Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Frida, 2023. Acklimatisering av möss inför försök. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 25 September 2024.

2MB

Abstract

Det vanligaste försöksdjuret i Sverige idag är musen. Syftet med denna studie var att undersöka hur acklimatiseringsplanen utformas och genomförs i praktiken på anläggningar i Sverige där möss hålls i försökssyfte, hur acklimatiseringsplanen påverkas beroende på försökets syfte och slutligen vilka aspekter som tas i beaktande vid val av leverantör. I studien utfördes en anonym digital enkätstudie som skickades ut genom Sveriges 3R-center.
Acklimatisering av försöksdjur är viktig vid förändringar i djurens miljö då de fysiologiska för-ändringarna som ses annars kan påverka biomedicinska forskningsresultat. Enkätresultaten visar att en majoritet av de som besvarade enkäten utförde acklimatisering av möss inför försök på sin anläggning. Även antalet som acklimatiserade djur vid ankomst till anläggningen var hög. Däremot utförs acklimatisering vid förändringar i djurets miljö inom anläggningen, så som vid flytt, omgruppering och förändrad dygnsrytm, på mindre än hälften av de svarandes anläggningar. Detta går emot forskning som gjorts i ämnet i vilken det fastslås att en acklimatiseringsperiod är nödvändig för att djuret ska nå homeostas. Ett samband tycks även kunna ses genom flera av frågorna i enkäten att alternativet ”vet ej” väljs relativt ofta i relation till frågor gällande rutiner av acklimatisering.
Studien visar att mer forskning behövs för att undersöka hur möss påverkas av förändringar i deras miljö. Detta i sin tur underlättar för personer som arbetar med möss som försöksdjur att säkerställa en fullgod acklimatisering inför försök. Gällande om acklimatisering av möss inför försök skiljer sig på anläggningar i Sverige till följd av avsaknad av riktlinjer ses viss indikation vid bearbetningen av data samlad i denna undersökning. Dock behövs mer forskning för att undersöka dess signifikans.

,

Mice are the most used research animal in Sweden today. This study aims to investigate how the acclimatisation plan is created and conducted in research facilities in Sweden that use mice for research, if the acclimatisation plan differs depending on the aim of the study and finally which aspects are taken into consideration when choosing a supplier. The study was conducted through an anonymous online survey and was distributed through the Swedish 3Rs Centre.
Changes in the research animals’ environment can lead to physiological changes which can affect biomedical research results. The survey showed that most of the participants in the survey did acclimatise mice before trials. It also showed that the number of people that acclimatised upon the animals' arrival was high. On the other hand, less than half of the participants answered that acclimatisation was performed following changes in the environment within the research facility such as a move within the facility, regrouping, or changes to the circadian rhythm. These results go against research done on the subject that states that an acclimatisation period is needed for the animals to reach homeostasis. There also seems to be a trend throughout the survey of the number of people choosing the alternative “do not know” regarding the routine of acclimatisation.
This study shows that more research is needed within the field on how changes in the environment affect mice. This in turn could help guide people that use mice in studies to establish an appropriate time for acclimatisation. Some indication can be seen in the data collected through the survey that the acclimatisation of mice before trial, at facilities in Sweden, differs due to lack of guidelines, although more research is needed to investigate its significands.

Main title:Acklimatisering av möss inför försök
Authors:Karlsson, Frida
Supervisor:Roman, Erika and Cvek, Katarina
Examiner:Weber, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:acklimatisering, acklimatiseringstid, kortikosteron, möss, Transport, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19520
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19520
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2023 08:03
Metadata Last Modified:02 Oct 2023 14:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics