Home About Browse Search
Svenska


Strand, Annie and Åberg, Ella and Forslöw Karlsson, Emma, 2023. Ridlärarens/tränarens bemötande av ungdomar med ätstörning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
675kB

Abstract

Att upptäcka en elev med ätstörning är svårt då det inte alltid syns på utsidan. Ätstörning handlar snarare om en orättvis självbild, negativa tankar och känslor om sig själv. Elever med ätstörningar är därför en utmaning för ridlärare och tränare då kunskapen ofta brister. Syftet med arbetet är att undersöka ridlärare och tränares upplevelser och erfarenheter kring ätstörningar hos elever. Delsyftet är att undersöka hur professionella inom ätstörningsproblematik rekommenderar att tränare och ridlärare förhåller sig till elever med problematik. Följande frågeställningar ämnas besvaras: Hur ser ridlärare och tränare på problematiken med ätstörning hos elever? Vilken kunskap anser ridlärare och tränare att de behöver om ätstörningsproblematik hos ungdomar? Hur anser anställda inom professionella verksamheter för hästunderstödda insatser att man som ridlärare/tränare kan bidra till att förebygga ätstörningar? Metoden som använts i studien har varit kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Tre ridlärare, tre tränare och två professionella inom hästunderstödda insatser deltog. Materialet som samlades in transkriberades och analyserades genom innehållsanalys. Resultatet visade på att samtliga respondenter har erfarenhet kring ätstörningar hos elever. Antalet ätstörda elever varierar och därmed även problematiken. Samtliga respondenter tror att sociala medier kan vara en stark bidragande faktor. Föräldrar anses vara både ett hjälpmedel och en utmaning. Åsikter skiljer sig i hur mycket kunskap ridläraren/tränaren bör ha om psykisk ohälsa och ätstörningar. Studien inkluderar två professionella verksamheter inom hästunderstödda insatser där de sett positiv effekt av terapi med hjälp av hästen. De anställda inom de professionella verksamheterna menar att ridlärare och tränare bör ha mer kunskap inom ämnet. Slutsatsen är att ridlärare och tränare har varierande erfarenheter av ätstörningar hos elever. Några anser att ridlärare/tränare bör hålla sig till utbildning av hästar och ryttare medan andra menar att de behöver mer kunskap. De professionella inom hästunderstödda insatser menar att problemet ökar i samhället och anser att ridlärare/tränare bör ha grundläggande kunskaper om hur man kan hantera elever med problematik. Exempelvis bör man sänka kraven på elever med problem för att de ska känna att målen uppnås och positiv feedback ska alltid prioriteras. Misstänks någon form av ätstörning bör eleven uppmärksammas och problemet hanteras direkt. Syns förändring på kropp eller mående ska frågan riktas mot måendet, inte kroppen.

,

The discovery of eating disorders in students is difficult because it is not always visible on the outside. Eating disorders are rather about an unfair self-image, nega-tive thoughts and feelings about oneself. Students with eating disorders are there-fore a challenge for riding instructors and trainers as the knowledge is often lack-ing. The purpose of the work is to investigate the experiences of riding instructors and trainers regarding eating disorders in students. Another aim is to investigate how professionals in eating disorder problems recommend trainers and riding in-structors to relate to students with problems. The study addresses the following questions: How do riding teachers and trainers view the problem of eating disor-ders in students? What knowledge do riding instructors and trainers think they need about eating disorder problems in young people? How do employees in profes-sional equine-assisted intervention services perceive that riding instructors/trainers can contribute to preventing eating disorders? The method used in the study was qualitative semi-structured interviews. Three riding instructors, three trainers and two professionals in horse-assisted interventions participated. The material collect-ed was transcribed and analyzed through content analysis. The results showed that all respondents have experience with eating disorders in students. The number of students with eating disorders varies and thus also the problem. All respondents believe that social media can be a strong contributing factor. Parents are consid-ered both an aid and a challenge. Opinions differ on how much knowledge the riding teacher/trainer should have about mental illness and eating disorders. The study includes two professional businesses within equine-assisted interventions that have seen positive effects of therapy with the help of the horse. The profes-sional organizations believe that riding instructors and trainers should have more knowledge in the subject. In conclusion of this study, riding instructors and train-ers do have variating experiences of eating disorders in students. Some belive that riding instructors/trainers should stick to be training horses and riders. Others be-live that they need more knowledge about the existing problem. The professionals in equine assisted therapy belive that the problem is also increasing in society. The professionals believe that riding instructors/trainers should have basic knowledge of how to handle student with problems. For example, the requirements for stu-dents with problems should be lowered so they have the possibility to achieve the goal and the positive feedback shold always be prioritized. If any form of eating disorder is suspected, attention should be drawn to the student and the problem should be dealt with immediately. If a change in body or mood is seen, the ques-tion should be directed at the mood, not the body.

Main title:Ridlärarens/tränarens bemötande av ungdomar med ätstörning
Authors:Strand, Annie and Åberg, Ella and Forslöw Karlsson, Emma
Supervisor:Torell Palmquist, Gabriella
Examiner:Lundesjö Kvart, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K155
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Ätstörningar, ungdomsryttare, ridlärare, tränare, hästunderstödd terapi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19386
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19386
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2023 13:24
Metadata Last Modified:31 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics