Home About Browse Search
Svenska


Ek Mitchell, Ida, 2023. Krapperups köksträdgård : på spaning efter den moderna köksträdgården i det historiska landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
51MB

Abstract

I mitt examensarbete har jag studerat Krapperups
köksträdgård. Krapperup är ett gods lokaliserat i den
nordvästra delen av Skåne med anslutning till Mölle
och Kullaberg. Köksträdgården var en högproduktiv
del av Krapperup fram till dess avveckling 1967 då
den bedömdes vara oekonomisk. Sådant var fallet
för många köksträdgårdar under denna period. Stu-
dien har utmynnat i en historisk redogörelse över
köksträdgården, odlingen och ett antal växter som
var kopplade till köksträdgården samt tre gestalt-
ningsförslag för att konceptualisera hur köksträd-
gårdens historiska formspråk kan kombineras med
ett nytt uttryck. I koncepten har jag haft ambitionen
att binda samman det förflutna med samtiden.

Krapperups köksträdgård är unik i sitt slag baserat
på hur välbevarad platsen är och uppehåller därmed
en särskild ställning i relation till andra svenska
gods. Platsen har många intressanta kvalitéer som
anspelar på en tidigare trädgårdskonst kopplad till
godsmiljöer och de praktfulla och storslagna kök-
strädgårdarna från 1800-talet.

I samband med trädgårdens avveckling 1967 be-
skrevs den som den mest förnämaste köksträd-
gården av sitt slag. Idag är denna typ av trädgård
en ovanlig företeelse vilket gör just Krapperups
köksträdgård mycket viktig att bevara. Därmed
kommer jag studera köksträdgården vid Krapper-
up gods. Orsaken är att jag vill ta reda på hur kök-
strädgården var konstruerad historiskt, vilka som
var kopplade till denna utformning, när de olika
förändringarna tagit plats och konceptualisera hur
köksträdgården skulle kunna utformas för att möta
nutidens och framtidens behov. Med dessa aspekter
vill jag lyfta frågor som berör Krapperups köksträd-
gård men även köksträdgården som koncept för att
bistå med information kring en historisk plats och
hur denna kan nyttjas. Denna studie har även am-
bitionen att lyfta viktiga, historiska strukturer som
funnits i Krapperups köksträdgård, såsom den for-
na blomstergatan som sträckte sig från köksträdgår-
dens entré till växthuset i norr och utgjorde Krappe-
rups norrgående tväraxel från borgen.

,

For my thesis project I’ve studied Krapperups
kitchen garden. Krapperup is an estate located in the
north-western part of Skåne in connection to Mölle
and Kullaberg. The kitchen garden was highly pro-
ductive until it’s closure in 1967 due to it being re-
garded as uneconomic. Such was the case for many
kitchen gardens during this period.

This study has resulted in a historical account of
the kitchen garden, the cultivation and a number
of specific plants connected to the garden, as well
as three design proposals to conceptualize how the
kitchen garden’s historical design can be combined
with a new expression. The ambition has been to
connect the concepts to the past and present. Krap-
perups kitchen garden is unique based on how well
preserved it is and has therefore special characteris-
tics compared to other Swedish estates. The site has
many interesting qualities that alludes to a garden
design connected to the grand kitchen gardens of
the 1800s.

In connection to the closure in 1967 the garden was
described as the most distinguished garden of its
kind. Today these gardens have become more un-
common which makes Krapperups kitchen garden
important to maintain. Therefore, I will conduct
into a study about the kitchen garden at Krapper-
up estate. The reason is that I want to investiga-
te how the kitchen was constructed historically,
which actors were connected to its design, when
the changes took place and conceptualize how the
kitchen garden could be designed in order to meet
the present and future needs. I want to engage into
questions regarding Krapperups kitchen garden but
also kitchen gardens as a concept in order to contri-
bute with information about a specific historical site
and how it can be used. In this study the ambition
is also to emphasize important, historical structures
the were present in the kitchen garden. Such as the
herbaceous border stretching from the entrance of
the kitchen garden to the green house, which con-
stituted Krapperups northbound axis.

Main title:Krapperups köksträdgård
Subtitle:på spaning efter den moderna köksträdgården i det historiska landskapet
Authors:Ek Mitchell, Ida
Supervisor:Klintborg Ahlklo, Åsa and Dahl, Caroline
Examiner:Peterson, Anna and Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Krapperup, köksträdgårdar, historiska trädgårdar, Florensdeklarationen, Narradokumentet, Konvention om biologisk mångfal, Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, blomstergata, odling, gestaltning, rekonstruktion, fri förnyelse, balans, åkerbruksträdgården, den nordiska paradisträdgården
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19381
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19381
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2023 13:08
Metadata Last Modified:31 Aug 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page