Home About Browse Search
Svenska


Ekberg, Emil and Orehag, Marcus, 2023. Bankens ständiga resa mot en förbättrad miljö : en fallstudie om bankens ständiga förbättring inom de finansiella miljömålen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inom bank är miljöpåverkan som störst inom den indirekta verksamheten, det vill säga bolagens investeringar och finansieringar. För att arbeta mot FN:s globala mål Agenda 2030 behöver banker fokusera och förbättra sitt miljöarbete inom investeringar och finansieringar för den kommande generationens framtid.

Denna studie undersöker hur banker har förbättrat sitt indirekta finansiella miljömål de senaste tre åren. För att få en bättre förståelse av bankernas drivkrafter och förbättring har en fallstudie genomförts på Handelsbanken. Handelsbanken har varit en aktör på den svenska finansmarknaden sedan sent 1800-tal och marknadsför sig idag som ett av Sveriges mest hållbara företag. Information om bankens utveckling sedan år 2020 har samlats in från företagets hållbarhetsrapporter, för att få en större förståelse om det interna arbetet har semistrukturerade intervjuer skett med två anställda.

För att besvara fallstudiens frågeställning har den insamlade empirin analyserats utifrån förändringsteorin och intressentteorin. Fallstudien har även teoretiserats och identifierat utvecklingen utifrån PDCA (Plan, Do, Check, Act) -modellen. Teorierna och modellen används även för att identifiera förändringarna och drivkrafterna till de indirekta miljömässiga aktiviteterna. Den insamlande empirin av hållbarhetsrapporter och intervjuer visar en betydelsefull utveckling i hållbarhetsarbetet. I fallstudiens diskussion och slutsats framgår fallstudieföretagets drivkrafter och förändringsfaktorer som driver dem till att arbeta med ständig förbättring inom deras indirekta finansiella miljömål.

,

The environmental impact of financial industries is greatest within their investment and financing operations. To make an impact towards the UN’s global goals included in Agenda 2030 financial institutions must focus on and improve their environmental efforts in investments and financing for the future of the next generation.
This study examines how financial corporations have improved their indirect sustainability efforts over the past three years. To gain a better understanding of the driving forces and improvements within financial institutions, a case study has been conducted on Handelsbanken. Handelsbanken has been a partner in the Swedish financial market since the late 1800s and now markets itself as one of the most sustainable companies in Sweden. Information regarding the bank’s development since 2020 has been collected from the company’s sustainability reports. In addition, two semi-structured interviews were conducted with two employees to acquire a better understanding of the internal work within the company.

To answer the research questions of this case study, the collected empirical data has been analyzed based on the stakeholder theory and development theory. The case study has also theorized and identified the development with reference to the Plan, Do, Check, Act (PDCA)- cycle. The theories and models are also used to identify change and the driving forces behind the indirect sustainable activities. The collected empirical data shows a significant progression within sustainable development. The conclusion and discussion of the case study reveals the driving forces and factors of change that motivate continuous improvement within their environmental sustainability goals.

Main title:Bankens ständiga resa mot en förbättrad miljö
Subtitle:en fallstudie om bankens ständiga förbättring inom de finansiella miljömålen
Authors:Ekberg, Emil and Orehag, Marcus
Supervisor:Gottlieb, Uliana
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1560
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Ständig förbättring, hållbar investering, identifiera, drivkrafter, PDCA, hållbar finansiering, utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19500
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19500
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2023 10:34
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics