Home About Browse Search
Svenska


Andersson Norén, Lina and Falkeström, Ylva and Jansson, Jonna, 2023. Faktorer som påverkar valet av unghästutbildare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

De ridhästar som föds upp i Sverige idag är mycket talangfulla. De har en stor kapacitet inom både gångarter och hoppning, är mycket känsliga, explosiva och reaktiva. Explosivare hästar har bidragit till att hästarna blivit svårare för mindre rutinerade personer att hantera och utbilda på ett säkert och korrekt sätt. Detta är anledningen till att många hästuppfödare och hästägare väljer att lämna sina unghästar, framtida tävlingshästar, för utbildning till erfarna unghästutbildare. De flesta unghästutbildare använder sig av ett utbildningssystem som bygger på Utbildningsstegen. Detta system borgar för att hästarna utbildas på ett långsiktigt, hållbart och säkert sätt. Det finns relativt lite information att hitta om vilka tjänster olika hästutbildare erbjuder samt vad hästuppfödare och hästägare efterfrågar vid utbildning av sin tre- till fyråriga unghäst, vilket är märkligt då marknaden för unghästutbildning är omfattande i Sverige idag. Studiens primära syfte var att undersöka hästägares och hästuppfödares önskemål och prioriteringar vid valet av unghästutbildare till sina tre- och fyraåriga unghästar. Studiens sekundära syfte var att sammanställa vilka tjänster unghästutbildare erbjuder sina kunder samt hur de arbetar och resonerar kring unghästutbildning. Studien avgränsar sig till hästuppfödare och hästägare av framtida sport- och tävlingshästar samt professionella unghästutbildare. Frågeställningarna som besvarades var: Vilka faktorer påverkar hästuppfödare och hästägares val av unghästutbildare? Hur kan unghästutbildare möta kundernas önskemål avseende utbildningssystem, hästhållning och kundkontakt? Den metod som använts var kvalitativ intervjustudie. Totalt tolv intervjuer genomfördes med fyra hästuppfödare, fyra hästägare och fyra unghästutbildare. Materialet som samlades in transkriberades och analyserades därefter genom innehållsanalys. De teman som togs fram från innehållsanalysen var utbildningsystem, hästvälfärd, kundkontakt, ekonomi, resultat från unghästtest och tävling samt utbud och efterfrågan av tjänster. Resultatet visade att inridning, visning på unghästtest, visning på ridhästtest, visning på bruksprov, vidareutbildning, tävling och försäljning var tjänster som både efterfrågades av hästuppfödare och hästägare och erbjöds av unghästutbildarna. Unghästutbildarnas resultat från unghästtest och tävling var viktigt för hästuppfödarna och hästägarna vid valet av unghästutbildare. Det främsta sättet för unghästutbildarna att marknadsföra företaget var genom bra resultat på tävling och/eller unghästtest. Alla respondenter poängterade vikten av att den unga hästen måste få daglig utevistelse. Studiens slutsats var att de faktorer som påverkar valet av unghästutbildare var att unghästutbildaren har resultat från unghästtest eller tävling, unghästutbildarens utbildningssystem för hästarna, hästvälfärd, kundkontakt och ekonomi. För att unghästutbildare ska kunna möta hästuppfödares och hästägares efterfrågade önskemål är det viktigt att erbjuda varierad träning, anpassad utbildning efter hästen som enskild individ mot kundens önskemål, utevistelse samt upprätthålla god dialog och löpande uppdateringar rörande hästen och dess utveckling.

,

The riding horses bred in Sweden are very talented. They have a grate ability in both gaits and jumping and are very sharp, explosive, and reactive. More explosive horses have contributed to the horses being more difficult for less experienced riders to handle and educate in a safe and correct way. This is the reason to why many horse breeders and horse owners choose to leave their young horses, future competition horses, to more experienced young horse trainers. Most young horse trainers use an education system based on what in Sweden is called the ladder of education (“Utbildningsstegen”). This system contributes to horses being educated in a long term sustainable and safe way. There is relatively little information to find about what services the young horse trainers offer and also what breeders and horse-owners look for regarding the education of their three- to four-year-old horses. This is strange since the market for young horse education is extensive in Sweden today. The study’s primary aim was to investigate the desires and priorities from horse-owners and breeders when choosing young horse trainers for their three- and four-year-old horses. The study’s secondary aim was to compile what services young horse trainers offer their customers and how they work and reason regarding the education of the young horse. The questions answered were the following: What factors influence the choice of young horse trainer? How can young horse trainers meet the customers’ desires regarding education system, horse keeping and customer service? The method that’s been used was a qualitative interview study. Twelve interviews were carried out in three different categories, four breeders, four horse owners and four young horse trainers. The gathered material was transcribed and was then analyzed through content analysis. The results showed that breaking, presenting at young horse test, presenting at riding horse test, presenting at competition, continued education, competing, and selling were services that was both being asked by breeders and owners and offered by the young horse riders. Previous results at young horse test and competition were highly prioritized by the breeders and horse owners when choosing young horse rider. The most prominent way for the young horse riders to market their business was through good results at competitions and/or young horse test. All respondents emphasized the importance of letting the young horse have time outdoors daily. In conclusion, the prominent factors in the choice of trainer of young horses were if the young horse trainer had previous results from young horse test of competition, the trainer´s education system for the horses, horse welfare, customer service and economy. To meet the desires from horse breeders and horse owners, it is important for the trainer to offer varied training, customized training for each horse as an individual according to the customer´s desire, outdoor time as well as maintaining a satisfactory dialogue and updates concerning the development of the horse.

Main title:Faktorer som påverkar valet av unghästutbildare
Authors:Andersson Norén, Lina and Falkeström, Ylva and Jansson, Jonna
Supervisor:Olsson, Elisabeth
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K153
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:häst, hästvälfärd, tjänster, unghästutbildning, frågesamtal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19365
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19365
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2023 11:23
Metadata Last Modified:31 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page