Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Alba, 2023. Avelsarbetet med svenska varmblodshästar. First cycle, G2E. uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det svenska varmblodet (SWB) är ett av världens äldsta varmblod med rötter i en äldre kavallerihäst. Idag är avelsmålet för SWB-hästen inte längre att bistå Sverige i krig utan att vara en internationellt konkurrenskraftig tävlingsindivid i hoppning, dressyr eller fälttävlan. För att avla hästen mot detta mål har avelsprogrammet utvecklats över tid, och innefattar olika bedömningar av hästar samt skattning av dess avelsvärden. Syftet med litteraturstudien är att ta reda på bakgrunden till dagens avelsprogram och att identifiera utmaningar för framtiden. Avelsarbetet kan utvecklas och denna litteraturstudie ämnar besvara hur detta skulle kunna ske med två frågeställningar: vad ligger till grund för det avelsarbete som ägt rum för svenska varmblod? Vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter finns framöver? I studien ingår tolv artiklar som berör SWBs avelsprogram.
Uppsatsens huvudsakliga resultat baserat på erfarenheter från tidigare studier av avelsarbete inom SWB var att en hingsts avelsvärde blev säkrare genom att inkludera livstidsresultat samt genom att inkludera hingstens avkommors tävlingsresultat i avelsvärdering. Det gjordes stora avelsframsteg när hingsten selekterades på prestationstest och det var gynnsamt att selektera hingstar efter exteriör- och gångartsbedömning. Internationellt använda hingstar kan få snedvridna avelsvärden i svensk avelsvärdering och det skulle kunna införas internationella avelsvärden för att utesluta att detta sker. Svenska varmblod har varit grenindelade efter hoppning och dressyr sedan år 2011 och medan aveln specialiserades minskade samtidigt släktskapet mellan delpopulationerna. Hopphästar har bland annat selekterats för koordination och icke-hopphästar har selekterats för bland annat muskelfunktion. WFFS-allelen för den genetiska defekten Warmblood Fragile Foal Syndrome visades vara mest förekommande hos icke-hopphästar och hade positiv effekt på dressyrrelaterade egenskaper. Slutligen visades det att hästar som tävlade i mer än en gren hade längre tävlingskarriär och ansågs därför vara mer hållbara. Hästar som bedömdes ha god exteriör vid den tidigare förekommande hälsobedömningen hade längre tävlingskarriär och det rekommenderades därför att selektera dessa hästar till avel.
Slutsatsen av denna studie är att avelsarbetet har förändrats över tid delvis på grund av det ökande inflytandet från internationella hingstar. Att selektera hingstar är därför viktigt och det finns utvecklingsmöjligheter i att avelsvärdera utländska hingstar mer rättvist. Det svenska varmblodet har avlats från allroundhäst till grenspecificerad häst och det finns idag en efterfrågan på uppdelade avelsprogram för hoppning respektive dressyr. Framtidens grenindelade hästar bör överses för att i tid upptäcka eventuella genetiska defekter och ökande inavel. Avelsarbetet eftersträvar en hållbar häst och detta kan göras genom att införa hälsokontroll på ung- och ridhästtest och sedan selektera exteriört korrekta hästar till avel. Den svenska varmblodsorganisationen står inför en utmaning att adressera hållbarhet tydligare i sitt avelsmål.

,

The Swedish Warmblood is one of the world’s oldest warmbloods which dates to a former cavalry horse. The breeding goal of SWB is no longer to aid Sweden in military crisis but to be an internationally competitive individual. In order to breed the horse with this goal in mind the Swedish breeding program has included different forms of breeding evaluation: young horse test, stallion test, riding horse quality test and competition results. The aim of this study is to find the background of today’s breeding program and to identify points to develop and the challenges of tomorrow. These methods of breeding evaluation could be evolved to better improve the breed and this literature study will answer how this will be possible with two questions: what is the background of the Swedish Warmblood’s breeding program? What possible challenges and development issues are there to be considered in the future? The study includes twelve articles that touches the breeding program for Swedish Warmblood horses.
This study’s main results were that the breeding value of stallions were made more precise by including lifetime results and the stallion’s offspring’s competition results in the breeding evaluation. The breeding progress was large when stallions were selected by performance tests, and it was beneficial to select a stallion during assessment of conformation and movement without rider. Stallions used internationally can get biased breeding values in the Swedish breeding evaluation and thus an international breeding value should be introduced to prevent this from happening. The Swedish Warmblood has been divided by discipline since 2011 and while the breeding became more specialized the kinship between sub populations declined. Show-jumping horses had been selected for, for example coordination and non-show-jumping horses had been selected for, for example muscle function, among other characteristics. The WFFS-allele for the genetic defect Warmblood Fragile Foal Syndrome was shown to be more occurring in non-show-jumping horses and there was a positive correlation between the occurrence of the allele and dressage related qualities. Horses that had competed in more than one discipline had longer competitive careers and were thus seen as more sustainable. Horses that were assessed as having a sound conformation also had longer competitive careers and it was recommended to select these horses to breed.
The conclusion of this study is that the breeding program has changed over time partly due to the increasing influence of international stallions. The selection of stallions is important and there is a potential to develop a fairer breeding value for international stallions. The Swedish Warmblood has been bred to become divided by discipline and there is a demand for dividing the breeding programs in to jumping and dressage. Further on these horses should be monitored for any genetic defects and potential inbreeding. The breeding program strives to create a sustainable horse, and this can be done by introducing a health examination of young horses and select horses with correct conformation for breeding. The Swedish Warmblood Association faces a challenge in addressing sustainability more clearly in their breeding goal.

Main title:Avelsarbetet med svenska varmblodshästar
Authors:Bengtsson, Alba
Supervisor:Gelinder Viklund, Åsa
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K152
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Svenskt varmblod, avelsarbete, avelsprogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19351
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19351
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2023 08:40
Metadata Last Modified:26 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics