Home About Browse Search
Svenska


Strandberg, Madeléne, 2023. Höstraps + frostkänsliga baljväxter = sant? : en undersökning av samodlingseffekter på förekomsten av skadeinsekter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Raps, Brassica napus, är en vanlig gröda som odlas främst som oljeväxt. Grödan har ett stort behov
av kväve för fullgod tillväxt. Den är även drabbad av ett flertal sjukdomar och skadeinsekter som
exempelvis rapsbaggar (Brassicogethes aeneus), blygrå rapsvivel (Ceutorhynchus obstrictus),
fyrtandad rapsvivel (Ceutorhynchus pallidactylus) och skidgallmygga (Dasineura brassicae). I
dagsläget behandlas dessa främst med kemiska bekämpningsmedel som är skadliga för miljön och
dessutom försvinner från marknaden på grund av ökade förbud inom EU. För att undersöka
möjligheten att minska både kvävegödsling och användandet av insekticider har ett försök utformats
där höstraps samodlas med frostkänsliga sorter av alexandrinerklöver (Trifolium alexandrinum) och
åkerböna (Vicia faba). Genom samodlinggrödornas kvävefixerande egenskaper är förhoppningarna
att kvävegivan ska kunna minskas utan att påverka skördemängden. Fokus för rapporten är dock
eventuella effekter på förekomsten av skadeinsekter och deras naturliga fiender. Antalet adulta
insekter, skadenivå på knopp och skida samt parasiteringsgrad av rapsbaggelarver utvärderades i
fält och labb. Resultatet visade bland annat på en signifikant skillnad i skadenivå på rapsskidorna
orsakad av skidgallmygga baserat på vilken mängd bekämpning och gödsling fältet haft, med en
högre förekomst av skador vid en hög kvävegiva och bekämpning med kemiska medel. Färre
blygrårapsvivlar observerades i fält där raps odlades tillsammans med alexandrinerklöver än i fält
där raps odlades i renbestånd.

,

Oilseed rape, Brassica napus, is a common crop most famously farmed as a crop for oil production.
Oilseed rape demands a large amount of nitrogen to grow properly. It is also limited by multiple
diseases and pests including pollen beetle (Brassicogethes aeneus), cabbage seed weevil
(Ceutorhynchus obstrictus), cabbage stem weevil (Ceutorhynchus pallidactylus) and brassica pod
midge (Dasineura brassicae). Currently, these pests are mostly treated with chemical pesticides,
which are harmful for the environment and rapidly disappearing from the market due to EU bans.
In order to research the potential of lowering the input of both nitrogen fertilizer and insecticide use
a trial has been set up wherein winter oilseed rape has been intercropped with frost sensitive varieties
of berseem clover (Trifolium alexandriunum) and fava beans (Vicia faba). These legumes can fix
nitrogen, meaning they can lower supplemental nitrogen input without a loss in yield. The focus of
this report is to evaluate the possible effect that intercropping has on the abundance of pest insects
and their natural enemies. The number of adult insects, damage to buds and pods as well as the
degree of parasitisation were all evaluated in both field and lab. The result showed a significant
difference in the degree of seed pod damage caused by the brassica pod midge in relation to fertilizer
input level, showing a higher degree of damage at the higher fertilizer input level. There were less
cabbage seed weevils in the fields where oilseed rape was intercropped with berseem clover than
when it was farmed as a sole crop.

Main title:Höstraps + frostkänsliga baljväxter = sant?
Subtitle:en undersökning av samodlingseffekter på förekomsten av skadeinsekter
Authors:Strandberg, Madeléne
Supervisor:Raderschall, Chloë and Larsson, Mattias
Examiner:Stenberg, Johan A.
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Brassica napus, samodling, Vicia faba, Trifolium alexandrinum, Brassicogethes aeneus, Ceutorhynchus obstrictus, Ceutorhynchus pallidactylus, Dasineura brassicae, parasitering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19466
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19466
Language:Swedish
Deposited On:08 Sep 2023 09:53
Metadata Last Modified:09 Sep 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics