktionen som krav. Det skulle leda till bättre precision i uppföljningarna.

Utifrån svaren från skördarförarna framkommer att de upplever en bristfällig uppföljning och återkoppling. De tror att detta kan vara en bidragande orsak till att rätt antal högstubbar inte uppnås. Det behövs mer återkoppling till skördarförarna. Svaren kring markägarens påverkan skiljer sig mellan enkäten och intervjuerna. Vissa skördarförare tror att markägaren påverkar, medan andra inte ser det som ett problem. Om det är ett problem skulle det kunna åtgärdas med bättre information till markägarna från Mellanskog.

,

Mellanskog is a forest owners' association that has high ambitions when it comes to environmental considerations. In general consideration in the forest, dead wood is left, including in the form of high stumps. High stumps contribute to important habitats for many species. Unfortunately, Mellanskog does not achieve its goals when it comes to creating the right number of high stumps during thinning and regeneration felling. The purpose of this study was to find out what harvester operators think is behind the inaccurate number of high stumps. The purpose was also to find out whether the support in the Forest Link system makes any difference, and whether it affects whether the measure is a thinning or regeneration felling.

Materials analysed are instructions from Mellanskog, contractors' self-monitoring and internal assignment audits. To get an idea of the opinions of harvester operators, a questionnaire survey and supplementary in-depth interviews have been conducted.

The results showed that harvester drivers at Mellanskog believe that some of the reasons why the goal regarding high stumps is not achieved are that there are too few follow-ups, that the follow-ups are not correct, that landowners do not want high stumps and that contractors do not care about setting high stumps. A distinct difference between the questionnaire and the interviews is the answers to the question of how landowners influence. It is mentioned as a major cause in the survey, while the respondents in the interviews do not see it as a problem.

The results also show that the tree counter function in Forest Link, according to the harvester drivers who use the function, is a good support. Some cannot use the function because it is not compatible with their harvester. Those who can use the function but still refrain from doing so because of disinterest or ignorance, according to the respondents in the survey.

When there is thinning, more objects are rejected, which the harvester drivers believe may be due to a lack of clarity about what applies in thinning, uncertainty about whether it is a first or second thinning and that it is more difficult to see how many high stumps have been placed when there are so many trees left.

One of the conclusions drawn is that the result in thinning is worse and that it could be improved by clarifying the guidelines for thinning and noting in the object directive whether it is a first or second thinning.

Another conclusion drawn is that Forest Link's tree counter function is a good support and that an improvement measure could be to have that function as a requirement. This would lead to better precision in the follow-ups.

One conclusion drawn from the responses from the felling contractors is that inadequate follow-up and feedback is something they believe is a problem. They believe that this may be a contributing factor to the failure to achieve the right number of high stumps. More feedback to the contractors is needed. The answers regarding the landowner's influence differ between the questionnaire and the interviews. One conclusion drawn is that some contractors believe that the landowner has an influence, while others do not see it as a problem. If it is a problem, it could be addressed with better information to the landowners from Mellanskog.

Main title:Skapandet av högstubbar
Subtitle:en undersökning av skördarförares perspektiv och systemstöd inom Mellanskog
Authors:Boström, Emma and Svedberg, Malin
Supervisor:Larsson, Rickard
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:23
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:död ved, avverkning, PEFC
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19578
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19578
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2023 08:36
Metadata Last Modified:03 Nov 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics