Home About Browse Search
Svenska


Wästling, Lisa, 2023. Studie av toppskyddet EcoTall på ett ungskogsbestånd i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Viltskador är problematiska för skogsbruket då det medför defekter som orsakar stora ekonomiska förluster. Det är framförallt älgens betesskador på tall som är ett problem för skogsbrukets ekonomi och skadorna förväntas inte bli färre med tiden. Syftet med denna studie var att öka kunskapen om det mekaniska viltskyddet EcoTall och undersöka hur produkten kan nyttjas i arbetet för att minska betesskadorna. Skyddet ska placeras på tallarnas toppskott och ska sitta kvar under den period som träden är extra känsliga för betning. Tanken är att detta ska vara ett kostnadseffektivt alternativ för skogsägaren att arbeta med för att reducera betesskadorna, eftersom funktionstiden för skyddet är minst fem år.

I denna studie har EcoTall använts på cirka 10 000 tallar i ett åtta hektar stort ungskogsbestånd i Sala i Västmanland. Appliceringen skedde under november 2021. För att undersöka kostnaderna för behandlingen användes inköpspriset för EcoTall inklusive volymrabatt, samt en uppskattad timkostnad multiplicerad med antalet timmar som behandlingen tog att utföra. Materialkostnaden och arbetskostnaden adderades och en total kostnad beräknades. Vidare undersöktes EcoTalls funktion genom objektiva cirkelprovyteinventeringar i beståndet. Tio provytor lades ut vid samma tidpunkt som behandlingen utfördes i syfte att undersöka EcoTalls funktionstid. Måttband användes för att räkna antalet behandlade tallar inom 200 m2. Återbesök av provytorna skedde tre gånger för att kontrollera hur många av skydden som var intakta i april 2022, november 2022 samt april 2023. För undersökning av betesskadorna användes Skogsstyrelsens inventeringsmetod (Äbin). Metoden innebar att undersöka betesskador på enskilda stammar som var mellan en till fyra meter höga i ungskogsfasen för att kontrollera om betesskadan var en årsskada som skett under sommaren eller vintern 2022, eller om skadan var av äldre karaktär från tidigare år.

Undersökningen visade att kostnaden för att behandla en tall under den tidsperiod som studien omfattade var cirka 5,82 kronor. Detta gav för beståndet en total kostnad på 58 150 kronor. Totalkostnaden grundades på två appliceringstillfällen och tre inventeringstillfällen, vilket har påverkat kostnaden avsevärt. Genom inventeringarna bedömdes totalt 80 procent av skydden ha ramlat av från behandlingens start. Orsakerna till det kan bland annat ha varit kraftig blåst och toppskottens uppskjut under sommaren. Av denna studie framgår det därför att kompletterande åtgärder är nödvändiga redan innan fem år löper ut. Det är därför i nuläget osäkert om EcoTall kan anses vara ett långvarigt, kostnadseffektivt skydd så som det är utformat idag. Avseende betesskadorna visade resultatet att den genomsnittliga årsskadenivån för 2022 nästan var en tredjedel lägre i det behandlade beståndet jämfört med älgförvaltningsområdet som omfattades av studien. Genom okulära uppskattningar bedömdes dessutom EcoTall fungerat väl, eftersom älgar har befunnit sig i området men undvikit att beta på de behandlade tallarna.

Slutsatsen av studien är att EcoTall har potential till att nyttjas i arbetet för att minska betesskadeproblematiken om produkten utvecklas till att tåla vindexponerade ungskogar med snabba tillväxtprocesser. Något som ju är vanligt i dagens trakthyggesbruk.

,

Grazing damage is a problem for the forest industry since it causes large financial losses. It is mostly grazing damage caused by mouse which is problematic for the forestry’s economy, and the damage is not expected to decrease over time. The purpose of this study was to increase knowledge about the mechanical game protection EcoTall and how the product can be used in work to reduce grazing damage. The protection is being placed on the top shoots of the pines and must remain in place during the period when the trees are extra sensitive to grazing. The idea is that this should be a cost-effective alternative for forest owners to work on reducing grazing damage since the functional lifetime of the protection is five years.

In this study, EcoTall has been treated on 10 000 pines in an eight-hectare forest in Sala in Västmanland during November 2021. To investigate the costs of the treatment, the purchase price of EcoTall was used, including volume discount, as well as an estimated hourly cost multiplied by the number of hours the protection took to apply. The material cost and the labor cost were added and a total cost was calculated. Furthermore, EcoTall was investigated through objective circular sample area inventories in the stand. Ten sample areas were laid out at the same time as the treatment started to investigate EcoTall's functional lifetime. Measuring tapes were used to count the number of treated pines within 200 m2. The sample areas were revisited three times to check how many of the Ecotall that were intact in April 2022, November 2022 and April 2023. The inventory method (Äbin) was used to investigate the grazing damage. The method involved examining grazing damage on individual trees that were between one and four meters high in the young forest phase to check if the grazing damage was an annual damage that occurred during the summer or winter of 2022, or if the damage was of an older nature from previous years.

This study showed that the costs of one EcoTall during the time period covered by the study was 5.82 Swedish crowns, which for the whole area gave a total cost of 58,150 crowns. The total cost was based on two applications and three inventories, which has tended to affect the costs significantly. The cost of materials was the biggest expense that affected the result. Through the inventories, 80 percent of the Ecotall had fallen off since the treatment started. The reasons for this may have been, among other things, strong winds and the postponement of the top shoots during the summer. Therefore, it appears that supplementary measures are necessary before five years expire. It is therefore currently uncertain whether EcoTall can be considered a long-term, cost-effective protection as it is designed today. Regarding grazing damage, the result showed that the average annual damage level for 2022 was almost a third lower in the treated area compared to the elk management area. Through ocular estimations, EcoTall was judged to have worked well, since elks has been in the area but avoided grazing on the treated pines.

The conclusion of the study is that EcoTall has the potential to be used in work to reduce the problem of grazing damage if the product is developed to withstand wind-exposed young forests with rapid growth processes, which are common in today's forestry.

Main title:Studie av toppskyddet EcoTall på ett ungskogsbestånd i Västmanland
Authors:Wästling, Lisa
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:12
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:betesskador, viltskydd, älg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19354
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19354
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2023 07:48
Metadata Last Modified:17 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics