Home About Browse Search
Svenska


Simonsson, Charlie and Arvidsson, Julia, 2023. Mot ett mer hållbart lantbruk : En kartläggning av hur livsmedelsaktörer arbetar med miljömässig hållbarhet på gårdsnivå.. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Förhöjda havsnivåer, extremväder, översvämningar och skogsbränder är några av de konsekvenser som hotar vår planet på grund av klimatförändringarna. Denna oroande utveckling har lett till en ökad uppmärksamhet kring hållbar utveckling, inte bara i Sverige utan även globalt. I detta sammanhang är svenska lantbruket särskilt intressant att studera, då det betraktas, enligt vissa, som ett av världens mest hållbara. Trots detta står svenska lantbruksföretag inför utmaningen att uppnå ett mer hållbart jordbruk.

Studien syftar till att kartlägga och analysera synergier inom spannmåls-, animalie- och mjölksektorn för att främja ett mer hållbart lantbruk på gårdsnivå. Genom att undersöka och intervjua fyra företag - HKScan, Arla, Norrmejerier och Lantmännen - har studien fokuserat på att utforska deras syn på samarbete inom livsmedelssektorn och deras attityder gentemot det.

Genom att genomföra djupgående intervjuer har värdefulla insikter erhållits från dessa företag. Resultaten visar på varierande perspektiv och strategier när det kommer till samarbete och synergier inom livsmedelssektorn. Vissa företag är mer benägna att samarbeta och utnyttja synergier medan andra är mer självständiga och föredrar ett mer annorlunda synsätt.

Kandidatarbetet betonar betydelsen av att identifiera och främja samarbetsmöjligheter inom livsmedelssektorn för att uppnå ett mer hållbart lantbruk. Genom att skapa nätverk och partnerskap kan företagen dra nytta av varandras expertis, resurser och erfarenheter. Denna kartläggning bidrar till en ökad förståelse för hur företagen ser på samarbetet inom livsmedelssektorn och vilka faktorer som påverkar deras attityder.

Sammanfattningsvis ser företagen positivt på samverkan mellan olika produktionsinriktningar och det finns redan visst utbyte av data. Arla, Lantmännen och HKScan är delägare i Agronod, vilket förväntas spela en central roll i framtida samarbeten. Trots att företagen är konkurrenter inom samma produktionsområde, är samarbetet komplext på grund av konkurrensen. Faktorer som företagsform och ekonomiska incitament påverkar företagens arbete mot en hållbar produktion. Det är därför viktigt att konsumenterna förstår det engagemang som ligger bakom hållbara produkter, och att företagen lyckas kommunicera värdet av att betala mer för hållbarhet. Detta examensarbete har genomförts i samarbete med HKScan AB.

,

Rising sea levels, extreme weather events, floods, and wildfires are some of the consequences threatening our planet due to climate change. This alarming development has led to increased attention towards sustainable development, not only in Sweden but globally. In this context, Swedish agriculture is particularly interesting to study as it is considered, by some, as one of the most sustainable in the world. However, Swedish agricultural companies face the challenge of achieving a more sustainable farming.

The study aims to map and analyze synergies within the grain, animal, and dairy sectors to promote sustainable farming at the farm level. By investigating and interviewing four companies - HKScan, Arla, Norrmejerier, and Lantmännen - the study has focused on exploring their views on collaboration within the food sector and their attitudes towards it.

Through in-depth interviews, valuable insights have been obtained from these companies. The results indicate varying perspectives and strategies when it comes to collaboration and synergies within the food sector. Some companies may be more inclined to collaborate and leverage synergies, while others may be more independent and prefer a different approach.

The thesis emphasizes the importance of identifying and promoting collaboration opportunities within the food sector to achieve more sustainable agriculture. By creating networks and partnerships, companies can benefit from each other's expertise, resources, and experiences. This mapping contributes to a better understanding of how companies perceive collaboration within the food sector and the factors influencing their attitudes.

In conclusion, companies have a positive outlook on collaboration across different production areas, and there is already some data exchange taking place. Arla, Lantmännen, and HKScan are shareholders in Agronod, which is expected to play a central role in future collaborations. Despite being competitors in the same production field, collaboration is complex due to competition. Factors such as corporate structure and economic incentives influence companies' efforts towards sustainable production. It is therefore important for consumers to understand the commitment behind sustainable products, and for companies to effectively communicate the value of paying a premium for sustainability. This thesis has been conducted in collaboration with HKScan AB.

Main title:Mot ett mer hållbart lantbruk
Subtitle:En kartläggning av hur livsmedelsaktörer arbetar med miljömässig hållbarhet på gårdsnivå.
Authors:Simonsson, Charlie and Arvidsson, Julia
Supervisor:Melin, Erik
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1548
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:synergier, hållbart lantbruk, hållbar utveckling, livsmedelssektorn, Synergies, agriculture, sustainability, sustainable development, food sector, Science Based Targets, hållbarhet, intressentteorin, marknadsmix, legitimitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19409
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19409
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2023 10:33
Metadata Last Modified:02 Sep 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics