Home About Browse Search
Svenska


Tallåker, Moa, 2023. Nio mjölkproducenters erfarenheter av att vaccinera mot E. coli mastit : en intervjustudie om effekt, arbetsmiljö och administration. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
830kB

Abstract

Juverinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar mjölkkor, juverinflammation kallas också för mastit. Mastit orsakas i huvudsak av bakterier. Olika bakterier ger upphov till olika sorters mastiter med olika sjukdomsförlopp. Mastiterna kan vara kliniska eller subkliniska, det som skiljer dem åt är symptomen och tidsbilden. Mastit orsakad av Escherichia coli (E. coli) bakterier ger upphov till en klinisk mastit med en aggressiv sjukdomsbild. E. coli mastiten är inte särskilt känslig för antibiotika, antibiotikaresistens hos vissa stammar av E. coli bakterier har upptäckts. Antibiotikabehandling av mastiten är sällan verksam, samtidigt är sjukdomsförloppet ofta snabbt och kan ha dödlig utgång för kon. Mastiten är kostsam både i direkta kostnader så som veterinärkostnader, produktionsbortfall, kostnad för kadaverbil samt arbetstiden och i indirekta kostnader så som för tidig utslagning av mjölkkon, högre celltal i mjölken, sämre fertilitet med mera. Eftersom mastiten inte svarar så bra på antibiotika behandlas den i de flesta fall enbart med understödjande behandling (värme, vatten, smakligt foder, kalcium och smärtstillande). Alltså finns ingen riktigt effektiv behandling i dagsläget. Att rikta blickarna åt förebyggande åtgärder kan vara ett alternativ för att minska uppkomsten av sjukdomen. I Sverige finns idag ett vaccin som ska vara verksamt mot E. coli, koliforma bakterier och Staphylococcus aureus (S. aureus).
I denna undersökning intervjuas nio mjölkproducenter som använder eller har använt vaccin mot
E. coli. Intervjuerna skedde över telefon och baserades på 12 frågor angående mjölkproducenternas upplevelser av vaccin mot E. coli. Frågorna berörde upplevelser kring vaccinets effekt, arbetsmiljön, administreringen, ekonomin, andra faktorer som de anser har påverkats av vaccineringen samt om de skulle rekommendera det till andra mjölkproducenter. Resultatet i studien är att majoriteten av mjölkproducenterna upplever att vaccinet verkar ha en positiv effekt mot E. coli och Klebsiella. Delade upplevelser råder hos jordbrukarna om det har en positiv eller negativ effekt mot S. aureus. Andra effekter som mjölkproducenterna upplevde av vaccinet var att celltalen blev lägre, de fick färre mastiter samt att de kor som sprutades i lösdriften kunde bli rädda och skygga. En gård fick vid ett tillfälle sämre mjölkproduktion under en veckas tid efter första vaccineringen och en gård förlorade tio kor efter första vaccineringen. De som förlorat kor trodde det berodde på att statusen i besättningen var för dålig och att fel djur blev vaccinerade. De som vaccinerade lösa djur i lösdriften var mindre nöjda med arbetsmiljön. De upplevde att korna blev stressade, skygga och antisociala. Inte bara under vaccineringen utan också även under övrig tid.
Slutsatsen av studien är att majoriteten av de intervjuade mjölkproducenterna upplever att vaccinet i sig kan fungera men de nämner att flera övriga aspekter kring vaccinering också behövs vägas in för att vaccineringen ska fungera praktiskt. Går det vaccinera i en lugn och en trygg miljö för korna och människorna? Är besättningen på en god hälsonivå från början? Behövs andra miljö- och hygieninsatser göras för att motverka förekomsten av E. coli bakterier i miljön? Är man beredd på den stora arbetsbördan med vaccinering? Alla dessa frågor upplevs viktiga för de intervjuade lantbrukarna att väga in innan ett beslut om vaccinering tas.

,

Inflammation in the udder is one of the most common diseases affecting dairy cows, inflammation in the udder is also called mastitis. Mastitis is mainly caused by bacteria, various bacteria causes various mastitis. The mastitis can be clinical or subclinical, what differentiates them are the symptoms and the time picture. Mastitis caused by Escherichia coli (E. coli) bacteria causes an aggressive disease pattern. E. coli mastitis is not particularly sensitive to antibiotics, antibiotic-resistant E. coli bacteria have been discovered. Treatment of E. coli mastitis is rarely effective, at the same time the course of the disease is often rapid and can have a fatal outcome for the cow. E. coli mastitis is costly both in direct costs such as veterinary costs, loss of production, cost of carcass truck and working hours and in indirect costs such as premature culling of the dairy cow, higher somatic cell count in the milk, poorer fertility and more. Since mastitis does not respond very well to antibiotics, in most cases it is treated only with supportive treatment (warmth, water, palatable feed, calcium and painkillers). Thus, there is currently no truly effective treatment. Focusing on preventive measures can be an option to reduce the occurrence of the disease. In Sweden, there is currently one vaccine that should be effective against E. coli, coliform bacteria and Staphylococcus aureus (S. auerus).
In this survey, nine milk producers are interviewed who use or have used vaccines against E. coli. The interviews took place over the phone and were based on 12 questions regarding the dairy producers experiences of the vaccine against E. coli. The questions were about the experiences of the vaccine's effect, the working environment, the administration, the economy, other factors that they consider to have been affected by the vaccination and whether they would recommend it to other dairy producers. The result of the study is that the majority of dairy producers interviewed feel that the vaccine seems to have a positive effect against E. coli and Klebsiella. Divided experiences prevail among farmers as to whether the vaccine has a positive or negative effect against S. auerus. Other effects that the dairy producers experienced from the vaccine were that the somatic cell counts became lower, they got fewer mastitis and that the cows that were vaccinated in the free stall area could become scared and shy. One farm experienced lower milk production for a week after the first vaccination and one farm lost ten cows after the first vaccination. Those who lost cows thought it was because the status of the herd was too poor and that the wrong animals were vaccinated. Those who vaccinated cows loose inte the stable were less satisfied with the work environment. They found that the cows became stressed, shy and antisocial. Not only during the vaccination but also during other times.
The conclusion of the study is that the majority of the interviwed dairy producers belives that the vaccine itself can work, but they mention that several other aspects of vaccination also need to be considerd in order for the vaccination to work practically. Is it possible to vaccinate in a calm and safe environment for the cows and the people? Is the herd at a good level of health to begin with? Do other environmental and hygiene measures need to be taken to counteract the presence of E. coli bacteria in the environment? Are the farmers prepared for the heavy workload? All these questions are important for the interviewed farmers to consider before a decision on vaccination is made.

Main title:Nio mjölkproducenters erfarenheter av att vaccinera mot E. coli mastit
Subtitle:en intervjustudie om effekt, arbetsmiljö och administration
Authors:Tallåker, Moa
Supervisor:Magnusson, Madeleine
Examiner:Telezhenko, Evgenij
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:E. coli, mastit, immunförsvar, klinisk mastit, subklinisk mastit, vaccin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19560
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19560
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2023 10:45
Metadata Last Modified:23 Oct 2023 11:11

Repository Staff Only: item control page