Home About Browse Search
Svenska


Nordqvist, Emil, 2023. Drönare : det tekniska hjälpmedlet i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lantbruksbranschen har mer eller mindre alltid varit i en ständig utveckling och
kommer även så att vara i framtiden. Några skäl är en ökande världsbefolkning
samtidigt som andelen mark som kan producera livsmedel fortsätter att minska,
samt högre priser på både mark och insatsvaror. Allt detta gör att det i framtiden
kan ställas högre krav på lantbrukarna att hitta nya och hållbara sätt att producera
livsmedel på. Trenden inom lantbruket är att mindre gårdar lägger ner och detta
gör att gårdarna blir större och större. Men i takt med denna utveckling har det
även visat sig att det är svårt att hitta ”rätt” personal. Därav är det viktigt att
tekniska lösningar som har utvecklats under de senaste årtiondena fortsätter att
utvecklas för att underlätta för de lantbrukare som finns kvar. En teknisk lösning
som under 2000-talet har ökat i omfattning är drönaren. I dagsläget finns omkring
500 000 civila drönare i Sverige och intresset verkar bara att öka. Men inom
lantbruket finns det några hinder i form av regler och lagar samt andra tekniska
lösningar som kan göra att lantbrukarna inte har fått upp intresset för drönare
riktigt ännu. Men på sikt kan lantbrukarnas intresse för drönare öka om regelverk
och lagar ändras till lantbrukets fördel.
I detta arbete har det gjorts en kvalitativ undersökning i form av en digital enkät,
en intervju och en litteraturstudie. Enkäten skickades ut till fem olika
lantbruksgrupper på Facebook, dessa grupper har tillsammans strax över 75 000
medlemmar. Totalt valde 13 personer att medverka i undersökningen. De fakta
som kommer från intervjun och undersökningen har sammanställts, jämförts med
litteraturstudien för att se vilka likheter och skillnader som eventuellt
förekommer.
Resultatet från denna studie visar att drönare används inom djurproduktion och
växtodling, både stora som små gårdar. Anledningen till varför respondenterna
valde att köpa drönare beror på att de vill få en bättre överblick av sin produktion
och därmed kunna upptäcka förändringar inom produktionen innan det blir
”försent”. Att upptäcka förändringarna i tid är viktigt eftersom det kan öka
möjligheterna till att den förväntade intäkten blir högre än vad kostnaden kommer
att bli, därmed kan förhoppningsvis lantbrukarnas lönsamhet bli bättre.

,

The agriculture has more or less always been in a content progress to change the
agriculture to a preferable way and so will it even be in the future. As the world
population continues to grow, the land that can produce food continues to reduce
and at the same time the price of both land and important raw products continues
to increase. This means that in the future there may be stricter requirements for
the farmers to find better ways to produce food in a more sustainable way. The
trend in agriculture has for a while shown that the small farmers continue to close
their productions and it means that the big farmers continue to increase in size. At
the same time while this trend continues, it also shows that another problem is to
find the ”right” staff to the working team. Therefore, it is important that technical
solutions that have been developed in recent decades continue to be developed to
make it easier for the farmers who remains in the business. A technical solution
that has increased in scope during the 21st century is the drone. Today, there are
currently around 500,000 civilian drones in Sweden and the interest towards
drones seems to be increasing. But in the Swedish agriculture there are some
types of holdbacks dictated by the rules and legislations. There could also be
some other technical solutions that capture the farmers interest instead of drones.
But if the rules and laws change to benefit the farmers perhaps more farmers get
interested of drones.
This study was conducted by a qualitative survey that has by carried out as a
digital survey, an interview and literature study. The qualitative survey was sent
to five different Facebook groups that have connection to farming. These five
groups have together over 75,000 members. A total of 13 people chose to
participate in the survey. The results from the survey and interview have been
compiled, compared to the results from the literature study to see what similarities
and differences may occur.
The results from this study show that drones are currently used in animal
production and crop cultivation, both large and small farms. The reason why the
respondents chose to buy drones is because the respondents want to get a better
overview of their production and ability to see the changes in the production.
Detecting the changes in time is important because it can increase the chances that
the expected revenue will be higher that what the cost will be. Thus, hopefully,
the farmers profitability can improve.

Main title:Drönare
Subtitle:det tekniska hjälpmedlet i framtiden
Authors:Nordqvist, Emil
Supervisor:Guzhva, Oleksiy
Examiner:Nilsson, Daniel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Drönare, Drones in agriculture, IoT, precision agriculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19387
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19387
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2023 13:27
Metadata Last Modified:31 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics