Home About Browse Search
Svenska


Åslin, Rebecca and Kristoffersson, Julia, 2023. Regler och säkerhet vid användning av fyrhjulingar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
732kB

Abstract

Fyrhjuling är ett samlingsnamn för flera olika typer av fordon vilket inkluderar terränghjuling, motorredskap I, motorredskap II, fyrhjulig motorcykel, traktor klass A, traktor klass B, moped klass1 och moped klass 2. Dessa olika fordonsformer som klassas till fyrhjulingar har en egen individuell lagstiftning och regelverk att följa. De främsta skillnaderna i lagstiftningen mellan fordonen är hastighetsbegränsningen, hjälmkrav, var fordonet får framföras och åldersgräns. Antalet fyrhjulingsägare i Sverige ökar för varje år och så även olyckorna med fordonen. För att få köra fyrhjuling krävs officiellt ingen utbildning, men vissa registreringsformer av fordonen kräver det. Exempel på en utbildning för fyrhjulingsanvändande är företaget Säker Skogs utbildning för terränghjulingskort.

Syften med denna studie var att undersöka användarens kunskaper kring risker och det regelverk som fyrhjulingar omfattas av. Ett delsyfte var att hitta luckor i lagstiftningen som eventuellt gör den svårtolkad för fyrhjulingsanvändarna. En möjlig följd av studien är att den når ut med information till dess användare om lagar, regler och kunskap om risker vid användningen av fyrhjulingar.

För att få en överblick över hur regelverket skiljer sig över registreringsformerna har en regelverkssammanställning gjorts. En intervjustudie gjordes för att ge kunskap om var regelverket har sina största brister och var riskerna fanns. Dessa intervjuer gjordes med personer som håller i utbildningar för fyrhjulingar. Som en avslutande del i studien skapades en enkät där fyrhjulingsanvändare själv fick svara på frågor gällande användning och säkerhet.

Totalt svarade 416 stycken fyrhjulingsanvändare på enkäten. Den information som framkom under intervjuerna kunde styrkas i enkäten och visade på vissa brister i dagens regelverk. Exempelvis framkom det under intervjuerna att många förstagångsköpare av fyrhjulingar inte alltid är kunniga i lagstiftningen och är insatta i var fordonet får framföras. I enkäten fick respondenterna möjlighet att besvara om de visste vilken registreringsform deras fordon hade vilket 7,4 % svarade nej på. Om kunskap ej finns över vilken registreringsform fordonet har är det svårt att följa lagstiftningen för fordonet. En tredjedel av respondenterna svarade att de inte kände sig tillräckligt informerade om lagstiftningen vid köpet av fyrhjuling.

De intervjuerna, enkäten och regelverkssammanställningen visar gemensamt är att det är oklart att veta vad som är tillåtet och inte som fyrhjulingsanvändare. Denna svårtolkade lagtext skapar svårigheter att följa reglerna och ökar risken för olyckor.

,

ATV is an umbrella term for several different types of vehicles, including off-road vehicles, motorized equipment I, motorized equipment II, four-wheeled motorcycles, class A tractors, class B tractors, class 1 mopeds and class 2 mopeds. Each of these different types of vehicles that are considered ATVs has its own individual legislation and regulations to follow. The main differences in legislation between the vehicles are the speed limit, helmet requirements, where the vehicle can be driven and age limits. The number of quad bike owners in Sweden is increasing every year and so are the accidents involving the vehicles. In order to drive an ATV, no official training is required for most forms of registration, but there are several different training programs available, such as Säker Skog's training program for off-road license.

The purpose of this study is to investigate the user's knowledge of the risks and the regulations to which quad bikes are subject. A sub-purpose is to find where in the legislation there are gaps and are confusing for quad bike users. A possible consequence of the study is that it reaches out with information on laws, regulations and knowledge of risks in the use of quadricycles.

In order to get an overview of how the regulatory framework differs across the forms of registration, a regulatory summary has been made. An interview study was conducted to understand where the regulatory framework has its main shortcomings and where the risks are. These interviews were conducted with people who organize training courses for quadricycles. As a final part of the study, a questionnaire was created where quad bike users themselves had to answer questions regarding use and safety.

In total, the survey received 416 responses from quad bike users. The information that emerged during the interviews could be substantiated in the questionnaire and showed some shortcomings in the current regulations. For example, it emerged during the interviews that many first-time buyers of quadricycles are not always knowledgeable about the legislation and are aware of where the vehicle may be driven. In the questionnaire, respondents were given the opportunity to answer whether they knew what form of registration their vehicle had, to which 7.4% answered no. If there is no knowledge of the form of registration of the vehicle, it is difficult to comply with the legislation for the vehicle. One third of the respondents answered that they did not feel sufficiently informed about the legislation when buying an ATV.

What the interviews, the survey and the compilation of regulations show in common is that it is confusing to know what is allowed and what is not as a quad bike user. This confusion creates difficulties in following the rules and increases the risk of accidents.

Main title:Regler och säkerhet vid användning av fyrhjulingar
Authors:Åslin, Rebecca and Kristoffersson, Julia
Supervisor:Valund, Torbjörn and Häggström, Carola
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:20
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:terränghjuling, registreringsformer, fyrhjulingsanvändare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19576
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19576
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2023 08:11
Metadata Last Modified:03 Nov 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics