Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Emil and Olsson, Oskar, 2023. Upplevda risker och riskhantering hos svenska lantbruksföretag : en kvalitativ intervjustudie om spannmåls- och grönsaksproducenters upplevda risker, riskhanteringsprocess och support. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
896kB

Abstract

Det svenska lantbruket har under de senaste åren utsatts för flera utmaningar. Torka, en pandemi och krig är inget som den svenska lantbrukarkåren har någon inverkan på men påverkan mot företagen blir stor. Torkan gav missväxt, oklarheten kring pandemin påverkade marknaden och kriget har bidragit till ett kostnadsläge där insatsvarorna blivit dyrare och avsalu priset är fluktuerande. Dessa utmaningar är inget som svenska lantbrukare kan påverka men måste hantera. Lantbrukare tar ständiga risker när dem satsar kapital i sin odling utan att veta om avkastningen kommer att täcka insatserna.
Lantbruket är fullt med risker, de risker som studien valt att definiera som riskkällor är pris och marknadsrisk, institutionell risk, person och humanrisk, produktionsrisk och finansiell risk. Vilka är då riskerna lantbrukarna tycker påverkar dom mest och hur hanteras dessa? Syftet med studien är att identifiera och jämföra risker hos grönsaks- och spannmålsproducenters och få en bättre förståelse hur riskhanteringsprocessen ser ut, vilket stöd de upplever finns och vad dem önskar ska finnas genom rådgivare och organisationer. För att undersöka syftet genomfördes en kvalitativ studie där intervjuer genomfördes med fyra grönsaksproducenter och fyra spannmålsproducenter. Detta gjordes för att identifiera vilka risker de ansåg störst och hur de valde att hantera dessa. Vidare jämfördes de olika produktionsgrenarna. För att kunna utveckla support till lantbrukare ställdes även frågor kring vilken typ av support de upplevde fanns och vad de ansåg kunde bli bättre.
Studien visade att lantbrukarna upplever en stor påverkan av produktionsrisk (främst klimat och väderrisk), human och personrisk (främst arbetskraft). Dels för att mycket är utanför deras kontroll, men också för att hanteringen av riskerna är komplext.

,

In recent years, Swedish agriculture has faced many challenges that have affected and continue to affect. Drought, pandemics, and war are not something that the Swedish Farmers has any influence on, but the impact on the companies will be great. The drought caused stunted growth, the uncertainty surrounding of the pandemic affected the market and the war has contributed to a cost situation where inputs have become more expensive, and the sale price is fluctuating. These challenges are not something that Swedish farmers can influence but must deal with. Farmers take constant risks when they invest capital in their cultivation without knowing if the harvest will be as good as they hope.

Agriculture is full of risks, examples of sources of risk are price and market risk, institutional risk, person and human risk, production risk and financial risk. What are the risks that farmers think affect them the most and how are these managed? The purpose of the study is to identify and compare risks of vegetable and grain producers and to get a better understanding of what the risk management process looks like, what support they feel is available and what they wish to be available through advisors and organizations. To answers the questions, a qualitative study was conducted in which interviews were conducted with four vegetable producers and four cereal producers to identify which risks they considered the greatest, how they chose to manage these, compared between the different production branches and what type of support they experienced and what which needs to be improved.

What the study showed was that the farmers experienced a large impact of production risk (mainly climate and weather risk), human and personal risk (mainly labour). Partly because much was beyond their control, but also because the management of risks was complex, where much can be done correctly but the outcome will still be negative.

Main title:Upplevda risker och riskhantering hos svenska lantbruksföretag
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie om spannmåls- och grönsaksproducenters upplevda risker, riskhanteringsprocess och support
Authors:Hermansson, Emil and Olsson, Oskar
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Alwall Svennefelt, Catharina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Risk, riskhantering, riskhanteringsprocess, support, rådgivning, spannmålsproducenter, grönsaksproducenter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19388
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19388
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2023 06:53
Metadata Last Modified:01 Sep 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics