Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Albin and Lindström, Oskar, 2023. Planteringspunktens påverkan på plantöverlevnad. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Skogsvårdslagen har sedan 1903 satt krav på återväxt på avverkade skogsmarker. Skyddet för dessa plantor har historiskt gått från kemisk plantbehandling till mekaniskt skydd och olika former av markbehandling. Tidigare studier har visat att olika markberedningsmetoder har mindre påverkan på plantornas tillväxt och överlevnad än vad själva planteringspunkten och väder har.

På uppdrag av Södra skogsägarna ska vikten av planteringspunktens utredas i denna studie. Södra har tidigare tillämpat en två-gradig bedömning av planteringspunkten i sina uppföljningar, godkänd (består av ren mineraljord minst 10 cm i diameter) och ej godkänd. 2022 implementerade de även bedömningen optimal planteringspunkt (består av ren mineraljord minst 20 cm i diameter). Syftet med den här studien är att utreda planteringspunktens påverkan på plantöverlevnad. Visar en optimal planteringspunkt bättre vitalitet och överlevnad hos plantan än en godkänd planteringspunkt, alternativt en ej godkänd planteringspunkt?

En fältstudie utfördes för att besvara denna fråga. Studien utfördes i södra Sverige inom tre av Södras verksamhetsområden, Broby VO, Mönsterås VO och Oskarström VO. Totalt inventerades 2 011 plantor uppdelade på elva trakter. Bedömning gjordes på plantornas vitalitet och överlevnad samt planteringspunkten. Även registrering av observerade godkända och optimala planteringspunkter utfördes med syftet att utvärdera Södras instruktion för plantinventering. Efter datainsamling utfördes analys av materialet för att hitta eventuella samband och trender.

Initialt utfördes en analys av samtliga inventerade plantor. Denna analys visade att 83 procent av plantorna var levande, 10 procent skadade och 7 procent döda. Gällande andelen levande, skadade och döda plantor var skillnaderna små mellan de olika planteringspunkterna. De optimala planteringspunkterna visade dock på en något högre överlevnad (94 %) att jämföra med de godkända (83 %) och de ej godkända (75 %). Frekvensen av levande plantor var signifikant högre för optimala planteringspunkter än för godkända och ej godkända punkter (p < 0,001).

Utöver den analysen utfördes ytterligare analyser för att identifiera andra faktorer som kan påverka resultatet. Bland annat en gjordes en jämförelse mellan inventerade tall- och granplantor. Resultatet visade att tallen hade en högre andel levande plantor som var planterade i optimala planteringspunkter (35%) än vad som var fallet för gran (23%). Även dödligheten avvek mellan de två trädslagen, där endast 2 procent av tallplantorna bestod av döda plantor medan motsvarande siffra för granen var 10 procent.

En jämförelse mellan denna studies inventering och Södras tidigare sommaruppföljningar utfördes också med syftet att utvärdera Södras instruktion gällande inventering av plantor samt godkända och optimala planteringspunkter. Resultatet av jämförelsen visade att denna studies inventering gav liknande resultat som den ena av de tidigare inventeringarna men avvek drastiskt från de andra två. De två som avvek visade dock liknande siffror till varandra. Medelavvikelsen i bedömning av godkända planteringspunkter mellan denna studie och samtliga tidigare uppföljningar visade att ungefär 37 procent fler godkända planteringspunkter identifierades av denna studie än vid tidigare uppföljningar. Avvikelsen vid samma jämförelse av optimala planteringspunkter var betydligt högre.

Slutsatsen gällande planteringspunktens påverkan på plantöverlevnad är att det finns en signifikant skillnad, men att den är ganska marginell. Det bedöms som tveksamt om tillämpningen av en optimal planteringspunkt för både planterare och uppföljare är värt kostnaden med tanke på dessa marginella skillnader.

I jämförelsen mellan denna studie och tidigare uppföljningar identifierades även en relativt hög skillnad vid bedömning av den optimala planteringspunkten i fält, vilket tyder på en viss subjektivitet i bedömningen. Även om instruktionen är tydlig avspeglas inte objektiviteten i fält då det verkar kunna skilja mycket i bedömningarna.

,

Since 1903, the Swedish Forestry Act has set requirements for regrowth on felled forest land. Protection for seedlings has historically shifted from individual plant-based chemical protection to non-toxic protection in combination with site preparation through different methods of soil scarification. Previous studies have shown that different soil preparation methods have less effect on the growth and survival rates of seedlings than factors such as planting position and weather.

This study investigates, on behalf of the southern Swedish based forest owner’s association Södra Skogsägarna, the importance of the planting position on seedling survival. Södra has previously classified planting positions in their follow-up assessments of regenerated sites into two categories, approved (consisting of pure mineral soil at least 10 cm in diameter) and non-approved planting positions. In 2022, they implemented an additional classification, the optimal planting position (consisting of pure mineral soil at least 20 cm in diameter). The purpose of this study is to investigate the effect of the planting position on seedling survival. Will an optimal planting position generate improved vitality and survival rates of seedlings than an approved or non-approved planting position?

A field study was conducted to answer the question of the planting positions effect on seedling vitality and survival. The study was carried out in southern Sweden within three of Södra Skogsägarna's operational areas, Broby VO, Mönsterås VO and Oskarström VO. A total of 2 011 plants divided into eleven sites were studied. Assessments in the field were made on the vitality and survival of the plants as well as registration of the planting position for each plant. The number of observed planting positions within each sample area was also registered with the goal of comparing previous follow-ups and assessing the field instructions provided by Södra.

Initially, an analysis of all inventoried seedlings was carried out. This analysis showed that 83 percent of inventoried seedlings were living, 10 percent damaged and 7 percent dead. The difference in each planting position regarding the proportion of living, damaged and dead seedlings were small. The optimal planting position did, however, show a slightly higher survival rate (94 %) in comparison to the approved (83 %) and non-approved positions (75 %). The survival rate of seedlings was significantly higher for optimal planting points than for approved and non-approved points (p < 0.001).

Further analyses were conducted to identify other factors that may affect the results, including a comparison between inventoried pine and spruce plants. The result showed that pine had a higher proportion of living plants planted in optimal planting positions (35%) than spruce (23%). The mortality rate also differed between the two, with only 2 percent of the total inventoried pine plants consisting of dead plants, while 10 percent of the spruce plants were dead.

A comparison between this study's inventoried plants and Södra's previous summer follow-ups was conducted to evaluate Södra's instructions regarding inventory of plants as well as approved and optimal planting positions. The results showed that this study's inventory generated similar results to one of the previous inventories but differed significantly from the two others compared. However, the two that differed showed similar results to each other. The mean deviation in the assessment of approved planting positions between this study and all previous follow-ups showed that approximately 37 percent more approved planting points were identified in this study compared to previous follow-ups.

The conclusion regarding the effect of the optimal planting position on seedling survival is that it is significant, however, relatively marginal. It is therefore questionable whether the application of an optimal planting position are worth the cost given these marginal differences.

In the comparison between this study and previous follow-up assessments by Södra Skogsägarna, a relatively high degree of variation was identified when registering the optimal planting positions in the field, which suggests a certain level of subjectivity exists during these follow-ups. Even if the written instruction is clear, the objectivity is not reflected in the field as there seems to be a high degree of variation in the assessments.

Main title:Planteringspunktens påverkan på plantöverlevnad
Authors:Lindberg, Albin and Lindström, Oskar
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:05
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:planteringspunkt, plantöverlevnad, vitalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19379
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19379
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2023 09:35
Metadata Last Modified:18 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics