Home About Browse Search
Svenska


Bunse, Simon, 2022. Stationen i stadsrummet : landskapet runt Stockholms tunnelbanestationer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Stockholms Stad beskriver i sin översiktsplan att
stadens attraktivitet är viktig, inte bara för Stockholm
utan också för dess funktion som motor för hela Sverige.
Man ser utmaningar kring framtida transportinfrastruktur
- gång, cykel och kollektivtrafik, och
också att stadsbyggandet ska utvecklas ur ett socialt,
hållbart perspektiv, med god kvalitet och god arkitektur.
Man ser också hur det omfattande stadsbyggande
som staden har framför sig blir en möjlighet för
utveckling och förbättring och man ser framför sig en
tät och sammanhållen stad där bebyggelse och grönt
samspelar (Stockholms stad 2018).
Jag ser framför mig hur en uppdaterad bild av hur
det kan vara att spendera tid i stationsområdet kan
bidra till ökat kollektivt resande och leda till en
stadsplanering fokuserad på att minska bilåkandet.
Tunnelbanestationen har ofta en central placering i
stadsmiljön och jag ser en outnyttjad potential, ur ett
socialt och ur ett stadsplaneringsmässigt perspektiv,
för hur stationsomgivningen bättre kan användas.
Jag ville med examensarbetet undersöka och
identifiera tillkortakommanden i miljön runt
Stockholms tunnelbanestationer angående funktion,
sociala aspekter, planering och rumslighet – från
gångtrafikanters och pendlares perspektiv. Jag ville
också generellt diskutera och presentera förslag på
principer som visar hur miljön runt stationer kan gestaltas
på ett mer medvetet sätt för att göras attraktiva
och fungera som sociala mötesplatser integrerade i
stadsmiljön. Slutligen ville jag omsätta principerna i
ett förslag på omvandling av miljön runt tunnelbanestationen
S:t Eriksplan.
Omvandlingen gjorde platsen till en man faktiskt
vill besöka och inte bara en plats som övervägande
används som passage. Platsen interagerar efter omvandlingen
med sin omgivning på ett helt annat sätt
än tidigare. Med nya sittplatser, tillgång till mat och
dryck, skydd från väder och med grönska som både
skapar nya rumsligheter och avskärmar besökare
från omgivande trafik, är platsen nu anpassad för den
gående. De många människor som redan använder
platsen för resande med tunnelbanan skapar goda
förutsättningar för att göra platsen välbesökt. Funktion,
form och färg har justerats så att den mentala
bilden av platsen nu påminner om den av ett torg.
Jag hoppas att examensarbetet kan bidra med kunskap
och idéer om hur stationsomgivningar i stadsmiljö
kan integreras i stadslandskapet och upplevas
som attraktiva platser.

,

Stockholm Stad describes in their overview plan that
the attractiveness of the city is important, not only
to Stockholm, but for the whole country. They see
challenges in future development of transport-infrastructure
– pedestrian, bicycle and public transport,
and also the urban construction to develop with a
social perspective, with quality and good architecture.
They also see how the extensive city planning that
the city has before themselves becomes an opportunity
to improvement and they see a close and cohesive
city where buildings and green interacts (Stockholms
stad 2018).
I believe that an updated image of how it can be
to spend time in the area around stations could
contribute to increased public travelling and to city
planning focused on decreased motoring. Thanks to
the often central strategic location the metro station
has in the city I see an untapped potential for how
the station and its surrounding better could be used,
from a social as well as city planning perspective.
I wanted to examine and identify shortages in settings
around the Stockholm metro stations regarding
function, social aspects, planning and spatiality
– from the pedestrian and travellers point of view.
I also wanted to generally discuss and present suggestions
of principals showing how the environment
around the stations could be designed in a more
consciously way to be made more attractive and
function as social venues integrated in the city. Finally,
I wanted to convert my principals in a proposal for
reshaping of the location around the metro station S:t
Eriksplan.
The reshaping of the location made it a place you
actually want to visit and not only use as a passage.
The place now integrates with its surrounding in a
totally different way than it did before. With new
seating, access to food and drink, protection from
weather and greenery that creates new spatiality’s as
well as protects from surrounding traffic, the place
is now customized for pedestrians. The many people
that already uses the location to travel with the metro
gives a good prerequisite to make the place well
attended. Function, form and color has been adjusted
so that the mental image of the place now resembles
a public square.
I hope that the master thesis can contribute with
knowledge and ideas of how urban station settings
can be integrated in the city landscape and be experienced
as attractive places.

Main title:Stationen i stadsrummet
Subtitle:landskapet runt Stockholms tunnelbanestationer
Authors:Bunse, Simon
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Svensson, Jitka and Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskap, stad, station
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19506
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19506
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2023 08:16
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics