Home About Browse Search
Svenska


Cederhammar, Michael and Högström, Viktor, 2023. Etablering och test av ett marteloskop i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Idag ökar intresset för alternativa skogsskötselmetoder till trakthyggesbruket, och ny kunskap om dessa metoder publiceras med allt högre frekvens av forskarkåren. För att implementera nya metoder i praktiken behövs verktyg som överbygger gapet mellan teori och praktik. Ett marteloskop är ett sådant verktyg. Ett marteloskop är en eller flera försöksytor som har totalklavats och där träden har numrerats. Dessutom kan vissa marteloskop visas i ett digitalt verktyg som sammanställer insamlade data. Ett sådant verktyg visualiserar beståndet spatialt tillsammans med beståndsdata och kan möjliggöra analys. Marteloskop lämpar sig väl för att praktiskt implementera teoretisk kunskap i praktiska övningar eftersom man kan ge detaljerad feedback i samband med det praktiska genomförandet.

En studie har genomförts med syfte att undersöka om marteloskop är ett användbart didaktiskt verktyg. Därför upprättades ett marteloskop i Vätteskogen utanför Skinnskatteberg. Ett antal testpersoner fick genomföra en övning i marteloskopet för att undersöka om den tillhörande mjukvaran I+Trainer är ett lämpligt verktyg för att nyttja marteloskopet.

Marteloskopet upprättades på Sveaskogs markinnehav väster om sjön Skärsjön i Vätteskogen som ingår i ett projekt för hyggesfritt skogsbruk genom ett samarbete mellan SLU, Skinnskattebergs kommun och Sveaskog. Beståndet består av ett huvudskikt av äldre tallskog med ett varierat underskikt av främst inväxande gran. Fältarbetet bestod av upprätta en permanent 100×100 meter stor provyta och att sedan på denna mäta höjd, diameter, bedöma naturvärden samt att positionera alla träd inom ytan med mer än 10 cm i brösthöjdsdiameter. Data sammanställdes och överfördes sedan till Integrate-nätverkets applikation I+Trainer. Slutligen genomfördes en övning med marteloskopet där tio testpersoner fick en instruktion att genomföra en höggallring med ett 30-procentigt grundyteuttag samt att bevara naturvärden kopplade till enskilda träd. Övningens syfte var att jämföra resultaten mellan deltagare som haft tillgång till applikationen I+Trainer med de försökspersoner som inte haft tillgång till denna. Efter övningen fick deltagarna svara på en enkät om hur de upplevde övningen samt hur de uppfattade applikationen I+Trainer.

Den här studien visar att det upprättade marteloskopet är funktionsdugligt. Dessutom tyder enkätsvaren på att deltagarna har funnit I+Trainer funktionsduglig och ändamålsenlig. Dock har studien inte kunnat påvisa att I+Trainer påverkade deltagarnas förmåga att uppnå en specifik gallringsstyrka genom val av enskilda träd. För att utnyttja marteloskop som ett didaktiskt undervisningsverktyg på ett givande sätt bör övningar utformas med relevanta parametrar och med tydliga mål. Detta underlättas av marteloskopets integrering i Integrate nätverket som möjliggör ett utbyte mellan olika organisationer genom delade kunskaper och övningsupplägg.

,

Today, there is growing interest in alternative forest management methods to clearcutting, and the academic community is increasingly disseminating new knowledge about these methods. To effectively implement these new methods into practice, tools are required to bridge the gap between theory and application. One such tool is a marteloscope.

A marteloscope comprises an experimental plot that has been fully mapped, with trees systematically numbered. Additionally, marteloscopes can be incorporated into a digital platform, which compiles the gathered data. This tool spatially visualizes the stand alongside its corresponding data, facilitating analysis. Marteloscopes are well-suited for implementing theoretical knowledge in field exercises, because they enable detailed feedback during practical implementation.

The objective of this bachelor thesis was to establish a marteloscope in Vätteskogen outside of Skinnskatteberg, and to let a sample of test subjects perform an exercise within the marteloscope to investigate the software I+Trainer´s effectiveness as a didactic tool.

The marteloscope was established on Sveaskog's landholding west of lake Skärsjön in Vätteskogen, as part of a project for Continuous Cover Forestry. This project resulted from a collaboration between SLU, Skinnskattebergs Municipality, and Sveaskog. The stand is characterised by an overgrowth of older pine trees (Pinus sylvestris) with a more varied undergrowth comprised of mainly younger spruce trees (Picea abies). The fieldwork consisted by the establishing of a permanent 100x100 meter large plot. Thereafter data was collected in form of tree diameter, heights, ecological values and recording the positions of all trees >10 cm DBH. The data was later compiled and transferred to the Integrate network´s application I+Trainer. Then an exercise was carried out with the Marteloscope where 10 participants obtained an instruction to perform a thinning from above with a target of removing 30 percent in basal area while retaining ecological values tied to individual trees. The purpose of the exercise was to compare the results between participants that had access to the I+Trainer application to those without access. After the exercise the participants answered a survey on how they experienced the exercise and how they perceived the application I+Trainer.

This study demonstrates the functional viability of the established marteloscope. Additionally, survey responses indicate that participants found I+Trainer to be both functional and purposeful. However, the study did not discern any impact of I+Trainer on participants' ability to attain specific thinning intensities through the selection of individual trees. Another conclusion of the study is the importance of relevant parameters and goals for didactic exercises when using the marteloscope. This is facilitated by the integration of the marteloscope in the Integrate network, which enables knowledge exchange and the sharing of exercise methodologies among different educational institutions.

Main title:Etablering och test av ett marteloskop i Vätteskogen, Skinnskatteberg
Authors:Cederhammar, Michael and Högström, Viktor
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:21
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:trädval, hyggesfritt skogsbruk, didaktik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19492
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19492
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2023 09:38
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics