Home About Browse Search
Svenska


Larm, Johan, 2023. Förstå viktiga faktorer kring strategisk planering inför expansion av mjölkproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

För att säkerställa livsmedelsförsörjning i ett land är lantbruket helt fundamentalt. Sveriges befolkning har ökat samtidigt som livsmedelsproduktionen minskat. Stor potential finns för att öka den inhemska livsmedelsproduktionen. Förprövning av djurstallar är rekordlågt vilket tyder på att investering i moderna mjölkföretag inte förekommer i den grad som erfordras för att trygga livsmedelsförsörjningen. Sverige har högt ställda krav på animalieproduktionen bland annat att antibiotika inte får användas i förebyggande
syfte. Att ha likvärdiga produktionsvillkor är av stor betydelse för lantbrukare i EU. För att maximera effektiviteten är storleken på verksamheter helt avgörande för att kunna nyttja stordriftsfördelarna. Mjölkföretag som expanderar kan bli effektiva men det kräver noggrann planering innan en ny mjölkladugård står klar. Bristfällig ekonomisk planering och dåligt management är förödande för att inte lyckas med expansionen. Praktiska tillämpbara faktorer inom strategisk planering som mjölkföretagaren, banken och rådgivare kan nyttja finns det inte mycket forskning om.

Syftet med arbetet är att förstå viktiga planeringsstrategiska faktorer inför expansion av mjölkproduktion. Data är inhämtad från gårdar som genomgått expansion från 2010 och framåt, med en semistrukturerad intervjustudie. Gårdarnas verksamheter omfattar mellan 180–460 mjölkkor där intervjun har fokuserat på respondenternas strategiska tänkande inför expansion. Frågorna till respondenterna har stöd av modellen the fuzzy front end modell. Uppsatsens teoretiska ramverk behandlar strategisk planering, beslutsprocess, stordriftsfördelar effektivitet och modellen the fussy front end modell. Empiriskt
material har samlats in via semistrukturerade intervjuer. I sammanfattas och presenteras i uppsatsen där insamling av strategiska faktorer diskuteras och kopplas till det teoretiska ramverket. De faktorer som tydligt påtalas i intervjuerna ligger till grund för resultatet och graderas genom att faktorn påtalats av en eller flera respondenter.

Slutsatsen från studien är att svenska mjölkföretag krånglar till planeringsprocessen. Resultatet från den empiriska undersökningen visar 14 viktiga planeringsstrategiska faktorer som respondenterna påtalar under intervjun. De fyra faktorer respondenterna tydligt påtalar ihop är ekonomisk
planering där företagaren har koll på sina siffror, åka på studiebesök, finansieringen och personligt engagemang. Samtliga respondenter hämtar inspiration från andra länder vilket tyder på att svenska mjölkföretag saknar någonting som internationella mjölkföretag har eller gör. Att bygga
kostnadsmedvetet och upprätthålla en hög produktion är möjligt om mjölkföretagaren tänker på flera strategiska faktorer som resultatet visar. Resterande viktiga faktorer är bygg efter din personlighet, krångla inte till det, planera byggnation efter årstiden, ta med tidigare system och erfarenheter till det nya, kompletteringsbygga, bygg med hänsyn till konjunkturen, management, MKB, förbered djuren, sunt förnuft.

Ny forskning behövs göras för att verifiera resultatet, där hänsyn tas till fler faktorer för att säkerställa att de strategiska faktorerna som framkommit i denna studie är mer säkra.

,

To secure a food supply in a country, agriculture is fundamental. Sweden's population has increased at the same time as food production has decreased. Great potential exists for increasing domestic food production. Pre-testing of animal stables is at a record low, which indicates that investment in new and modern dairy enterprises is not taking place to the degree required to secure the food supply. Sweden has high requirements for animal production, including that antibiotics may not be used for preventive purposes. Thanks to low antibiotic consumption, Sweden can offer high-quality food compared to other countries in
the EU. Competing on equal terms is of great importance in being able to compete on the same market in which the countries operate. To be able to compete, the size of businesses is crucial to be able to utilize the economies of scale. Dairy companies that expand can be efficient, but it requires careful planning before the expansion of a new milk barn is complete. Inadequate financial planning and poor management are devastating to successful expansion. There is not much research on practical factors in strategic planning that the dairy entrepreneur, the bank and advisors can use.

The purpose of the work is to understand important strategic planning factors for the expansion of milk production. Survey data are collected from farms that underwent expansion from 2010 onwards, using a semi-structured interview methodology. The farms' operations include 180–400 dairy cows where the interview has focused on the respondents' strategic thinking before expansion.

The questions to the respondents are supported by the fuzzy front end model. The essay's theoretical framework deals with strategic planning, decision-making process, economies of scale, efficiency and the fussy front end model. Empirical material has been collected by semi-structured interview. The interviews are summarized and presented in the essay where the collection of strategic factors is analyzed, discussed and linked to the theoretical framework. The factors that are clearly mentioned in the interviews form the basis of the results and are rated by the fact that the factor was mentioned by one or more respondents.

The conclusion from the study is that Swedish dairy companies complicate the planning process. Because all respondents draw inspiration from other countries, Swedish milk companies lack something that international milk companies have or do. Building cheaply and maintaining a high production is possible if the dairy entrepreneur considers several strategic factors as the results show. Common sense goes a long way.

New research needs to be done to verify the results, where more factors are considered to ensure that the strategic factors that emerged in this study are more secure.

Main title:Förstå viktiga faktorer kring strategisk planering inför expansion av mjölkproduktion
Authors:Larm, Johan
Supervisor:Hansson, Per
Examiner:Remvig, Sebastian
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Strategi, planeringsprocess, mjölkföretag, the fuzzy front end modell
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19353
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19353
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2023 11:58
Metadata Last Modified:26 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics