Home About Browse Search
Svenska


Lundqvist, Matilda, 2023. Känna, tolka och tajma – ridlärarens instruktioner mot ryttarkänsla. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
821kB

Abstract

Inom ridsporten är ridläraren en stöttepelare samt tolk mellan häst och ryttare. Samarbetet mellan ridläraren, eleven och hästen är en viktig funktion till att en dag uppnå ryttarkänsla. Ridlärarens verbala instruktioner är ibland svåra att utrycka då det ryttaren känner i sin kropp är en individuell känsla och ridläraren behöver själv ha upplevt denna känsla för att kunna undervisa det. Ridlärarna har lättare att instruera det som de ser, som till exempel hästens rörelser och ryttarens hjälpgivning som behövs för ett bättre samspel.

Syftet med studien är att synliggöra hur ridlärare arbetar med att få eleverna att känna, tolka och tajma sin ridning. Studiens frågeställningar lyder: På vilket sätt riktas instruktioner mot att utveckla ryttarkänsla hos eleven? Hur stor vikt lägger ridläraren ner på att förmedla hur ryttaren kan känna, tolka och tajma sina hjälper till hästen vid aktiv ridning? Materialet som denna studie grundar sig på är 24 videoinspelade ridlektioner. Där ridlärarnas instruktioner har transkriberats och kategoriserats inom kategorier känna, tolka, tajma, sits, direktiv och beröm.

Resultatet visade på att alla ridlärare hade olika upplägg under sina lektioner. Det visade sig att alla fyra ridlärare instruerade något mer än hälften av sina instruktioner inom kategorin känna, tolka och tajma. Tre ridlärare fokuserade mest på de tekniska instruktionerna, vilket vill säga hjälpens tajming till hästens rörelse. Den fjärde ridläraren instruerade mest mot kategorin känna.

Slutsatsen är att ridläraren förmedlar ryttarkänsla genom instruktioner som beskriver hur ryttaren ska få bättre balans, följsamhet, rytm och position. Framför allt används instruktionerna inom fokusområdena känna, tolka och tajma. Gemensamt är att alla ridlärare fokuserar minst hälften av sina instruktioner på de tre kategorierna av instruktioner. Resterande instruktioner riktades mot elevernas sits, att ge beröm eller mer generella direktiv.

,

In equestrian sports, the riding instructor is a mainstay and interpreter between horse and rider. The cooperation between the riding instructor, the student and the horse are an important function to one day achieving a feeling when riding. The riding instructor's verbal instructions are sometimes difficult to express as feelings are individual and the riding instructor needs to have experienced this feeling himself to be able to teach it. The riding instructors have an easier time instructing what the riding instructor sees as the horse's movements and the help the rider needs to give for a better interaction.

The purpose of the study is to make visible how riding instructors work to get students to feel, interpret and time their aids. The study's questions are: In what way are instructions aimed at developing an equestrian feel when riding? How much importance does the riding instructor place on conveying how the rider can feel, interpret and time his aids to the horse during active riding? The material on which this study is based is 24 videotaped riding lessons, where the riding instructors' instructions have been transcribed and categorized within the categories of feel, interpret, time, seat, directive, and praise.

The results showed that all riding instructors had different plans during their lessons. It turned out that all four riding instructors instructed slightly more than half of their instructions in the category of feeling, interpreting and timing. Three riding instructors focused mostly on the technical instructions, which means the timing of the help to the horse's movement. The fourth riding teacher instructed mostly towards the category of feeling.

The conclusion is that the riding instructor conveys the rider's feeling through instructions that describe how the rider should get better balance, compliance, rhythm and position. Above all, the instructions are used in the focus areas of feeling, interpreting and timing. What is common is that all riding instructors focus at least half of their instructions on the three categories of instructions. Remaining instructions are directed at the students' seat, to give praise or more general directives.

Main title:Känna, tolka och tajma – ridlärarens instruktioner mot ryttarkänsla
Authors:Lundqvist, Matilda
Supervisor:Lundesjö Kvart, Susanne
Examiner:Gelinder Viklund, Åsa
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K155
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:känna, tolka, tajma, ridundervisning, ridlärare, ryttarkänsla, instruktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19391
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19391
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2023 10:36
Metadata Last Modified:01 Sep 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics